»
S
I
D
E
B
A
R
«
นิคมอุตสาหกรรมกับการรับมือน้ำท่วมใหญ่
Apr 2nd, 2012 by pornpan 89 views

จากการเสวนาในหัวข้อ นิคมอุตสาหกรรมกับการรับมือน้ำท่วมใหญ่ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัวข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.50-15.30 น. ณ ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง

จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแห่งได้รับผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนต่าง ๆ ในประเทศไทย การเสวนาเป็นการเล่าถึงความพยายามในการป้องกันน้ำท่วม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในภาวะที่ประสบอุทกภัย รวมไปถึงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมหลังน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอมุมมองและแนวทางการบริหารจัดการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหม่ รวมไปถึงความต้องการที่อยากได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa