»
S
I
D
E
B
A
R
«
NSTDA Investors Day 2012
Sep 18th, 2012 by satapon 87 views

สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลายจึงได้จัดงาน NSTDA Investors Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลง ทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

สำหรับ งาน NSTDA Investors’Day 2012 ในปีนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน หมุนเศรษฐกิจไทย สู่ AEC” โดยสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพและตลาดหลัก ทรัพย์ (กลต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงานพร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมแสดงผลงานด้วย โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching การบรรยายและการเสวนาวิชาการ การบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ของ สวทช. และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจ

การจัดกลุ่มผลงานน่าสนใจที่ร่วมจัดแสดง 22 ผลงาน และผลงานของหน่วยพันธมิตร

ผลงานของ สวทช.

อาหารและการเกษตร

  1. การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อ
  2. ชุดตรวจสอบกรดบอริกและสารบอแรกซ์
  3. ฟิล์มที่มีรูเจาะระดับไมครอน
  4. ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด

สุขภาพและการแพทย์

  1. ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดผิว
  3. ผ้าหนูสะอาด
  4. วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa