»
S
I
D
E
B
A
R
«
บริษัทเอสซีจี บริษัทนวัตกรรมไทยระดับโลก
Jun 8th, 2012 by rungsima 134 views

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 สวทช. ได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี มาบรรยาย หัวข้อ ซีอีโอทอลค์  ในประเด็นวิสัยทัศน์ด้านวิจัยและพัฒนา  การนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเอสซีจี สรุปความได้ดังนี้
บริษัทเอสซีจี ดำเนินการธุรกิจใน 5 สาขาหลัก คือ ซีเมนต์ เคมี กระดาษ วัสดุก่อสร้าง และการจัดจำหน่าย  จะมีอายุครบรอบ 100 ปีในปี 2013 นี้  บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมเต็มรูปแบบ
(Innovative Organization)  ขณะนี้มีบริษัทในเครือ 250 บริษัท มีพนักงานราว 30, 000 คน  (พนักงานในประเทศอาเซียน 10,000 คน) มียอดขายสุทธิในปี 2011 เทากับ 11.9 พันล้านบาท
ถือเป็นบริษัทไทยที่ประสบความสำเร็จในเวทีโลก คือ ได้รับรางวัลของนานาชาติ เช่น 2011 A Global Sector Leader in Building Material , Dow Jones Sustainability Index Member, DJSI
วิสัยทัศน์ ล่าสุด คือ Asean Business Leader by 2015  กลยุทธ์ คือ มุ่งไปสู่ระดับภูมิภาค ผลิตสินค้าประเภท High Value Added, HVA  จุดมุ่งเน้น คือ ตราสินค้า ยี่ห้อ (Brand) เน้นให้มีความทันสมัย ริเริ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Innitiative) และ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ด้วยการ คิดค้นเทคโนโลยีของตนเอง (เดิมใช้วิธีซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ HVA เช่นวัสดุแทนไม้ (wood substitute) กรอบหน้างต่างกันเสียงเล็ดลอด  โพลิเมอร์ประเภท PE ผลิตเป็นฟิลม์ ท่อ ประเภท PP ผลิตเป็น บรรจุหีบห่อต่างๆ ส่วนประกอบรถยนต์ วัสดุแทนเหล็ก อุปกรณ์ทางการแพทย์ (สายน้ำเกลือ ถุงบรรจุเลือด) กระดาษลอน บ้านที่ทนแผ่นดินไหว กระเบื้องหลังคา  วัสดุกันความร้อนใต้หลังคา ต่างๆ เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
นวัตกรรมล้างผัก-ผลไม้ ประหยัดน้ำ คงวิตามิน
May 12th, 2012 by pensiri 188 views

ในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพและบำบัดโรคด้วยตัวเอง การเลือกผักสด ผลไม้สะอาดปลอดสารพิษไม่ได้สำคัญแค่ขั้นตอนการเลือกซื้อเท่านั้น แต่รวมถึงวิธีการทำความสะอาดก่อนรับประทานที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนหรือสารพิษอันตรายด้วย ซึ่งกว่าจะแน่ใจในความสะอาด น้ำเป็นจำนวนมากก็ต้องสูญเสียไประหว่างการล้างผักผลไม้ อีกทั้งวิตามินที่มีในผักและผลไม้ก็สูญเสียไปด้วยเช่นกัน
Read the rest of this entry »

Share
บล็อกประสานสู้พลังน้ำ
May 10th, 2012 by pensiri 284 views

ฝนเริ่มตก น้ำเริ่มมาก หลายบ้านคงเริ่มหวั่นใจกับเรื่องน้ำว่า่จะท่วมอีกไหม วว.มีบล็อกประสานเป็นทางเลือก

กำแพงกระสอบทราย อิฐมอญหรืออิฐมวลเบาฉาบปูนเป็นแผง ไหนจะคันดินเหนียวชั่วคราว เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สารพัดวิธีรับมือน้ำท่วมที่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีนวัตกรรมบล็อกประสานเป็นอีกทางเลือก

Read the rest of this entry »

Share
บริษัทดูปองท์ บริษัทนวัตกรรมระดับโลก
May 10th, 2012 by rungsima 619 views

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายการตลาด  สวทช. ได้จัดการบรรยาย CEO Talk  ครั้งที่ 3 เรื่อง ประสบการณ์ มุมมอง และวิสัยทัศน์  จากผู้บริหาร สู่งานวิจัย กับ สวทช. โดย น.ส.พ. สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และยุทธศาสตร์ในการทำงานวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม
มุมมองและความคาดหวัง ของผู้บริหารด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับโลก ต่องานวิจัยไทย

บริษัท ดูปองท์ คือ บริษัทวิทยาศาสตร์ผู้ผลิตนวัตกรรมระดับผู้นำโลก มีอายุกว่า 200 ปี มีผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ออกใหม่เสมอตลอดมา  มีพนักงานทั่วโลก 7 หมื่นคน  (นักวิทยาศาสตร์ ราว 1 หมื่นคน) บริษัท มี ค่านิยมหลัก 4 ข้อ คือ Safety & Helath / Environmental stewardship / Highest ethical behavior / Respect for people มีวิสัยทัศน์ คือ Market driven Science และ พันธกิจ คือ  Sustainable Growth  บริษัทมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑืต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 150 โรงงาน มีรายได้ 1.2 ล้าน ล้านบาท/ปี

Read the rest of this entry »

Share
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ต่างๆ (Bio Clean, Clean-up201, Power Clean)
Apr 14th, 2012 by supaporn 131 views

พัฒนาโดย: บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ในเครือเบทาโกร

เป็น เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม (Bio Technology) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระบวนการหมัก โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพประสิทธิภาพสูง เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มหมักสังเคราะห์ เป็นยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ หรือฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบริเวณพื้น ฝาผนัง โดยใช้ไบโอคลีนผสมกับน้ำ แล้วฉีดพ่น หรือล้างพื้น ฝาผนัง ทิ้งไว้ 10 นาทีจากนั้นจึงล้างออก

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโรงเรือน

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และบำบัดน้ำเสีย (KEEEN-Surface Cleaner/F.O.G Digester)
Apr 14th, 2012 by supaporn 73 views

พัฒนาโดย: ความร่วมมือระหว่างบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอลแอนด์รีเสิรช์ จำกัด กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยจากเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เชน ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป บริเวณที่ทำงานในส่วนการผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน อีกทั้งยังช่วยบำบัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ไม้ตรวจกระแสไฟรั่ว
Apr 14th, 2012 by supaporn 127 views

พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักการทำงาน “ไม้วัดกระแสไฟฟ้ารั่ว” มีหลักการแบบง่ายๆ เหมือนกับการทำงานของ “ไขควงวัดกระแสไฟฟ้า” แต่ไขควงไม่เหมาะที่จะใช้ในน้ำ ต้องหาวัสดุที่มีความเหมาะสม ที่จะนำมาติดกับตัวต้านทานและหลอด ซึ่งเมื่อพบกระแสไฟรั่ว ไฟก็จะวิ่งจากข้า้งล่า่งขึ้นมาข้า้งบนผ่านหลอดไฟตัวต้านทานผ่านตัวเราลงดิน ถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่ามีไฟรั่ว

ไม้ตรวจกระแสไฟรั่ว

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติรายวัน
Apr 14th, 2012 by supaporn 242 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)

การใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ซึ่งเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ติดตั้งบนดาวเทียม TERRA และ AQUA เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่า่งๆ ในประเทศและในภูมิภาครายวัน เนื่องจากภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS มีแถบการถ่ายภาพที่กว้างทำให้ถ่ายภาพครอบคลุมทั่วประเทศไทยเพียงครั้งเดียว และสามารถถ่ายภาพได้วันละ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า (10:00 -11:00 น.) โดยดาวเทียมTERRA และช่วงบ่าย (13:00-14:00 น.) โดยดาวเทียม AQUA รวมทั้งมีจำนวนช่วงคลื่น 36 ช่วงคลื่น (รายละเอียด 250 เมตร – 2 ช่วงคลื่น, รายละเอียด 500 เมตร – 5 ช่วงคลื่น และรายละเอียด 1,000 เมตร – 29
ช่วงคลื่น) จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถติดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เ์น็ตที่เว็บไซต์ http://modis.gistda.or.th

การประมวลผงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการติดตามพื้นที่น้ำท่วม
Apr 14th, 2012 by supaporn 53 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สสนก.)

การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-1 ในการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเป็นเครื่องมือในการประมาณการพื้นที่ที่ เสียหายจากน้ำท่วม โดยจำแนกพื้นที่น้ำท่วมตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่) แบ่งเป็นพื้นที่ นาข้าว พืชไร่ พืชสวนและไม้ยืนต้น เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ ยางพารา อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th/

ภาพแสดงตัวอย่างการผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ระบบข้อมูลสำหรับติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
Apr 14th, 2012 by supaporn 53 views

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.)

เป็นระบบข้อมูลสนับสนุนเพื่อการติดตามและแก้ไ้ขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีชั้นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม ประตู ระบายน้ำ แนวคันกั้นน้ำ พื้นที่การระบายน้ำฝั่งตะวันตก พื้นที่การระบายน้ำฝั่งตะวันออก คลองต่างๆ รวมถึงคลองลัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา http://live1.haii.or.th/thaifloodwatch/igis/index.php

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
โทรมาตรติดตามระดับน้ำอัตโนมัติในคลองรังสิตประยูรศักดิ์
Apr 14th, 2012 by supaporn 54 views

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.)

ในช่วงมหาอุทกภัยที่ผ่านมา สสนก. ได้ติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติที่สะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำรายชั่วโมงในคลองรังสิตประยูรศักดิ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลสนับสนุนการเตือนภัยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://telein.haii.or.th/report/future.php

โทรมาตรติดตามระดับน้ำอัตโนมัติในคลองรังสิตประยูรศักดิ์

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน
Apr 13th, 2012 by supaporn 136 views

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.)

งาน วิจัยและพัฒนาแบบจำลองลม (RAMS) และแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF) สามารถคาดการณ์ฝนและสภาพอากาศล่วงหน้าได้ 7 วัน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเรื่องการคาดการณ์ระยะกลางและระยะยาว (7 เดือน) เพื่อระบุช่วงเวลาที่ฤดูกาลจะเปลี่ยน หรือฝนทิ้งช่วงได้ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเพาะปลูก และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์จากแบบจำลองลมและแบบจำลองสภาพอากาศ ในการวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และเตือนภัย จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php

แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ
Apr 13th, 2012 by supaporn 77 views

ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติและระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัยจากปริมาณน้ำฝน น้ำในเขื่อน และพายุ พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.)

เป็นระบบสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติมีขนาดเล็ก ติดตั้งงา่ ย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่า่นระบบ GPRS และมีระบบแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของ Internet GIS ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiweather.net รวมทั้งมีระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัย เมื่อตรวจพบข้อมูลที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยจากปริมาณฝนที่ตกหนัก และเตือนภัยปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ได้แ้ก่ กรมชลประทาน กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานเทศบาล เมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันที

ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
เครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์
Apr 13th, 2012 by supaporn 76 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA)

สทอภ. และ JAXA ได้ร่วมมือกันส่งเครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่า่ยภาพระบบเรดาร์ ขึ้นบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ทำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ชัยนาท และอยุธยา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 โดยติดเรดาห์ไว้ที่ใต้ ท้องเครื่อง สามารถบันทึกภาพถ่ายทางอากาศด้วยความละเอียดสูงได้อย่างแม่นยำ และเมื่อผนวกกับภาพจากดาวเทียมธีออสและดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณจะช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมเป็นไป อย่างแม่นยำ โดย สทอภ. ได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดน้ำทว่ มฉับพลัน ของ 13 เขตในกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ หนองค้างพลู ทุ่งสองห้อง สายไหม คลองถนน อนุสาวรีย์ จระเข้บัว ลาดพร้าว คลองกุ่ม คลองจั่น หัวหมาก สะพานสูง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง และบริเวณปริมณฑล ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ และจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม และหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีน้ำท่วมขัง รวมทั้งติดตามข่าวสถานการณ์น้ำท่วม และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน ตลอดจนเตรียมย้ายที่อยู่ชั่วคราว

เครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
I lert u – mobile application
Apr 13th, 2012 by supaporn 78 views

พัฒนาโดย: Arunsawad dot com

เป็น Mobile application สำหรับผู้ประสบภัยหรือกลุ่มเสี่ยง (i) สามารถแจ้งเหตุให้อาสาสมัคร (u) ผ่านทาง mobile application ที่ดาวโหลดได้ฟรี โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่มเลือกประเภทการแจ้งเหตุต่างๆ บน application ได้ และอาสาสมัครจะรับข่าวสารการขอความช่วยเหลือนำไปประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สวพ 91 รวมถึง ติดตามจนผู้ประสบภัย ได้รับความช่วยเหลือ

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa