»
S
I
D
E
B
A
R
«
ไทยอยู่อันดับที่ 63 ของการจัดลำดับของ K4D
Nov 20th, 2010 by supaporn 71 views

สถาบัน Knowledge for Development  (K4D) ของธนาคารโลก ได้พัฒนา Knowledge Assessment Methodology (KAM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานกับประเทศต่างๆ  โดยตัววัดของ KAM มีทั้งหมด 109 ตัว  4 หมวด คือ ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ในปี พ.ศ. 2552 ค่า Knowledge Economy Index (KEI) ที่แสดงถึงความสามารถของประเทศในการจัดสภาพแวดล้อมให้เกื้อหนุนต่อการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผลนั้น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศที่นำมาเป็นอันดับแรกๆ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก  สวีเดน ฟินแลนด์ อยู่อันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ  ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 63 ส่วนประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน (อันดับที่ 18)  สิงคโปร์ (อันดับที่ 19) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 20) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 29) มาเลเซีย (อันดับที่ 48) ศรีลังกา (อันดับที่ 88) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 89) อิหร่าน (อันดับที่ 98) เวียดนาม (อันดับที่ 100) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 103) อินเดีย (อันดับที่ 109) และปากีสถาน (อันดับที่ 118) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของผลการจัดลำดับได้ที่ info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

Share
เงินสนับสนุนพลังงานสะอาดของธนาคารโลก
Oct 22nd, 2010 by wilailuck 98 views

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ มีนโยบายที่จะก่อตั้งกองทุนพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Technology Fund: CTF) ไว้ภายใต้ธนาคารโลก (World Bank) เป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในการลดการเผาผลาญก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนา ประธานาธิบดีจอร์จ บุช ได้เสนอให้รัฐสภาสหรัฐฯ อนุมัติและจัดสรรเงินจำนวน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ในขณะที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐส่วนหนึ่งได้ให้การสนับสนุนกองทุน CTF นี้ แต่ยังคงมีสมาชิกอีกหลายท่านที่ได้แสดงความกังวลว่ากองทุน CTF อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อโครงการพัฒนาพลังงานคาร์บอนแทน  อย่างไรก็ตามรัฐสภาสหรัฐยังไม่ได้ผ่านกฎหมายเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวสำหรับกองทุน CTF  ธนาคารโลกมีเป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและขจัดปัญหาความยากจน การลดมลพิษและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากประเทศด้อยพัฒนาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอัตราส่วนที่มากกว่าประเทศพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนา เช่น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความแห้งแล้งหรือการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาที่ฝนตก ดังนั้นการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาควรที่จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/259—-12552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa