»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. ร่วมกับ หจก. สามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง
Sep 3rd, 2012 by Valaiporn Changkid 414 views

สวทช. ในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กระทรวงวิทย์ฯ และสามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง สามารถตัดอ้อยได้มากกว่า 80-100ตัน/วัน พร้อมส่งมอบรถตัดอ้อยให้บราซิล  เผยอนาคตเตรียมขยายการส่งออกสู่ตลาดโลก

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช.มี บทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนางานวิจัยที่สามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ทันเหตุการณ์   ทั้งในแง่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆไปล่วง หน้า และการสนับสนุนภาคเอกชนในด้านการบริการวิจัยให้เอกชน การรับจ้างทดสอบ หรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุนตั้งบริษัทกับเอกชน เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และโดยอาศัยองค์ความรู้และงาน วิจัยต่างๆที่ สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ และการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับ โครงการสนับ สนุนการการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน/สวทช. เป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชน ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท ดังเช่นห้าง หุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์ ที่เข้าขอรับการสนับสนุนจากสวทช./โครงการสนับสนุนเงิน กู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนของรถตัดอ้อยและปรับปรุงกระบวนการผลิตในระดับ อุตสาหกรรม โดยสวทช.ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 45 ล้านบาท เพื่อให้ทางหจก.สามารถเกษตรยนต์ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งานการตัดอ้อย และเพื่อลดต้นทุนที่ต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนจากต่างประเทศ” รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์
May 18th, 2012 by Valaiporn Changkid 79 views

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีความสำคัญต่อ ระบบเศรษฐกิจและศักยภาพของการแข่งขันของประเทศในทุกระดับ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่กำลังประสบกับภาวะความนิยม “ขาลง” เนื่องด้วยด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีหลากหลายประเภทมากขึ้น อีกทั้งรวดเร็วและฉับไวกว่า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องเร่งคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่จะสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อย่างเร่งด่วน

ด้วยเหตุนี้ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ภายใต้การควบคุมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เปิดศูนย์ นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ โทปิค (TOPIC: Thailand Organic & Printed Electronics Innovation Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตนวัตกรรมใหม่ในด้านดังกล่าว ทั้งยังมุ่งเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของ ไทยให้ก้าวสู่นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต และผู้นำนวัตกรรมสิ่งพิมพ์อัจฉริยะแห่งประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.nstda.or.th/news/8407-news-topic
รายการอ้างอิง :
จันท์เกษม รุณภัย. กำเนิดหมึกนำไฟฟ้า-ปฏิบัติสิ่งพิมพ์ไทย. ข่าวสดออนไลน์. วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 17:37 น.

Share
Transgenic cotton
May 15th, 2011 by supaporn 104 views

“เป็นหนังสือที่คนทั่วไปอ่านได้กว่า 30% และจะเข้าใจเรื่องประโยชน์ของ GMO หนังสือนี้เป็นการรวบรวมความรู้ว่า ประเทศจีนสามารถพัฒนาพันธุ์ฝ้ายที่ทนต่อศัตรูพืช  โดยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และโดยไม่ต้องเสียเงินค่า IP ให้บริษัทในสหรัฐอเมริกา จีนทำได้แล้วจึงมอบความรู้นี้ให้เป็นของขวัญแก่ประเทศอาเซียน”  ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้กรุณามอบหนังสือเล่มนี้ใ้ห้ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมแนบข้อความ ความคิดเห็นข้างต้นมาให้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต้องเปิดอ่าน

ที่มาของการพัฒนาพันธุ์ฝ้ายที่ทนต่อศัตรูพืชซึ่งรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ เกิดจาก ฝ้ายเป็นพืชสำคัญที่สร้างรายได้แก่จีน  อย่างไรก็ตาม การระบาดอย่างต่อเนื่องของหนอนเจาะสมอฝ้าย (Cotton bollworm) ในทางตอนเหนือของประเทศจีน เมื่อต้นทศวรรษที่ 90 ส่งผลให้จีนบอบช้ำอย่างหนักกับการเสียหายทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติที่มีสาเหตุมาจากหนอนเจาะสมอฝ้าย กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การผลิตฝ้ายลดลง ภายใต้สถานการณ์รุนแรงนี้เอง จีนจึงมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาหลักที่ต้องเผชิญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฝ้ายจำลองพันธุ์” (Development of Transgenic Cotton) และเปิดตัวภายใต้การสนับสนุนของ National High-Tech R & D Program (863 Program) ในปี ค.ศ. 1992 เหตุผลอื่นที่เลือกฝ้ายเป็นพืชในกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาพันธุวิศวกรรมของการทนต่อศัตรูพืชก็ คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางอาหาร เป็นที่ทราบกันว่า Bacillus thuringiensis (Bt) มีความปลอดภัยถ้าถูกนำไปใช้เป็นยาฆ่าแมลงทางชีวภาพ (Bio-insecticide) การพัฒนาพันธุ์ฝ้ายที่ทนต่อศัตรูพืชจึงเกิดขึ้น

Jia Shirong, eds. 2004.  Transgenic cotton. Beijing, China : Science Press.

Share
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการ สวทช. ท่านใหม่
Jul 9th, 2010 by titima 187 views

20100709-congratulation-1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านใหม่ ณ สวทช. อาคารโยธี

Share
Web accessibility กับ ผู้พิการตาบอด
Mar 10th, 2008 by titima 1,257 views

คุณเคยลองลับตาแล้วใช้งานคอมพิวเตอร์ เปิดอินเตอร์เน็ต เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเสาะหาข้อมูลความรู้ หรือไม่?
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไร สะดวกสบายไม่มีปัญหา หรือต้องยอมลืมตาตัวเองในที่สุด… Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa