»
S
I
D
E
B
A
R
«
กระดาษจะหมดไป???
Oct 10th, 2011 by supaporn 75 views

เมื่อหลายวันก่อน นักวิชาการในที่ทำงานเดียวกัน ได้ยกประเด็นหารือ เกี่ยวกับกระดาษจะหมดไปหรือไม่ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะหมด หรือหายไปหรือเปล่า คำตอบแรกที่ให้ไปคือ คงไม่หมด แต่จะลดลงไปอย่างมาก ส่วนจะหมดหรือหายไปจากโลกคงไม่กล้าให้คำยืนยัน  ได้แต่สืบเสาะหาความรู้จากผู้รู้ท่านอื่นๆ และได้ช่วยกันขุดข้อมูลบางอย่าง เช่น จะมีจอภาพที่เอามาใช้แทนกระดาษ ยังไม่ดีนักแต่ก็น่าสนใจ พวกหนึ่งเรียกว่า boogie board สำหรับเขียนเล่น เหมือนกระดาษทด ราคาถูก 30 เหรียญ อีกพวกหนึ่งเอาไว้ทำจอภาพของพวก tablet หรือ notebook ของอนาคต แบบเดียวกับ amazon kindle ลองเข้าไปดูตาม link นี้ค่ะ
https://www.technologyreview.com/blog/mimssbits/27018/
http://www.bloomberg.com/news/2011-08-10/kent-displays-pushes-e-writers-as-paper-replacement-in-schools.html
http://www.youtube.com/watch?v=hXGrrmN8DH0
http://video.postjung.com/22596.html
http://www.metacafe.com/watch/5875805/kidstech_boogie_board/

ได้แจ้ง link ต่างๆ ไปยังนักวิชาการที่สอบถามมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่ได้ขุดมาให้เผื่อจะตรงกับข้อคำถาม  ท่านก็ได้แบ่งปันข้อมูลที่ขุดมาได้เพื่อมาแบ่งปันเช่นเดียวกัน เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ e-book และไอทีในอนาคต  น่าสนใจทีเดียวค่ะ

Future of Computer Interface (3.22 min)

http://www.youtube.com/watch?v=-2Kn2HKCWqs&feature=related

Computer of the Future (1.51 min)

http://www.youtube.com/watch?v=40tS8A-SJ6c&feature=related

The Future of communication (5.14 min)

http://www.youtube.com/watch?v=iu0ztxdsFis&feature=related

Epaper-Newspaper (1.44 min)

http://www.youtube.com/watch?v=0B28SHBmMNI&feature=related

Apple e-book reader device concept (7.17 min) (iBook)

http://www.youtube.com/watch?v=P-jS1zaZi0k

Microsoft Vision 2019 HD [720p] (5.48 min)

http://www.youtube.com/watch?v=P2PMbvVGS-o&feature=related

The Future Technology! ล้อเลียน (1.37 min)

http://www.youtube.com/watch?v=17DPJHNVx2Q

Share
Digitized Thailand ตอนที่ 2: แพลตฟอร์มบริการข้อมูล
Nov 8th, 2010 by kusa 99 views

แพลตฟอร์มบริการข้อมูลสู่ศูนย์แห่งการสร้างองค์ความรู้ยุคใหม่

โครงสร้างพื้นฐาน่ข้อมูลแห่งชาติ (National Information Infrastructure) เชื่อมต่อข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาประมวลผลและนำเสนอเนื้อหาสาระ โครงสร้างจะพัฒนาอยูบนเครือข่าย คลาวด์ คิมพิวติ้ง (Clound Computing) ที่สามารถรองรับการเติบโตที่นำไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการให้บริการข้อมูลดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Platform as a service หรือ PaaS

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว เป็นเสมือนตลาดกลาง (Marketplace) ที่รวบรวมข้อมูลและสาระดิจิทัล รวมทั้งเครื่องมือทางเทคโนโลยีให้บุคคลทั่วไป เลือกใช้ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

โครงสร้างตลาดกลาง  (Market Place) ประกอบด้วย

  • ข้อมูลดิจิทัล (Digital Content)
  • ส่วนบริการเครื่องมือทางเทคโนโลยี (Technology/Application Tools)
  • ส่วนบริการด้านการใช้งานต่างๆ (Solution)

โดยในส่วนของข้อมูลดิจิทัล จะเป็นแหล่งรวบรวมเนื้อหาสาระที่โครงการ Digitized Thailand ได้บูรณาการไว้ เช่น ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกสารหา ยาก และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเอกสารแห่งชาติ (National Archive) ที่มีการจัดเก็บเป็นระบบและสะดวกต่อการสืบค้น

ในส่วนบริการเครื่องมือทางเทคโนโลยี จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางภาษา เช่น เทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด (Speech Recognigion) เทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียง (Speech Synhesis) เทคโนโลยีการตัดคำ (Word Segmentation) เทคโนโลยีการสกัดคำ (Keyword Extract) เทคโนโลยีการแปลภาษา (Translation) เทคโนโลยีเครื่องมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine) เทคโนโลยีการสรุปความ (Summarization) และเทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น (Opinion Mining)

เพื่อการใช้ประโยชน์ของข้อมูลดิจิทัล ได้มีการพัฒนาการให้บริการข้อมูล (Solution) เก็บรวบรวมเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย บริการสืบค้นคลังข้อมูลย้อนหลัง (Archive Search) สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์ ความรู้ ข่าวสาร ได้ตามช่วงเวลา บริการ Live Encyclopedia

นอกจากนี้ เนคเทคได้วางแนวทางการสร้าง ตลาดกลาง ให้เป็นแพลตฟอร์มเปิด (Open Platform) ที่บุคคลต่างๆ สามารถนำผลงานทางเทคโนโลยีหรือบริการทางข้อมูล (Content Services) ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานำเสนอและให้บริการทางธุรกิจ

Digitized Thailand จะเป็นกลไกพัฒนาองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์โครงสร้างทางปัญญาต่อประชาชนชาวไทยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

 แหล่งที่มา : Digitized Thailand ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Share
Digitized Thailand ตอนที่ 1
Nov 4th, 2010 by kusa 78 views

ปัจจุบันการรับส่งข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ในประเทศไทยข้อมูลดิจทัลในรูปแบบเอกสาร(Document) ภาพนิ่ง(Image) วิดิโอดิจิทัล(Video) โตขึ้น30%ต่อปี  ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ได้เล็งเห็นความสำคัญข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดเก็บและประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ ภายใต้โครงการ Digitized Thailand การดำเนินงานแบ่งเป็น

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล
  • การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) เชื่อมโยงและกำกับข้อมูลที่เข้าใจได้
  • พัฒนาและสร้างความสามารถในการใช้องค์ความรู้
  • ระบบสามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

ในระยะแรกเนคเทคได้พัฒนาข้อมูลดิจิทัล เช่น โครงการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โครงการคลังข้อมูลภาษาของชนกลุ่มน้อย โครงการคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการฐานข้อมูลสมุนไพรไทย และโครงการสร้างข้อมูลดิจิทัลสำหรับหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ

แหล่งที่มา : Digitized Thailand ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Share
ดิจิทัล ดิจิตัล หรือดิจิตอล?
Sep 1st, 2010 by titima 1,006 views

Digital เขียนทับเป็นภาษาไทยอย่างไรแน่ ระหว่าง ดิจิทัล ดิจิตัล หรือดิจิตอล?

คำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกคำหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และพบว่ามีการเขียนเป็นภาษาไทยแตกต่างกัน เช่นเดียวกับคำว่า Internet ตามที่ได้เสนอไปในครั้งก่อน คือ “Digital” ไม่ว่าจะเป็น  ดิจิทัล ดิจิตัล หรือดิจิตอล?

Digital เมื่อเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยนั้น มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับคำว่า Internet ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด คือ

พยัญชนะให้ถอดเป็นพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ ซึ่งพยัญชนะภาษาอังกฤษ “t” เมื่อเป็นพยัญชนะต้นใช้ “ท” เช่น Trombone = ทรอมโบน แต่เมื่อเป็นตัวสะกดและตัวการันต์ ใช้ “ต” เช่น Kuwait = คูเวต ดังนั้น Digital คำว่า tal เมื่อ t เป็นพยัญชนะต้นจึงใช้ ท

ส่วนสระก็ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษโดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ ซึ่ง สระ “a” ใช้ แทน อั อะ อา เอ แอ ออ

ทั้งนี้ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติคำศัพท์คำว่า Digital ว่าคือ เชิงเลข, ดิจิทัล (หนังสือศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้า ๔๙)

ดังนั้นที่ถูกต้อง คือ Digital = ดิจิทัล 

แหล่งอ้างอิง :
๑. ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๓.
๒. หลักเกณ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ราชบัณฑิตยสถาน. เข้าถึงที่ http://www.sc.chula.ac.th/graduate/files/grad2.doc เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.
๒๕๕๓.

Share
ต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 (กับบทบาทของบรรณารักษ์)
Sep 8th, 2009 by watinee 1,338 views

จากบ้านมาเกือบเกือบสามเดือน (เร็วเหมือนกันเนอะ) ทำตัวอยู่ในกะลาประมาณอาทิตย์กว่าๆ ต้องรีบกระโดดออกมาไม่งั้นคงไม่ได้เรียนรู้โลก และทำให้ได้คิดว่าในโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้แม้ยังไม่ได้เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดี หากฉันไปพบหรือเจออะไรที่น่าสนใจที่ฝั่งนี้ (บอสตัน) จะพยายามย่อยแล้วเอาเล่าสู่กันฟังนะจ้ะ

ช่วงนี้ที่บอสตันเพิ่งจะเสร็จสิ้นพิธีศพของวุฒิสมาชิก Edward M. Kennedy (Ted Kennedy) แต่กลิ่นไอความเศร้า ความอาลัยและเสียดายบุคคลที่มีความสามารถยังคงตลบอบอวลทั่วเมืองบอสตัน เพราะงั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบอสตันจึงมีข่าวของวุฒิสมาชิก Teddy ที่หน้าแรกเกือบทุกวัน แต่วันนี้ไม่เหมือนกับวันอื่นๆ the Boston Globe vol.276 no. 66 กลับพาดหัวข่าวการปรับโฉมห้องสมุดโรงเรียนครั้งใหญ่แทน คำสำคัญๆ ที่เห็นในพาดหัวข่าวคือ library, goodbye, และ books คงพอจะเดากันออกใช่ไหมว่าประเด็นหลักๆ ของข่าวนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไร…

Read the rest of this entry »

Share
นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า
Sep 1st, 2008 by titima 1,970 views

โลกยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ ICT  ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ต่างๆ มีจำหน่ายในราคาถูกลง ง่ายต่อการเป็นเจ้าของ บวกกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวางและมีความเร็วสูง ฯลฯ ส่งผลให้สารสนเทศ และความรู้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีทำให้มีการสร้าง จัดเก็บ ค้นคืน เผยแพร่ และเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa