»
S
I
D
E
B
A
R
«
เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม 3 มิติ ผลงานสุดล้ำของ สวทช.
Aug 7th, 2012 by wanutwira 114 views

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการสาธิตใช้งานเครื่อง Dental CT หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทางช่องปากและงานทันตกรรมเครื่องแรกที่ผลิตโดยฝีมือนักวิจัยไทยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Read the rest of this entry »

Share
‘ซิป้า’โชว์ซอฟต์แวร์ไทย งานบีโอไอแฟร์ 2011
May 13th, 2012 by pensiri 79 views

“ซอฟต์แวร์” ถือเป็นธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตอย่างน่าจับตา ทว่าผู้ประกอบการไทยกลับมีส่วนร่วมเพียงไม่เกินร้อยละ 20

เพราะภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังนิยมใช้ซอฟต์แวร์และดิจิทัล คอนเทนท์จากต่างประเทศเป็นหลัก

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า มีภารกิจหลักในการส่งเสริมซอฟต์แวร์ไทย ที่มากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ยุทธศาสตร์ล่าสุด คือการสนับสนุนซอฟต์แวร์ไทยให้ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเน้นเจาะ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สุขภาพ อาหารและเกษตร การศึกษา และโลจิสติกส์

Read the rest of this entry »

Share
เชื้อโรคติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ : ไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่กระจายไปในซอฟต์แวร์ได้อย่างไร
Sep 3rd, 2010 by supaporn 103 views

ซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อล่วงล้ำเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น รวมถึง Trojan และ Worms ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี ค.ศ. 1970s แต่ก่อนหน้านี้ได้มีโปรแกรมที่สามารถทำซ้ำตัวมันเองได้ เรียกว่า Creeper ไวรัสตัวนี้ไม่ร้ายแรง เพียงมีข้อความบนจอว่า I’m the Creeper, catch me if you can แต่ก็ทำให้เกิดโปรแกรมต่อต้านไวรัสขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ที่ชื่อว่า Reaper ไวรัสคอมพิวเตอร์ขยายตัวสู่สาธารณะในช่วงปี 1980s โดยไวรัสของเครื่อง PC ตัวแรกคือ Elk Cloner ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ติดเชื้อ ในปี ค.ศ. 1986 ไวรัสชื่อ Brain เกิดขึ้นบน PC ที่ต้อง boot up ระบบด้วยแผ่นดิสก์ของไมโครซอฟต์และแพร่กระจายไปทั่วด้วย floppy disk

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/220—-92553-

Share
VAJA ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
Oct 26th, 2009 by supaporn 406 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (ประกอบด้วย ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย นายชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง นางสาวรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย นางสาวอโณชา รักชาติเจริญ และนายอัษฎางค์ แตงไทย) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (VAJA) สามารถสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยได้ทุกคำ เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์คำอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่คำที่ไม่เคยปรากฏในพจนานุกรม และผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มคำเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล พร้อมทั้งกำหนดคำอ่านได้อย่างอิสระ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแปลงข้อความมาเป็นเสียงพูดได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเป็นซอฟต์แวร์ไลบรารี่ที่สะดวกสำหรับผู้นำไปพัฒนาต่อ

ปัจจุบันซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยนี้ ได้รับการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์แล้ว และยังได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยในการตรวจสอบอีเมล์ อีกทั้งยังได้พัฒนาเป็นโปรแกรมต้นแบบสำหรับท่องเว็บ (Web browser) ที่มีความพิเศษที่สามารถอ่านข้อความที่อยู่บนเว็บนั้นได้ และรายงานสถานะการทำงานด้วยเสียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา

Share
การเก็บรักษาเอกสารดิจิทัล (Digital preservation)
May 10th, 2008 by supaporn 1,072 views

การเก็บรักษาเอกสารดิจิทัล ต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล อันมีคุณค่าจากปัญหาที่เกิดจากสื่อบันทึก และจากโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ใช้อ่าน  โดยวิธีการปรับสภาพ (Refreshing) การย้ายข้อมูล (Migration) และการสงวนรักษาเทคโนโลยี (Technology preservation) Read the rest of this entry »

Share
ปัญหาเกี่ยวกับบันทึกถาวร (Digital archive)
May 10th, 2008 by supaporn 699 views

การเก็บรักษา (preservation) ของสิ่งพิมพ์หรือเนื้อหาสาระในลักษณะที่เป็นการถาวรหรืออยู่ในรูปของบันทึกถาวร (archive) ขึ้นอยู่กับสื่อที่ใช้ในการแพร่กระจายเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ นับแต่อดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจะใช้กระดาษที่ผ่านกรรมวิธีขจัดปริมาณของกรด Read the rest of this entry »

Share
ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Jan 6th, 2008 by supaporn 660 views

ปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นจำนวนมาก บางองค์กรหรือหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสงวนรักษาเนื้อหาที่อาจจะสูญหาย บางหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้มากขึ้น การเลือกใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ควรพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

  • ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเก็บ
  • ระยะเวลาของการเก็บ
  • ความเหมาะสมของซอฟต์แวร์
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
  • ความรู้ด้านเทคนิคพิเศษ

ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แ่ก่ ล็อคคิส (LOCKSS), อีพริ้นท์ (EPrints), ดีสเปซ (DSpace), เฟดอรา (Fedora) เป็นต้น

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa