»
S
I
D
E
B
A
R
«
ชุดทดสอบเชื้อโรคฉี่หนู
Apr 13th, 2012 by supaporn 136 views

พัฒนาโดย: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)  มหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดทดสอบเชื้อโรคฉี่หนูที่สามารถทดสอบได้โดยระยะเวลาอันสั้นในต้นทุนต่ำ อนุภาค พอลิเมอร์ขนาดนาโนเมตรสำหรับยึดตรึงโปรตีน แอนติบอดี และแอนติเจน จะมีการออกแบบและสังเคราะห์อนุภาคนาโน ที่มีโครงสร้างแบบ Core-shell เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็น ‘ชุดทดสอบเชื่อโรคฉี่หนูสำเร็จรูป’ สามารถสังเกตผลการทดสอบได้ด้วยตาเปล่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าวิธีเดิมซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลามากกว่าหนึ่งวัน รวมถึงมีต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆ ได้

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
เครื่องอ่านค่าสี
Oct 18th, 2009 by supaporn 595 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว สถาพร จันทร์หอม และบุญส่ง สุตะพันธ์ ได้พัฒนา เครื่องอ่านสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี เพื่อใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณสารเคมี หรือสารตกค้างในอาหารหรือยา โดยสามารถใช้งานกับชุดทดสอบได้หลายชนิด และสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เหมาะสมกับชุดทดสอบที่มีการพัฒนาขึ้นใช้เองในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาชุดทดสอบขึ้นใช้เองในประเทศทำได้ง่ายขึ้น มีราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ เนคเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด และได้จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องอ่านค่าสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี และวิธีการอ่านค่าสีเพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี อีกด้วย

Share
ชุดทดสอบเอนไซม์
Oct 13th, 2009 by supaporn 465 views

โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรีย มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ใช้เวลานานอย่างน้อย 1 วัน มีการใช้ซับสเตรทที่มีราคาแพง การตรวจสอบเอนไซม์ได้เฉพาะที่หลั่งออกมานอกเซลล์ ไม่สามารถใช้ได้กับการตรวจสอบเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์ นักวิจัย โดย ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร และคณะ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบเอนไซม์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำกว่าของที่ใช้ในปัจจุบัน โดยอาศัยหลักการเพิ่มความไวในการตรวจสอบด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มรูพรุนบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้เกิดการปลดปล่อยเอนไซม์ที่เก็บสะสมไว้ในเซลล์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ที่สนใจมาเพาะเลี้ยงเพื่อศึกษาเอนไซม์ต่อไปได้อีกด้วย

Share
ชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์
Oct 8th, 2009 by supaporn 374 views

ค่าความเป็นกรดของน้ำมันไบโอดีเซลเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องทำการทดสอบเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล โดยปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันไบโอดีเซลนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมากจากไฮโดรไลซ์ของน้ำมันเกิดเป็นกรดไขมันอิสระ ชุดทดสอบนี้สามารถทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลได้รวดเร็วเหมาะสำหรับการใช้งานระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก

Share
ชุดทดสอบอนุพันธ์สารไนโตรฟูแรนแบบ ELISA
Oct 7th, 2009 by supaporn 382 views

เกษตรกรใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้น และผลข้างเคียงในการกระตุ้นการเจริญของสัตว์โดยเฉพาะในกลุ่มยาต้านจุลชีพ เช่น ยาในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรน ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ การเกิดสารตกค้างของสารในเนื้อสัตว์และเป็นปัญหาในการส่งออกของประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ได้สนับสนุน ดร. กิตตินันท์ โกมลภิส จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาโคลนและโมโนโคลนอลแอนตีบอดีต่อ AMOZ (3-อะมิโน-5-มอร์ฟอลิโนเมทิล-2-ออกซาโซลิดิโนน) ด้วยวิธี ELISA เพื่อทดสอบอนุพันธ์สารไนโตรฟูแรน โดยสามารถตรวจตัวอย่างจำนวนมากเพื่อคัดกรองด้วยวิธีทำที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญสูง

Share
ชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่าย
Oct 6th, 2009 by supaporn 633 views

เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถผลิตใช้เองได้โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ คือ ไบโอดีเซล การวิเคราะห์สมบัติเบื้องต้นและตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ในประเทศ เพื่อให้มีสมบัติเหมาะแก่การนำไปใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์ แต่เนื่องจากการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของไบโอดีเซลตามมาตรฐานของประกาศของกรมธุรกิจพลังงานนั้น ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง และมีเทคนิคการวิเคราะห์ที่ต้องใช้ผู้ชำนาญในการทดสอบ อีกทั้งหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบไบโอดีเซลมีไม่ทั่วถึง ทำให้การผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชนขาดความสามารถในการวิเคราะห์ว่าไบโอดีเซลที่ชุมชนผลิตได้เองนั้นมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานหรือไม่ โครงการวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ ดำเนินการพัฒนาชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่ายขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของไบโอดีเซลเพื่อผลิตได้ในระดับชุมชน โดยพัฒนาชุดทดสอลไบโอดีเซล 2 ชุด คือ ชุดทดสอบและความหนาแน่นและความหนืดของไบโอดีเซล (ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไทยแล้ว) และชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซล (ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว)

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa