»
S
I
D
E
B
A
R
«
นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างยีโนมบางส่วนของช้างแมมมอธ
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 43 views

ทีมนักวิจัยนานาชาตินำโดยนักชีววิทยาสหรัฐฯ คือ นาย Stephen C. Schuster จาก Pennsylvania State University เริ่มดำเนินการสร้างยีโนม 2 ใน 3 ของช้างแมมมอธที่สูญพันธุ์จากโลกแล้วขึ้นมาใหม่โดยใช้ ดีเอ็นเอที่สกัดมาจากเส้นขน สิ่งนี้นับว่าเป็นครัง้แรกในวงการวิทยาศาสตร์ที่ได้ประสบความสำเร็จในการรื้อฟื้นสร้างยีโนมของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่การที่จะชุบชีวิตช้างแมมมอธขึ้นมาใหม่นี้ยังคงต้องอาศัยเวลาวิจัยอีกยาวนาน และอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa