»
S
I
D
E
B
A
R
«
อนาคตนาโนชีวภาพไทย
May 10th, 2012 by pensiri 137 views

การพลิกผืนดินเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่อนาคตจะเกิดขึ้นภายใต้การผลักดันจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

เกษตรกรไทยหลายคนเลือกใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก เพราะซื้อง่าย ใช้สะดวก แต่ลืมคิดถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งการตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และร่างกายของสิ่งมีชีวิต
Read the rest of this entry »

Share
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)
Sep 20th, 2011 by kusa 112 views

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)
ปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพก้าวหน้าเร็วมาก เรารู้ส่วนประกอบของยีนและดีเอ็นเอแต่เทคโนโลยีมีประโยชน์และโทษได้ หากการพัฒนาและการใช้ไม่ระมัดระวังจึงเกิดแนวคิดในเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” เพื่อพิจารณาผลกระทบและประเมินความเสี่ยงหรือ Read the rest of this entry »

Share
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Sep 10th, 2011 by kusa 55 views

ความหลากหลายทางชีวภาพ
มาจาก “biodiversity” หรือ “biological diversity” โดยความหลากหลาย (diversity) หมายถึง มีมากมายและแตกต่าง ส่วนคำว่าชีวภาพ(biological) หมายถึง ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่ายๆ คือ Read the rest of this entry »

Share
เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ
Aug 6th, 2011 by kusa 101 views

ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ คือ สถานที่ให้บริการและเก็บรักษาวัสดุชีวภาพทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมและกลไกการทำงานของระบบของสิ่งมีชีวิต ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพจึงจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลักที่สำคัญอันหนึ่งในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันนานาชาติจึงได้ร่วมมือกันสร้างและ Read the rest of this entry »

Share
การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism)
Mar 28th, 2011 by pornpan 271 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2011 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NSTDA Annual Conference 2011 : NAC 2011) หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการรับมือการก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) เป็นอีกหัวข้อหนึ่งของการบรรยายทางวิชาการในงานประชุมวิชาการประจำปีของ สวทช. วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร
1. พล.ท. ม.จ. เฉลิมศึก ยุคล กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก
2. นางฉัตรวดี จินดาวงษ์ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
3. พ.อ.หญิง ดร.ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กระทรวงกลาโหม
4. ร.ต.อ. นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินรายการโดย ภก. ดร.ชลภัทร สุขเกษม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สรุปการบรรยาย ดังนี้

การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) เป็นการนำเอาอาวุธชีวภาพหรือเชื้อโรคที่มีอัตราการระบาดและความรุนแรง ในการเกิดความเจ็บป่วยถึงชีวิต มาทำให้เกิดการแพร่กระจายและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมการกระจายให้อยู่ในวงจำกัด หรือขาดแคลนยาที่ใช้ในการรักษาอย่างเพียงพอ จะเกิดมหันตภัยกับมวลมนุษยชาติได้

Read the rest of this entry »

Share
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
Sep 21st, 2010 by wilailuck 60 views

นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำอธิบายเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีแบบจำลองชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น ในตวรรษหน้าต้นไม้ และสัตว์บางชนิดจะสูญพันธุ์ รวมถึงพืชพันธุ์ในเขตป่าดงดิบจะเกิดการเหี่ยวเฉาเป็นวงกว้าง  ผลที่ได้ยังเป็นเพียงข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างหยาบที่มิได้นำปัจจัยด้านภูมิประเทศหรือสภาพภูมิอากาศมาพิจารณา ตลอดจนไม่ได้นำปัจจัยด้านการปรับตัวของพืชและสัตว์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่มาพิจารณาเช่นเดียวกัน เราควรหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่นอกเขตสงวนจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/226—-12553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa