»
S
I
D
E
B
A
R
«
“เนคเทค” เจ๋งร่วมเครือข่ายนานาชาติพัฒนาแอพพ์แปลภาษาได้ทั่วโลก
Jul 1st, 2012 by pensiri 55 views

เนคเทคโชว์ผลงานนักวิจัยไทยร่วมเครือข่ายนานาชาติพัฒนาแอพพ์แปลภาษาทั่วโลก พร้อมเปิดใช้งานครั้งแรกในโลก กับมหกรรมกีฬาโอลิมปิค ที่ลอนดอน

เมื่อเวลา 13. 00 น.(28มิย.)ที่อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซอยโยธี  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. จัดแถลงข่าวนำเสนอผลงานนักวิจัยไทยที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาระบบแปลภาษา หรือล่ามอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถแปลภาษาได้มากถึง 23 ภาษา Read the rest of this entry »

Share
VAJA ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
Oct 26th, 2009 by supaporn 405 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (ประกอบด้วย ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย นายชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง นางสาวรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย นางสาวอโณชา รักชาติเจริญ และนายอัษฎางค์ แตงไทย) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (VAJA) สามารถสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยได้ทุกคำ เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์คำอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่คำที่ไม่เคยปรากฏในพจนานุกรม และผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มคำเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล พร้อมทั้งกำหนดคำอ่านได้อย่างอิสระ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแปลงข้อความมาเป็นเสียงพูดได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเป็นซอฟต์แวร์ไลบรารี่ที่สะดวกสำหรับผู้นำไปพัฒนาต่อ

ปัจจุบันซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยนี้ ได้รับการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์แล้ว และยังได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยในการตรวจสอบอีเมล์ อีกทั้งยังได้พัฒนาเป็นโปรแกรมต้นแบบสำหรับท่องเว็บ (Web browser) ที่มีความพิเศษที่สามารถอ่านข้อความที่อยู่บนเว็บนั้นได้ และรายงานสถานะการทำงานด้วยเสียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa