»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
Sep 18th, 2012 by wanutwira 214 views

ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองของข้อมูลข่าวสารนั้น ห้องสมุดถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้คน วันนี้จึงอยากจะแนะนำอีกห้องสมุดที่น่าสนใจสำหรับเสริมสร้างพฤติกรรมทางคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย โดยผ่านสื่อสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ นั่นคือ “โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม”

Read the rest of this entry »

Share
การเตรียมความพร้อมรับมือกับ Emerging Technology
Mar 27th, 2012 by rungsima 178 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี  สรุปหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือกับ Emerging Technology (Nanosafety Roadmap) ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (สวทน.)
ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าในเรื่อง ผลิตภัณฑ์นาโนอย่างมาก  ในทุกๆประเภท ตัวอย่างเช่น สีนาโน เสื้อนาโน  เครื่องสำอางนาโน ไม้แร็กเก็ตเทนนิส ฯลฯ  มีมูลค่าสูงถึง พันล้านเหรียญสหรัฐ และผลิตภัณฑ์นาโนเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับ
สุขภาพของมนุษย์ สภาวะสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างยิ่ง  ประเทศไทยเห็นความสำคัญของเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผน นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ  แผนที่นำทาง Roadmap ทำการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ โดยใช้คู่มือนำทางของ UNITAR เป็นหลัก

Read the rest of this entry »

Share
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
Jul 12th, 2011 by supaporn 233 views

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ออกหนังสือ “จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ” เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ โดยประกอบด้วย เนื้อหา 5 ส่วนหลัก ได้แก่

  • จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป นักวิจัยพึงทำวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน อดทน นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย และนักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรอสิ่งแวดล้อม
  • จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัย และแนวทางปฏิบัติทั้งในช่วงก่อนการดำเนินงานวิจัย ระหว่างการดำเนินงานวิจัย และหลังการดำเนินการวิจัย
  • แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยวิจัย ต่อที่ปรึกษาของนักศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต่อแหล่งทุนวิจัย
  • แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติของผู้อำนวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง แนวทางปฏิบัติของผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด และแนวทางปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัย
  • การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

คิดว่าตอนนี้ห้องสมุดคงจะมีให้หนังสือเล่มนี้ให้บริการแล้ว

บรรณานุกรม:

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัียแห่งชาติ.

Share
ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflicts of interest
Dec 28th, 2010 by rungsima 65 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 17  ธันวาคม 2553   หมวดธุรกิจ
มหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา กำลังเร่งรีบปรับปรุงนโยบายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง คณาจารย์กับบริษัทผู้ผลิตยา ตัวอย่างเช่น การควบคุมในการให้ของขวัญ และ ความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษา เป็นต้น
สืบเนื่องจากคะแนนที่ประกาศออกมาเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม ของ  American Medical Student Association  ณ เมือง Reston รัฐเวอร์จิเนีย  ที่รายงานให้คะแนนเพียงร้อยละ 52 ในการให้เกรด A หรือ B สำหรับเรื่องนโยบาย ได้มากกว่าในปี 2009 ที่ได้ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 14 ในปี 2008

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7327  ช่วงวันที่ 17  – 23  ธันวาคม  2553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa