»
S
I
D
E
B
A
R
«
Green NSTDA Green Tips. (Vol.8)
Sep 3rd, 2012 by wanutwira 137 views

 รณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

โครงการ Green NSTDA ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกๆ คน ร่วมกันรณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ รวมทั้งลดปริมาณขยะลงได้ ทุกครั้งที่ซื้อกาแฟให้นาแก้วส่วนตัวติดตัวไปด้วย อีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.7)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 93 views

รู้หรือไม่?

การเข้าประชุมตรงต่อเวลา สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ในแต่ละวันของการทางาน เพื่อนๆ หลายคนอาจต้องมีการจัดประชุม หรือนาเสนอกลุ่มย่อยกันอยู่บ่อยครั้ง ห้องประชุมในสานักงานที่เห็นว่ามีจานวนมาก แต่บ่อยครั้งมักถูกจับจองใช้งานกันตลอดเวลาทุกครั้งของการประชุม เพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนไปพร้อมๆ กันได้ เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.6)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 62 views

รู้หรือไม่?

ในแต่ละปี สวทช. มีค่าไฟฟ้าสูงถึงปีละราว 70 ล้านบาท (ลบ.) (ปี ’54 ราว 70 ลบ., ปี ’53 ราว 76 ลบ. และปี ’52 ราว 68 ลบ.) สาหรับเครื่องใช้สานักงานที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เราสามารถมีส่วนร่วมในลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ง่ายๆ โดยใช้ทรัพยากรของระบบอย่างประหยัด และการตั้งค่าระบบประหยัดพลังงานให้เหมาะสม เพียงเพื่อนๆ… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.5)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 32 views

รู้หรือไม่?

คนไทยบริโภคกระดาษ 56 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 13% ต่อปี นับตั้งแต่ปี 46 – 50* จากข้อมูลการใช้กระดาษของ สก. และ ศจ. ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. 55 มีการเบิกกระดาษมากถึง 2,762 รีม ดังนั้น การใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน หรือ Paperless ได้เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.4)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 104 views

รู้หรือไม่?

สานักงานของเรามีตลาดนัดบ่อยๆ การหันมาใช้ถุงผ้าไปช้อปปิ้งแทนการใช้ถุงพลาสติกย่อมจะช่วยลดโลกร้อนได้ แต่หากทุกครั้งที่เราซื้อของยังใส่ถุงพลาสติกเหมือนเดิมแล้วก็นำไปใส่ในถุงผ้าอีกที แบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกเลยนะ “ถุงผ้า” ช่วยลดโลกร้อนได้… ด้วยวิธี Reuse ใช้ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ เลิกพฤติกรรม “ถือถุงผ้าไปใส่ถุงพลาสติก” วิธีการง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทุกคนทำได้เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.3)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 28 views

 รู้หรือไม่?

ขยะขวดพลาสติกใสที่เราทิ้งกันทุกครั้งหลังดื่ม ถ้านามารวมๆ กัน 1 กิโลกรัม ขายได้ถึง 11.50 บาทเชียวนะ หรืออย่างกระป๋องน้าอัดลม ราคาสูงมาก ตกกิโลกรัมละ 31.50 บาทเลยทีเดียว เห็นแบบนี้แล้ว เรามาร่วมกันนาขยะที่มักทิ้งเสมอๆ จากที่บ้าน เข้าร่วม “โครงการขยะรีไซเคิล” ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกันดีกว่า… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

    

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.2)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 87 views

รู้หรือไม่?

ในปีงบประมาณ 2554 สวทช. ของเรามีการใช้น้้าประปา 131,486.22 หน่วย (1 หน่วย คือ 1,000 ลิตร) คิดเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 ที่มีการใช้น้้าประปา 10,258.32 หน่วยหรือประหยัดลงไปกว่า 1.8 แสนบาท (ที่ลดลงเพราะเรารดน้้าต้นไม้โดยใช้น้้าจากแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาน้้าท่วมใหญ่ในปีที่ผ่านมา) เรามาร่วมมือร่วมใจ ให้ปี 2555 นี้มีหน่วยการใช้น้้าลดลงอย่างต่อเนื่องกันดีกว่า เพียงเพื่อนๆ … (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.1)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 42 views

 รู้หรือไม่?

สวทช. ของเรามีการจัดทาโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) มาตั้งแต่ปี 2554 ผลการประเมิน CFO ในครั้งแรก พบว่า สวทช. มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมประมาณ 22,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เกือบ 1 ใน 3 ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดใน สวทช. มาจากการใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 79 วันนี้เพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในลดการใช้ไฟฟ้าทั้งที่บ้านและที่ทางานลงได้ง่ายๆ เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa