»
S
I
D
E
B
A
R
«
Smart Change
Nov 11th, 2010 by suthiwan 156 views

งานสัมมนา “FTPI 15th  Anniversary Productivity Conference:Productive Work in the Creative Economy  เพิ่มผลิตภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ ” จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วัีนที่  3-5  พฤศจิกายน 2553  โรงแรม มิราเคิลแกรนด์  หลักสี่ กรุงเทพฯ  การจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้องค์กรยกระดับการบริหารงานให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง  สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม กระตุ้นและจูงใจ เปิดโอกาสให้พนักงานให้กล้าคิด กล้าฝัน และกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม ย่อมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดในที่สุด
องค์ประกอบที่จะทำให้องค์กร เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างชาญฉลาด ใช้วิธีการที่เรียกว่า Smart Change : Productivity Enrichment for Workforce  ซึ่งประกอบไปด้วย

Read the rest of this entry »

Share
ตัววัดสำคัญในการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่
Oct 18th, 2010 by suthiwan 130 views

นิตยสาร Monocle ตีพิมพ์ผลสำรวจการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ของโลก  การจัดอันดับดังกล่าวมีตัววัดสำคัญที่เป็นตัวแปรสำคัญอยู่  21  ตัวแปร  ซึ่งจำแนกได้เป็นปัจจัยหลักๆ ได้ 4 ปัจจัย คือปัจจัยที่ 1 ทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สังคมและชิงธุรกิจ ปัจจัยที่ 3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่ 4 พลวัติการเปลี่ยนแปลงของเมือง

Read the rest of this entry »

Share
ICT Technology Trends
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 1,052 views

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ได้กรุณาให้ความรู้ ICT Technology Trends ให้กับการจัดสัมมนาวิชาการประจำปีของ ศวท. 2553 โดยมีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นได้แก่ เทคโนโลยีในปี ค.ศ. 2010 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไอซีที เว็บ 2.0 และห้องสมุด 2.0 ดังรายละเอียด

Read the rest of this entry »

Share
รวมภาพการสัมมนามาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้
Jan 29th, 2010 by Courseware2u 574 views
Share
มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้
Jan 28th, 2010 by Courseware2u 436 views

วันที่ 27 มกราคม 2553 เป็นอีกโอกาสที่ดีๆ สำหรับชาวบรรณารักษ์ ผู้ทำงานห้องสมุด และผู้สนใจทุกท่าน ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนงานไอซีทีเพื่อสุขสภาวะ สสส. และศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ยุคสังคมฐานข้อมูล แนวทางการจัดเตรียมสื่อดิจิิทัลที่ได้มาตรฐาน และแนวทางการการกำหนดมาตรฐานสื่อดิจิทัลของแต่ละหน่วยงาน

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 777 views

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอีกสถาบันการศึกษาที่เลืิอกใช้ OSS & Freeware ในการเรียนการสอน โดย อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการของ STKS อาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลือกใช้ OSS & Freeware ใน 3 ลักษณะคือ งานเครือข่าย การเรียนการสอน และการจัดการงานภายในหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบปฏิบัติการในกลุ่ม OSS เป็นหลักสำหรับ Web Server และเครื่องแม่ข่ายต่างๆ เช่น Linux, Ubunto, Apache, MySQL, Fedora รวมทั้งเลือกใช้ CMS ในกลุ่ม OSS ได้แก่ Nuke, Mambo และ Drupal

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 990 views

อาจารย์รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล จากห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนางานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายประเด็นที่มีคุณค่าทั้งต่อหน่วนงานที่สนใจเลือกใช้ OSS & Freeware หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ OSS & Freeware และหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงความสามารถของ OSS โดยอาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำว่า การเลือกใช้ OSS & Freeware เป็นจริงได้หรือไม่ในองค์กร ทั้งนี้ได้ยกรณีศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบื้องต้นอาจารย์ให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ยากในบางโปรแกรมได้แก่ OpenOffice.org และ Anti Virus เพราะเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์เลือกซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาใช้งาน ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org และ Anti Virus ที่เป็น OSS & Freeware ไม่ประสบความสำเร็จ

Read the rest of this entry »

Share
Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร
Sep 20th, 2009 by rungsima 1,327 views

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร มีวิทยากรร่วมเสวนา 6 ท่าน คือ อ.รุจเรขา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  อ.ยุพิน จากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.อังสนา จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ม.เชียงใหม่  อ.บุญเลิศ จาก STKS  อ.ยุทธนา จาก ม.วลัยลักษณ์ และดร.สันติพัฒน์ บริษัท PTT ICT Solutions ดำเนินรายการโดย อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์ ที่ปรึกษา STKS
Read the rest of this entry »

Share
การวิเคราะห์เทคโนโลยีโลก ด้วยแผนที่สิทธิบัตร Patent Mapping
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 1,071 views

แผนที่สิทธิบัตร Patent Mapping นับเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งขอ STKS โดยการนำเทคโนโลยี (Data Mining) มาช่วยวิเคราะห์ประเมินผลความรู้จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรและนำเสนอในรูปแบบบทความเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพของการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี และต่อยอดในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยคุณรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ เป็นกำลังสำคัญของ STKS และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูลได้กรุณาให้คำเฉพาะสำหรับโครงการนี้ว่า PatMap ที่ย่อมาจาก Patent Mapping

STKS จึงได้เลือกกิจกรรมนี้มานำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS ด้วย เพื่อให้ภาควิชาบรรณารักษ์ ภาควิชาสารสนเทศจากสถาบันการศึกษา และห้องสมุดต่างๆ ได้ทราบว่า บทบาทเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ลักษณะนี้เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ภาควิชาควรนำไปใช้ในการเรียนการสอน และห้องสมุดน่าจะเลือกเป็นหนึ่งภาระงานที่่จับจองไว้เป็นเจ้าของ และนำเสนอรายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลงานวิจิัย ผลงานวิชาการของสถาบันได้เหมือนๆ กับที่ อ.รุจเรขา ห้องสมุดสตางค์ฯ ได้กล่าวไ้ว้ก่อนหน้านี้ในหัวข้อ บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาผลงานวิจัยขององค์กร

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาภาควิชาบรรณารักษ์ ม.เชียงใหม่
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 956 views

รศ.อังสนา ธงไชย อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ OSS & Freeware ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เบื้องต้นอาจารย์ได้กล่าวไว้ในงานประชุมวิชาการของ STKS ที่ผ่านมาว่า การจัดการเรียนการสอนหลายวิชา่ของภาคฯ เกิดปัญหาว่าเน้นแต่ทฤษฎี เช่น วิชาการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ การลงรายการ ห้องสมุดดิจิทัล เพราะซอฟต์แวร์ระบบงานจริงของห้องสมุดมีราคาแพงมาก นักศึกษาไม่มีโอกาสได้สัมผัสจนกว่าจะได้เข้าไปทำงานจริง ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่มีประสบการณ์จริง และเบื่อกับการเรียนทฤษฎี

อาจารย์อังสนา ได้ใช้ Online Communites กับเครือข่ายต่างๆ ในต่างประเทศ เป็นช่องทางปรึกษาว่ามีวิธีใดบ้างที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยคำตอบที่ได้รับก็คือ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ OSS มาเป็นเครื่องมือจัดกระบวนการเรียนการสอน แต่เนื่องจากการใช้ OSS เฉพาะสาขานี้ยังไม่มีหรือมีน้อยมากในประเทศไทย รวมทั้งเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ไม่มีเอกสารคู่มือ ทำให้อาจารย์ก็หันมาดูว่าในประเทศไทยมีใครบ้างที่ใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนกระทั่งได้ทราบจาก อ.ประดิษฐา อดีตผู้อำนวยการ TIAC ว่า TIAC (ปัจจุบันคือ STKS) เริ่มจับซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาฯ ผ่านอาจารย์อังสนา และ STKS ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำ OSS & Freeware ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดสัมมนาวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือถึง 2 ครั้งภายใต้ชื่อโครงการ STKS สัญจร นับเป็นภาควิชาแรกที่ร่วมจัดกิจกรรมกับ STKS มากที่สุด รวมทั้งเป็นภาควิชาแรกก็ว่าได้ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย OSS อย่างเป็นรูปธรรม ในรายวิชา ม.บร. 436 โปรแกรมโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

Share
กรณีศึกษา OSS & Freeware บริษัทพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 1,311 views

ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี จากบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนางานประชุมวิชาการของ STKS เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร ทั้งนี้ท่านได้กรุณานำเสนอผลการใช้งาน OSS & Freeware ในกลุ่มบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัดที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นกรณศึกษาสำหรับอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาได้อย่างดี

ดร.สันติพัฒน์ ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทพีทีทีฯ เลือกใช้หลากหลายโปรแกรมในกลุ่ม OSS & Freeware โดยมีรูปแบบการเลือกใช้ทั้งที่เป็นตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายใน เช่น

 • โปรแกรม Alfresco สำหรับงาน ECM (Enterprise Content Management) ที่มีจุดเด่นในการทำ Document Workflow และระบบ Revision ของเอกสาร
 • โปรแกรมจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha
 • โปรแกรม vTiger สำหรับงาน CRM
 • โปรแกรม ProjectOpen เพื่อการจัดการ/บริการโครงการ

รวมทั้งการเลือกใช้ OSS & Freeware เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานใหม่ขององค์กร ได้แก่

 • OCS Inventory สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • Dimdim สำหรับงาน Web Conference
 • ZoneMinder สำหรับงาน CCTV
 • e-Groupware โดยเฉพาะการจองห้องประชุม
 • OpenVPN สำหรับงาน VPN
 • Promox สำหรับงาน Visualization
 • WordPress สำหรับการพัฒนา Blog เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
ผลงานสาขา “บรรณาธิการศึกษา” สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ม.บูรพา
Sep 19th, 2009 by Courseware2u 919 views

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสาขาบรรณาธิการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบงานเขียนสร้างสรรค์การ์ตูนทั้งที่เป็นรูปเล่มทำมือ และ e-Book ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Flash e-Book ของ STKS มานำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2552 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงเนื่องจากหนังสือทำมือที่นำมาแสดงเป็นผลงานจากนักศึกษาจริงที่ได้ระหว่างการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมประกวดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ยิ่งได้มีการสแกนหนังสือดังกล่าวจัดทำเป็น Flash e-Book ทำให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น ดาวน์โหลดตัวอย่าง Flash e-Book

เลือกใครดี

STKS หวังว่าในปีถัดไป จะมีภาควิชา ห้องสมุดต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงาน นวัตกรรมจากการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ในงานประชุมวิชาการของ STKS เพิ่มขึ้น และ STKS พร้อมเป็นเวทีและสนับสนุนอย่างเต็มที่

Share
การส่งเสริม OSS & Freeware ของ STKS
Sep 17th, 2009 by Courseware2u 580 views

วันที่ 17 กันยายน 2552 STKS ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ในประเด็นเครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช่วงหนึ่งของการประชุมวิชาการ คือ การเสวนาโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงแนวคิดของ STKS ในประเด็นการส่งเสริม OSS & Freeware ได้อย่างถูกต้อง ขอโอกาสนี้นำเสนออีกครั้ง

กิจกรรมส่งเสริม OSS & Freeware ของ STKS มีเจตนารมย์เพื่อศึกษาซอฟต์แวร์ OSS & Freeware ที่มีคุณภาพและเหมาะสมทั้งต่อการเรียนการสอน การใช้งานเพื่อให้เป็นซอฟต์แวร์ทางเลือก สำหรับทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่สนใจ ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เลิกการใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มอื่นๆ ออกไป ทั้งนี้หน่วยงานใดที่มีความพร้อมเกี่ยวกับงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือจะเลือกแนวทางการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ผสานกับซอฟต์แวรn OSS & Freeware ในบางงาน ทั้งนี้ควรอยู่บนพื้นฐาน “การไม่ละเิมิดลิขสิทธิ์” ใดๆ ทั้งสิ้น

STKS ได้ศึกษาซอฟต์แวร์ OSS & Freeware ไว้หลากหลายกลุ่มทั้งการใช้เพื่อการเรียนการสอน งานสำนักงาน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเพื่อเด็ก/เยาวชน พร้อมเปรียบเทียบความสามารถและแนวทางการประยุกต์ใช้งาน นำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ http://stks.or.th/wiki

Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของ STKS
Aug 3rd, 2009 by Courseware2u 439 views

stks-seminar-521

Share
สัมมนาวิชาการ การสร้างคลังความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Aug 3rd, 2009 by Courseware2u 614 views

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมจัดงานสัมมนาิวิชาการ การสร้างคลังความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2552 ณ  ห้องโถงชั้น 1  อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จ.นครปฐม เวลา 08.00 – 17.00 น.

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa