»
S
I
D
E
B
A
R
«
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
Mar 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 93 views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NSTDA Annual Conference 2012: NAC 2012) ภายใต้แนวคิด "รู้ สู้พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช.

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 255 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NSTDA Annual Conference 2012: NAC 2012) ภายใต้แนวคิด “รู้ สู้พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช.

ทั้งนี้ ทรงมีพระราชดำรัสกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า
“พิบัติภัยทั้งที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์และภัยธรรมชาติเป็นสิ่งยากยิ่งที่จะทำนายล่วงหน้า บางครั้งเกินกำลังที่มนุษย์จะเอาชนะ แต่บางอย่างบางประการมนุษย์สามารถลดความรุนแรงหรืออันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินลงได้ โดยอาศัยเทคโนโลยี

เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญ เราทั้งหลายต่างเห็นประจักษ์ทั่วกันว่าพิบัติครั้งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างประมาณค่ามิได้แก่ชีวิตจิตใจของปวงประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมของชาติ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องถือเอาประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสำคัญ

เป็นที่น่ายินดีที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางการรับมือและให้ความรู้แก่ประชาชน รวมไปถึงนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถใช้ป้องกันตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ อันจะอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชน ประเทศชาติ แผ่ขยายไปถึงมวลมนุษยชาติทั่วโลก”

Share
นิทรรศการ NAC2012 “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
Mar 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 143 views

ทุกๆ ปี สวทช. จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำเสนอผลงานวิจัยที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ ภายในงานประชุมวิชาการมีทั้งการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ และยังมีนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ อีกด้วย นิทรรศการจัดขึ้น ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2555 โดยจัดแบ่งออกเป็น 4 โซน และสามารถชมผลงานจากการประกวด “นวัตกรรมไทยสู้ภัยน้ำท่วม” และ ผลงานชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “นาวาฝ่าวิกฤต” ที่จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้เป็นแห่งแรก

Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 7)
Jul 25th, 2011 by pornpan 59 views

หัวข้อเรื่อง การเสวนาเรื่อง การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชน และแนวทางการบอกรับในลักษณะ National Site License วิทยากรโดย นางสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางพัชราวิไล พงษ์วิชชุลดา นักทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เวทีการเสวนาครั้งนี้ เป็นการกล่าวถึงการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยภาคเอกชน และ หน่วยงานภาคธุรกิจ เอกชน ว่าหน่วยงานแต่ละแห่ง บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์อะไรบ้าง และมีประสบการณ์ในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์อย่างไร  รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทาง ความเป็นไปได้ในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะ National Site License ในระดับประเทศไทย

มหาวิทยาลัยภาครัฐ กรณีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 70 ชื่อ จากที่มา 3 แหล่ง คือ
1.  สกอ. สนับสนุน จำนวน 13 ฐานข้อมูล
2. สำนักหอสมุด บอกรับเอง
3. หน่วยงานอื่น ๆ (ภาควิชา คณะ) ในมหาวิทยาลัยบอกรับให้ รวมทั้งฐานข้อมูลที่ได้รับฟรี

ฐานข้อมูลออนไลน์จากที่บอกรับทั้ง 3 แหล่ง รวมราคาหลายล้านบาท สำหรับประเด็นการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า คิดว่าสถิติการใช้เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ฐานข้อมูลออนไลน์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการเรียน การสอน และการวิจัย

มหาวิทยาลัยภาคเอกชน มีความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในชุดคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  มีความร่วมมือกันในหลายด้าน คือ
1. การร่วมกันบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปของภาคีเครือข่าย ประเด็นสำคัญในการเจรจาต่อรอง คือ ไม่นับ FTE เป็นเกณฑ์ในการคิดราคา แต่ใช้จำนวนผู้ใช้จริง (User)
2. การช่วยเหลือกันในรูปของ Inter-library loan
3. การให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์
4. กระตุ้นให้ภาครัฐซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญ เห็นความสำคัญของการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ และผลักดันให้เกิดการบอกรับในระดับประเทศ โดยไม่มีขอบเขตภาครัฐและเอกชน ขอให้ภาคเอกชนได้ร่วมใช้ฐานข้อมูลด้วย 
และนำเสนอกรณีการศึกษา National Site Licesne ประเทศเกาหลี ในโครงการ Korean Electronic Site License Initiative (KESLI)

หน่วยงานภาคธุรกิจ เอกชน เห็นว่าทุกภาคส่วนต้องใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมีความสำคัญ เดิมภาคเอกชนใช้บริการจากภาครัฐ ปัจจุบันองค์กรภาคเอกชนกำลังพัฒนาเป็น Innovation ปูนซีเมนต์มุ่งเป็น Innovation Organization จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล ต้องเป็นสมาชิกเอง ไม่มีภาคีความร่วมมือใด ๆ การบอกรับฐานข้อมูลกำหนดด้วยจำนวนคน (FTE)  เหมือนภาครัฐ การต่อรองไม่ธรรมดา ถ้าเป็น SME เล็ก ๆ คงยาก นอกจากนั้นยังเป็นสมาชิกกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อขอใช้บริการฐานข้อมูลด้วย ให้ข้อคิดเห็นว่า การร่วมมือกันนั้น หน่วยงานขนาดเล็กกับเล็กนั้นง่าย แต่หากเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่กับเล็กนั้นยาก โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในด้านหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เกี่ยวข้องกับ National Site License ด้วยเป็นองค์กรวิจัย อยากมองภาพรวมของประเทศ ในบทบาทงานวิจัย การเข้าถึงข้อมูลเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ เป้าหมายของประเทศ คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สิ่งที่เราอ่อนคือ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ICT รวมทั้งกำลังคน ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ สวทช. เกี่ยวข้อง คือ การวิจัยและพัฒนา สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ต้องเพิ่มมูลค่าการวิจัย จากเดิม 0.02 เพิ่มขึ้นเป็น 1% (ของ GDP) และปรับสัดส่วนในการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เอื้อให้ทำกิจกรรมวิจัยได้มากขึ้น ทรัพยากรสารสนเทศสำคัญเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ งานวิจัยใหม่
STKS จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับ สวทช. ราคาค่าบอกรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6-8% โดยพยายามทำงานร่วมกับเครือข่าย ดีขึ้นกว่าเดิม ใช่จ่ายน้อยลง คุ้มค่่ามากขึ้น ในภาพรวมของประเทศควรมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานนี้อย่างเป็นระบบด้วย ขณะนี้กำลังมีการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย ความเป็นไปได้ กลไก และรูปแบบที่เหมาะสมในการบอกรับในลักษณะ National Site License ของประเทศไทย เดิมมีระดับหนึ่งคือ สกอ. แต่มีข้อจำกัด ไม่รวมภาคเอกชน ธุรกิจ ประเด็นการเข้าถึง สกอ. ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร National Site License ควรสนับสนุนภาคเอกชนด้วย โดยพยายามศึกษากรณีตัวอย่าง National Site License จากหลายประเทศ บางประเทศเป็น Education, Research บางประเทศเน้นประชากรทั้งประเทศ ไม่จำกัดเนื้อหาเฉพาะ S&T

อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายต้องมีข้อมูลประกอบ เช่น สถานภาพการบอกรับ ค่าใช้จ่าย จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานช่วยกันให้ข้อมูล ที่สำคัญขณะนี้กำลังมีแรงผลักดัน (Momentum) ฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช. ร่วมกับ STKS จัดเตรียมโครงการวิจัยเชิงนโยบาย ศึกษาแนวทางและรูปแบบในการขับเคลื่อน National Site License นำเสนอในการประชุม Thai National Research Repository (TNRR) โครงการคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ที่มีหน่วยให้ทุนวิจัยหลักของประเทศ หน่วยงาน 5 ส. 1 ว. โครงสร้างวิจัย คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่มี วช. เป็นเจ้าภาพ และให้ไปสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่เป็นหน่วยกำหนดนโยบายทิศทางวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 6)
Jul 22nd, 2011 by suthiwan 99 views

การเสวนาเรื่อง อนาคต eBook ,eReader  ในการพัฒนาบริการของห้องสมุด
โดยมีผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สารสิน บุพพานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด  นายพชร สมุทวณิช บรรณาธิการบริหารนิตยสารมาร์ส สำนักพิมพ์ มาร์ส พับลิซชิ่ง ในเครือผู้จัดการ และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ว่าที่ ร้อยตรีพรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายพชร สมุทวณิช : เกิดแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนนิตยสารจากรูปแบบกระดาษให้เป็นสื่อดิจิทัล เพื่อลดการใช้กระดาษ  ลดความร้อนต่อโลก  และบริษัทฯ มีปัญหาเรื่องต้นทุนจากกระดาษที่มีราคาแพง  ประกอบกับหาวิธีที่จะทดแทนการสะสมข้อมูล พร้อมทั้งดึงเยาวชนให้อ่านหนังสือมากขึ้น  จึงทำเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ขึ้น  ช่วง 2 – 3 ปีแรกมีผู้เข้าใช้น้อยมาก วันละไม่ถึง 10 คน
และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา   มีการเข้าถึงทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้เว็บดังกล่าวเป็นที่นิยมมาก ปัจจุบันมีผู้อ่านวันละเป็นหลักแสนคน นอกจากนี้อุปกรณ์ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ อย่างมากมาย จึงเริ่มจัดทำ เป็น eBook , eMagazine เพิ่มลูกเล่นที่มีเสียง ภาพเคลื่อนไหว และใช้งานง่ายตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่

นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ : กล่าวถึงรูปแบบของ eBook มีหลายรูปแบบ ได้แก่ PDF , Flip eBook , Flash Multimedia eBook , ePub  และ Daisy Book ในปัจจุบัน อุปกรณ์ใหม่ ๆ  เช่น iPad มีการพัฒนาให้สามารถรองรับเอกสาร ที่เป็น PDF ได้ดียิ่งขึ้น จึงต้องยอมรับกับเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถหลี่กเลี่ยงได้  การนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน หรือสถาบัน ก็มีความจำเป็นที่ต้องให้บริการที่เป็นดิจิทัล

ดร.สารสิน บุพพานนท์ : ยุคนี้เป็นยุค Mobile Device ที่เป็น Post PC บริการต่าง ๆ ต้องนำเสนอได้บนอุปกรณ์ใหม่เหล่านี้ด้วย เช่น เมื่อสแกนหนังสือ 1 เล่ม ควรนำไปฝากไว้บน Cloud เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก

Share
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีของ สวทช.
Mar 26th, 2010 by Courseware2u 398 views

nac2010

Share
งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2553 – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและโลก
Jan 14th, 2010 by Courseware2u 976 views

สวทช. เรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2553 ในประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและโลก ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

NAC 2010

Share
กฎหมายลิขสิทธิ์ ประเด็นทางดิจิทัลที่บรรณารักษ์ ควรทราบ
Sep 23rd, 2009 by rungsima 709 views

งานลิขสิทธิ์ คือ งานที่แสดงออกทางความคิด ซึ่งมีระดับการสร้างสรรค์เพียงพอ เป็นงานสร้างสรรค์ที่กฎหมายกำหนด และไม่ขัดต่อความเรียบร้อยของสังคม
Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 778 views

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอีกสถาบันการศึกษาที่เลืิอกใช้ OSS & Freeware ในการเรียนการสอน โดย อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการของ STKS อาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลือกใช้ OSS & Freeware ใน 3 ลักษณะคือ งานเครือข่าย การเรียนการสอน และการจัดการงานภายในหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบปฏิบัติการในกลุ่ม OSS เป็นหลักสำหรับ Web Server และเครื่องแม่ข่ายต่างๆ เช่น Linux, Ubunto, Apache, MySQL, Fedora รวมทั้งเลือกใช้ CMS ในกลุ่ม OSS ได้แก่ Nuke, Mambo และ Drupal

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 990 views

อาจารย์รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล จากห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนางานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายประเด็นที่มีคุณค่าทั้งต่อหน่วนงานที่สนใจเลือกใช้ OSS & Freeware หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ OSS & Freeware และหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงความสามารถของ OSS โดยอาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำว่า การเลือกใช้ OSS & Freeware เป็นจริงได้หรือไม่ในองค์กร ทั้งนี้ได้ยกรณีศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบื้องต้นอาจารย์ให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ยากในบางโปรแกรมได้แก่ OpenOffice.org และ Anti Virus เพราะเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์เลือกซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาใช้งาน ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org และ Anti Virus ที่เป็น OSS & Freeware ไม่ประสบความสำเร็จ

Read the rest of this entry »

Share
Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร
Sep 20th, 2009 by rungsima 1,327 views

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร มีวิทยากรร่วมเสวนา 6 ท่าน คือ อ.รุจเรขา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  อ.ยุพิน จากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.อังสนา จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ม.เชียงใหม่  อ.บุญเลิศ จาก STKS  อ.ยุทธนา จาก ม.วลัยลักษณ์ และดร.สันติพัฒน์ บริษัท PTT ICT Solutions ดำเนินรายการโดย อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์ ที่ปรึกษา STKS
Read the rest of this entry »

Share
การวิเคราะห์เทคโนโลยีโลก ด้วยแผนที่สิทธิบัตร Patent Mapping
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 1,071 views

แผนที่สิทธิบัตร Patent Mapping นับเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งขอ STKS โดยการนำเทคโนโลยี (Data Mining) มาช่วยวิเคราะห์ประเมินผลความรู้จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรและนำเสนอในรูปแบบบทความเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพของการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี และต่อยอดในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยคุณรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ เป็นกำลังสำคัญของ STKS และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูลได้กรุณาให้คำเฉพาะสำหรับโครงการนี้ว่า PatMap ที่ย่อมาจาก Patent Mapping

STKS จึงได้เลือกกิจกรรมนี้มานำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS ด้วย เพื่อให้ภาควิชาบรรณารักษ์ ภาควิชาสารสนเทศจากสถาบันการศึกษา และห้องสมุดต่างๆ ได้ทราบว่า บทบาทเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ลักษณะนี้เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ภาควิชาควรนำไปใช้ในการเรียนการสอน และห้องสมุดน่าจะเลือกเป็นหนึ่งภาระงานที่่จับจองไว้เป็นเจ้าของ และนำเสนอรายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลงานวิจิัย ผลงานวิชาการของสถาบันได้เหมือนๆ กับที่ อ.รุจเรขา ห้องสมุดสตางค์ฯ ได้กล่าวไ้ว้ก่อนหน้านี้ในหัวข้อ บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาผลงานวิจัยขององค์กร

Read the rest of this entry »

Share
ผลงานสาขา “บรรณาธิการศึกษา” สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ม.บูรพา
Sep 19th, 2009 by Courseware2u 919 views

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสาขาบรรณาธิการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบงานเขียนสร้างสรรค์การ์ตูนทั้งที่เป็นรูปเล่มทำมือ และ e-Book ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Flash e-Book ของ STKS มานำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2552 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงเนื่องจากหนังสือทำมือที่นำมาแสดงเป็นผลงานจากนักศึกษาจริงที่ได้ระหว่างการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมประกวดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ยิ่งได้มีการสแกนหนังสือดังกล่าวจัดทำเป็น Flash e-Book ทำให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น ดาวน์โหลดตัวอย่าง Flash e-Book

เลือกใครดี

STKS หวังว่าในปีถัดไป จะมีภาควิชา ห้องสมุดต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงาน นวัตกรรมจากการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ในงานประชุมวิชาการของ STKS เพิ่มขึ้น และ STKS พร้อมเป็นเวทีและสนับสนุนอย่างเต็มที่

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa