»
S
I
D
E
B
A
R
«
Green NSTDA Green Tips. (Vol.1)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 44 views

 รู้หรือไม่?

สวทช. ของเรามีการจัดทาโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) มาตั้งแต่ปี 2554 ผลการประเมิน CFO ในครั้งแรก พบว่า สวทช. มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมประมาณ 22,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เกือบ 1 ใน 3 ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดใน สวทช. มาจากการใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 79 วันนี้เพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในลดการใช้ไฟฟ้าทั้งที่บ้านและที่ทางานลงได้ง่ายๆ เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
แพลงต์ตอนพืชกับภาวะโลกร้อน
Sep 10th, 2011 by kusa 148 views

 เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ การดำเนินชีวิตคล้ายพืชคือ สามารถเปลี่ยนสารอนินทรีย์ให้เป็นสารอินทรีย์โดยกระบวนการสังเคราะห์แสงและใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์อาหาร จากงานวิจัยพบว่า ปริมาณครึ่งหนึ่งของคาร์บอนไดออกไซด์ถูกใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงต์ตอนพืชในทะเล Read the rest of this entry »

Share
เมททานอลแสดงศักยภาพในการเป็นเชื้อเพลิง
Dec 17th, 2010 by titima 45 views

เมททานอล กำลังได้รับความนิยมมากในการเป็นทางเลือกหนึ่งในการเป็นวัตถุดิบทางปิโตรเคมีและเชื้อเพลิง

เมททานอล (Methanal) คือ แอลกอฮอล์ที่เบาและมีโครงสร้างง่ายที่สุด มีคุณสมบัติไม่มีสีและติดไฟได้ โดยได้จากการกลั่นไอจากการเผาไหม้ โดยศาสตราจารย์ George A. Olah นักวิจัยทางเคมี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไฮโดรคาร์บอนลอคเกอร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียใต้ และผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล ให้การสนับสนุนเมททานอลในหนังสือ “Beyond Oil and Gas : the Methanal Economy” โดยเน้นปรัชญาว่าเมททานอลไม่ได้เป็นคำตอบเดียวให้กับปัญหาพลังงานโลก แต่เราควรใช้ทุกสิ่งที่เป็นไปได้ ซึ่งเมททานอลจะมีบทบาทสำคัญตัวหนึ่งในอนาคต

ในสหรัฐฯ ปัจจุบันเน้นที่เอททานอลชีวภาพ (Bioethanol) ในการเป็นเชื้อเพลิง แต่กำลังประสบปัญหา โดยในปี พ.ศ. 2545 สหรัฐฯ ใช้ข้าวโพดในการนำมาผลิตเอททานอล ซึ่งคิดเป็น 20% ของปริมาณข้าวโพดที่ผลิตได้ทั่วประเทศ แต่ยังไกลกับเป้าหมายที่กระทรวงพลังงานตั้งไว้ คือ 60 พันล้านแกลลอนภายในปี พ.ศ. 2573 ทำให้ต้องแบ่งปันข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์มาใช้ ส่งผลให้ราคาอาหารในสหรัฐฯ และแม็กซิโกสูงขึ้น รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมททานอลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ ตัวอย่างการนำเมททานอลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์จะใช้ประมาณ 85% ผสมกับน้ำมันไร้สารตะกั่ว เรียกว่า M85 ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ 50% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว อย่างไรก็ตามการผลิตเมททานอลในระดับอุตสาหกรรมได้จากถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ แต่มีข้อเสียเรื่องกระบวนการปล่อยก๊าซ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/391—-122550

Share
ลดปัญหาโลกร้อนเก็บคาร์บอนไดออกไซด์อัดใต้ดิน
Dec 14th, 2010 by kusa 34 views

พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากถ่านหิน ซึ่งจะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ใน 3 ที่ปล่อยสู่บรรยากาศโลก ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ควรสูงเกิน 550 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หากสูงกว่านี้จะทำให้แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายภายใน 100 ปี ก่อให้เกิดน้ำทะเลสูงหลายเมตร ปัจจุบันก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกอยู่ที่ 383 ส่วนในล้านส่วน หากจะคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ต่ำกว่า 550 ส่วนในล้านส่วน โลกจะต้องเริ่มลดการปล่อยก๊าซภายในปี 2563 หรือ 2573 อย่างช้าที่สุด

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ ได้โดยปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์และพลังงานเช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ และลดการปล่อยคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์เห็นว่า การจัดคาร์บอนไดออกไซด์ จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วจัดการอัดภายใต้ความดันและสูบอัดลงสู่แหล่งใต้ดินโลกเพื่อเป็นการเก็บอย่างถาวร ที่ผ่านมามีการใช้วิธีการจับคาร์บอนและอัดเก็บใต้ดิน (Carbon Capture and Sequestration – CCS)

ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยกลุ่มนักสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน CCS เป็นเทคโนโลยีไปสู่การผลิตพลังงานที่ไม่ใช่คอร์บอน ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศ ได้เตือนว่าประเทศทั่วโลกและสหรัฐฯ ควรรีบวิจัยพัฒนาและนำเทคโนโลยี CCS ไปใช้โดยด่วน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/364—-92550

Share
แผ่นผ้ากรองใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช
Oct 12th, 2009 by supaporn 446 views

การเพาะเลี้ยงพืชในภาชนะที่ปิดสนิท ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในต่ำ มีการสะสมก๊าซเอทิลีน และความชื้นภายในภาชนะสูง ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตผิดปกติทั้งในด้านสรีระวิทยาและสัณฐานวิทยา ทีมนักวิจัยโดย ดร. เฉลิมพล เกิดมณี (จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) ได้พัฒนาแผ่นผ้ากรองที่สามารถเพิ่มการแลกเปลี่ยนการถ่ายเทอากาศระหว่างภายในและภายนอกภาชนะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช มีระบบรากเจริญเติบโตเป็นปกติ และช่วยให้พืชอวบน้ำมีการเจริญเติบโตปกติ ทำให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa