»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ
Sep 9th, 2010 by ratana 148 views

ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ มี ๒ ประเด็น
๑. ห้องสมุดในฐานะกรอบการดำเนินการสร้างความเป็นเลิศให้กับผลงานของนักศึกษาและนักวิจัย
๒. ความเป็นเลิศของการให้บริการของห้องสมุด

ดร.ไรน์เนอร์  เคลเลนเบอร์น ผู้อำนวยการห้องสมุด Technische Universitat Munchen ประเทศเยอรมณี  นำเสนอนโยบายห้องสมุดและแผนการพัฒนาโครงสร้างของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิค เป้าหมายของความเป็นเลิศของการให้บริการของห้องสมุด เช่นเดียวกับ การดำน้ำลึกที่ระดับ ๔๐ หรือ ๖๐ เมตร นั่นคือ ความปรารถนาความสำเร็จและรอบคอบในการดำน่้ำลึก  เมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งท้าท้ายใหม่ ๆ ขึ้นมา สูตรในการปฏิบัติมีเพียง

หยุด (Stop) - ผ่อนคลาย (Relax) - วางแผน (Plan)ปฏิบัติและตรวจสอบ (Act & Check)

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa