»
S
I
D
E
B
A
R
«
แผนงานความหลากหลายทางชีวภาพของยุโรป
May 13th, 2011 by rungsima 44 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดนโยบาย     -   Biodiversity plan.
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม คณะกรรมาธิการของยุโรป ได้ตีพิมพ์แผนงานใหม่เพื่อปรับปรุง ความหลากหลายทางชีวภาพของยุโรปในทศวรรษข้างหน้า โดยมียุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย มีเป้าหมายในเรื่องการเกษตรที่ยั่งยืน  คุ้มครองปกป้องสายพันธ์ปลา  ควบคุมการรุกรานของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และป้องกันและรักษาระบบนิเวศ  ซึ่งทั้งหมดได้มีข้อตกลงกันแล้วแบบเบื้องต้น จากผลในการประชุม Biodiversity summit ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน ตุลาคม 2010 และผลจากการประชุม Council of the European Union เมื่อเดือนมีนาคม 2010 ในการยุติการสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2020

อ้างอิง : Biodiversity plan .   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7345), 10-11.

http://www.nature.com/news/2011/110504/pdf/473010a.pdf

Share
ผนึกกำลังสร้างความเข็มแข็งให้งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
Apr 30th, 2011 by ratana 39 views

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ดร.วีระชย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโคโนโลยีเป็นประธานในพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“  โดยมีผู้แทนจากทั้ง 3 หน่วยงานได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และนางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการข้อมูลของ 3 หน่วยงานซึ่งมีความเข้มแข้งที่แตกต่างกันไป

 • ไบโอเทค สวทช. มีความโดดเด่นด้านการศึกษาวิจัยจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในทางอุสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 • อพวช. มีพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา เป็นแหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง และตัวอย่างต้นแบบที่พบครั้งแรกในโลก
 • วว. มีการวิจัยและพัฒนาสาหร่ายและพืช เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร อาหาร สุขภาพ และพลังงาน Read the rest of this entry »
Share
ข้าวเหนียว “ธัญสิริน”
Apr 7th, 2011 by supaporn 174 views

CPM e-News ประจำเดือน มีนาคม 2554 ฉบับนี้ มีหลายเรื่องความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยภายใต้โปรแกรมวิจัยต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  อาทิ เช่น

 • ข้าวเหนียว “ธัญสิริน”

เป็นข้าวเหนียวที่ต้านทานโรคไหม้ และเป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ร่วมกันระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรมข้าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

 • ซอฟต์แวร์การออกแบบลายผ้า

โปรแกรมออกแบบลายผ้า “JK Weave” ซึ่งพัฒนาโดย อ.จักรภพ ใหม่เสน และทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายับ โดยศึกษารูปแบบของลายทอผ้าโบราณสำหรับนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาลายทอแบบใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์แล้ว

 • สิ่งมีชีวิตพยากรณ์ เตือนภัยธรรมชาติ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program – BRT) ภายใต้โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำเสนอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่แม้แต่พืชและสัตว์ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย เช่น การอพยพย้ายถิ่นของไส้เดือนดิน เนื่องจากความชื้นในดินหายไป และบริเวณดังกล่าวจะเผชิญกับภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นการเตือนให้รู้ว่าภัยแห่งกำลังใกล้เข้ามา และเสนอผลการศึกษาการใช้สิ่งมีชีวิตเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การตรวจปริมาณสัตว์พื้นใต้น้ำในกลุ่มหนอนปล้องและกลุ่มแอมฟิฟอด (คล้ายกุ้ง) ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของทะเลสาบสงขลา ความผิดปกติของการผลัดใบและการแตกตายอดของต้นประ ต่อสภาพการขาดน้ำในบรรยากาศ รวมทั้งการใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น พบว่า ความสูงของต้นไม้ ความกว้างของอาณาเขตป่าชายเลน เป็นปราการธรรมชาติที่ช่วยต้านแรงสึนามิให้เบาลงได้

 • สมุทรศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัญหาปะการังฟอกขาว เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังสร้างวิกฤตให้กับแนวปะการัง นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program – BRT) ภายใต้โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ศึกษาการขยายพันธุ์และเสริมสร้างความแข็งแรงของตัวอ่อนปะการังก่อนปล่อยสู่ทะเล รวมไปถึงการศึกษาไหลเวียนของน้ำในบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จ. นครศรีธรรมราช ที่จะนำไปสู่การวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณนี้ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแถบหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ มากถึง 719 ชนิด

 • ยุงยุคโลกร้อน

ยุงเพิ่มจำนวนได้เร็วขึ้นในภาวะโลกร้อน ทำให้เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะได้ นอกจากนี้ยุงสามารถปรับตัวตามวิวัฒนาการ เช่น จากการออกหากินในเวลากลางวันเป็นการออกหากินในเวลากลางคืนที่มีอากาศอุ่นขึ้น การป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงนั้น นักวิทยาศาสตร์หาวิธีการใหม่ๆ เช่น การตัดต่อพันธุกรรมของยุงหรือยุงจีเอ็ม ทำให้ยุงมีชีวิตสั้นลง เป็นต้น โดยประเทศมาเลเซียพยายามทดลองการให้ยุงจีเอ็มที่หมู่เกาะเคย์แมน

 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์และรับมือกับการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009

โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาการพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์การระบาดของโรค พบว่า การระบาดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เกิดอย่างมีแบบแผน โดยมีปัจจัย 3 ประการ คือ เชื้อโรค พาหะนำโรค และสิ่งแวดล้มอ ซึ่งหากทราบรูปแบบการถ่ายทอดโรค และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของทั้ง 3 ปัจจัยแล้ว ก็จะสามารถทำนายการระบาดของโรคและป้องกันการเจ็บป่วยและตายได้ สำหรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทยนั้น หลังจากผ่านพ้นการระบาดทั้ง 3 ระลอก ประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อประมาณ 50% ในประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจหมายถึง หากเกิดการระบาดระลอกต่อไป การระบาดจะมีขนาดเล็กลง เนื่องจากประชากรไทยมีภูมิคุ้มกันกว่าครึ่งแล้ว นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการทำนายพบว่า การปิดโรงเรียนควรปิดทั้งโรงเรียนจะให้ผลดีกว่าการปิดเฉพาะบางชั้นเรียน และจะให้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มปิดในวันที่ 24 หลังจากที่พบการระบาด และควรเป็นปิดเป็นเวลา 5 วันทำการ ร่วมกับวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงต้นและช่วงท้ายอีก 4 วัน รวมทั้งสิ้น 9 วัน และแบบจำลองยังช่วยวางแผนการใช้วัคซีนจำนวน 2 ล้านโดสที่มีปริมาณจำกัดว่า การฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กอายุ 5-6 ปี กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้สูงอายุจะสามารถลดการระบาดและอัตราการตายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • 1 ทศวรรษหลังโครงการจีโนมมนุษย์ การแพทย์ไปถึงไหนแล้ว

การศึกษาวิจัยทางด้านจีโนม ตั้งแต่ยุคเริ่มโครงการจีโนมมนุษย์ จนกระทั่งหลังการประกาศความสำเร็จของโครงการจีโนมมนุษย์ในปี 2001 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์ อาทิ การใช้เทคนิค exome sequencing เพื่อจำแนกการกลายพันธุ์เฉพาะที่ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยากต่างๆ การใช้ความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ในการช่วยทำนายอาการไม่พึงประสงค์หรือการเกิดภาวะเป็นพิษจากการใช้ยา ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากชีวสารสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรไทย ที่จะนำไปสู่การตามรอยเส้นทางการอพยพของประชากรในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีค้นพบแล้วว่า ประชากรเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบรรพชนร่วมกัน และได้อพยพเข้าสู่ทวีปเอเชียเพียงครั้งเดียว ด้วยเส้นทางด้านใต้หรือประเทศอินเดียในปัจจุบัน เมื่อ 60,000 ปีก่อน

 • ข้าวทนน้ำท่วม ทางรอดของชาวนาไทย

ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ เป็นสายพันธุ์ที่ทนน้ำท่วม จมอยู่ใต้น้ำนานถึง 12 วัน หลังน้ำลด สามารถฟื้นตัวได้เร็วและเจริญเติบโตจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 • จากเชื้อพันธุกรรมสู่ความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน

เชื้อพันธุกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์และการสร้างพันธุ์พืชใหม่ โดยเชื้อพันธุกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องมีการประเมินเพื่อให้ทราบลักษณะดีเด่นในแต่ละพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2549 โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ ได้สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการและประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชในกลุ่มพริก มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง และข้าวโพด จึงได้จัดเสวนาเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ความก้าวหน้าและแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต โดยตัวอย่างพันธุ์พืชใหม่ที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ เช่น พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวฝักเล็กพันธุ์ใหม่ พันธุ์พริกต้านทานโรคต่างๆ พันธุ์พริกที่มีความเผ็ดสูง พันธุ์มะเขือเทศที่มีเบต้าแคโรทีนสูง พันธุ์แตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้างและไวรัส เป็นต้น

 • แนวทางการควบคุม ป้องกัน และกำจัดเพลี้ยแป้งของมันสำปะหลัง

เพลี้ยแป้ง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศลดลงกว่าร้อยละ 26 การควบคุมเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลังโดยชีววิธีจึงนับว่าเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ที่ช่วยสร้างความต้านทานในประชากรของแมลงที่เป็นศัตรูของเพลี้ยแป้ง

บรรณานุกรม:

CPM e-News. เดือนมีนาคม 2554.

Share
พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
Dec 16th, 2010 by supaporn 50 views

สืบเนื่องจาก [๑]ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๐ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๐ ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีสาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนี้ [๒] Read the rest of this entry »

Share
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่สำเร็จได้ยาก (Conservation’s rare successes)
Nov 3rd, 2010 by rungsima 366 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 28 ตุลาคม  2553  หมวดนโยบาย

วารสารไซแอนท์ ได้รายงานว่า พบสัตว์มีกระดูกสันหลังราว 52 ชนิด มีสถานภาพใกล้สูญพันธ์และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งเป็นผลการวิจัย วิเคราะห์  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ   จำนวน 25,000 ประเภท  โดยเป็นผลจากการประชุมเรื่อง Convention on Biological Diversity เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  มีการนำเสนอข้อมูลว่ามีความพยายามในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อช่วยการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นที่ทวีปอเมริกาเหนือ  มีสัตว์ประเภทหนึ่งคล้ายพังพอน (black footed ferret)  ใกล้สูญพันธ์
ดัชนีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ ของสิ่งมีชีวิต  ของ IUCN (International Union for Conservation of Nature) ที่อยู่บนหลักการของการเคลื่อนตัว มีการจัดแสดงรายการไว้เป็นสีแดง
IUCN พบว่า การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ อาจเป็นถึง หนึ่งในห้าส่วน หากไม่มีความพยายามใดๆ ในการรักษาสภาพแวดล้อม

รูปภาพประกอบ รูปสัตว์คล้ายพังพอน 2 ตัว

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7319  ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม  2553

Share
ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์ (ตุลาคม -๗)
Oct 14th, 2010 by rungsima 122 views

ฉบับ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๓

หมวด ข่าวทั่วไป
เรื่อง สำมะโนประชากรในมหาสมุทร ( Ocean census)

โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตทางทะเล (marine biodiversity) ทีมีทุนวิจัย $US ๖๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เวลารวม ๑๐ ปี (เริ่มโครงการตั้งแต่ปี ๒๐๐๐) ก็ประสบความสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี ได้มีการประกาศเรื่องนี้ที่ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสำรวจประชากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล และจัดทำบัญชีรายชื่อ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การกระจายตัว และ ความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลของโลก  ที่มีนักวิทยาศาสตร์ร่วมวิจัยในเรื่องนี้ราว ๒,๗๐๐ คน มีการจดบันทึกไว้เกือบๆ ๓๐ ล้านความเห็น
และมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ ราว ๑,๐๐๐ ชนิด  ตัวอย่างเช่นปู ชื่อ Yeti crab (Kiwa hirsuta)  ดังในรูปภาพ ที่ค้นพบในปี ๒๐๐๕ ถึงอย่างไรก็ตามแม้มีความสำเร็จ องค์กรผู้สนับสนุนหลัก คือ Sloan Foundation ณ กรุงนิวยอร์ค ไม่ให้ทุนต่อเป็นระยะที่ ๒ และยังไม่มีหน่วยงานใดเสนอการสนับสนุนเรื่องนี้ต่อ

มีรูปภาพ ประกอบ

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง ๗ วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ ๗๓๑๖  ฉบับวันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๓

Share
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553
Aug 19th, 2010 by waree 148 views

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 22 ส.ค. 2553 ณ ไบเทค บางนา โดยในปีนี้ แนวความคิดหลัก คือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” มีนิทรรศการประกอบ ได้แก่
1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ     Hall 103
2. ความหลากหลายทางชีวภาพ    Hall 105
3. วิกฤติโลก        Hall 105
4. แสงและเลเซอร์        Hall 101
5. โลกดิจิตอล        Hall 104
6. นิติวิทยาศาสตร์        Hall 101
7. อาหารและสุขภาพ     Hall 106

sam_08692sam_08824

sam_09312sam_09331


 

 

ที่มา: “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”, มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553, วันที่ 7–22 สิงหาคม 2553, ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
Oct 23rd, 2009 by supaporn 322 views

20091009-jscienceinaction-5-6-52พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุ์ไม้ของไทย พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีหน่วยงานสนองพระราชดำริดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง (อ้างถึง มนธิดา สีตะธนี – ปกใน) เป็นที่มาของเนื้อหาของ Science in Action ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (2552) เพียบพร้อมด้วยข้อมูลและภาพ ประวัติความเป็นมา และการดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Share
แมงป่องจักรพรรดิ
Aug 19th, 2009 by ilada 2,424 views

ชื่อก็บอกแล้ว ว่าเป็นราชาแห่งแมงป่อง ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาแมงป่องทั้งหลาย อีกหนึ่งตัวร้ายที่เราไม่อยากพบเจอ เจ้าหุ่นแมงป่องยักษ์ในนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ มันกำลังขย้ำเหยืออย่างโหดร้าย เรามาทำความรู้จักกับแมงป่องชนิดนี้กันดีกว่าคะ

emperor-scorpionemperor-scorpion-2

Read the rest of this entry »

Share
ทารันทูรา… แมงมุมดึกดำบรรพ์
Aug 19th, 2009 by ilada 963 views

ไฮไลน์… ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552 มีอีก 1 มุมเล็กๆ หรือไม่เล็ก เพราะสิ่งที่นำมาแสดงนั้นมันใหญ่ (เอะ! ยังไง) เอาเป็นว่ามุมหนึ่งหรือส่วนหนึ่งในนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ เดินเข้าไปแล้วเหมือนอยู่ในแดนมหัศจรรย์ คล้ายกับหนัง hollywood ไม่เฉพาะเด็กๆที่ตื่นเต้น ทีมงาน STKS ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน… เราไปพบกับตัวแรกเลยมีชื่อว่า “ทารันทูรา”

Read the rest of this entry »

Share
ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย
Aug 18th, 2009 by titima 1,458 views

ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ที่สภาพของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ ในแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในน้ำ หรือบนบก เป็นต้น สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species) สายพันธุ์ (Genetic) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่น่าศึกษาและติดตาม
Read the rest of this entry »

Share
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552
Aug 17th, 2009 by supaporn 648 views

ไปร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-23 สิงหาคม 2552 ที่ Hall 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการฉลองครบรอบ 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจอกับกลุ่มเด็กๆ จำนวนมากๆๆๆๆ ดีใจที่เห็นเด็กๆ ให้ความสนใจกับนิทรรศการ การสาธิต การทดลอง ในแต่ละบูธที่มาออกจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 7 กระทรวง 34 หน่วยงาน จาก 21 สถาบันการศึกษาและมากกว่า 10 ผลงานจากต่างประเทศ

directory-board

visit

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa