»
S
I
D
E
B
A
R
«
คะแนนคณิตศาสตร์ไม่ดี มีเหตุจากความอ้วน?
Jun 18th, 2012 by wanutwira 65 views

เคยสังเกตหรือไม่ว่า ขนาดตัวและน้ำหนักที่มากของเด็กๆ ส่งผลต่อผลการเรียนของเขา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ โดยผลการสังเกตนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัยของนักวิจัยจากซีกโลกตะวันตกได้ทำการศึกษาถึงเรื่องว่าความอ้วนในวัยเด็ก จะส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้หรือไม่ และก็พบว่าความอ้วนนั้นสามารถทำให้เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนลดลงได้ รวมถึงกระทบต่อทัศนคติของเด็กเกี่ยวกับอาชีพการงานอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
ตัวหนังสือห่างๆ ช่วยเด็กบกพร่องด้านการอ่านได้
Jun 12th, 2012 by wanutwira 97 views

โรคดิสเล็กเซีย คือโรคที่มีความบกพร่องทางทักษะและบ่อยครั้งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  การอ่านและทักษะการคำนวณ อย่างไรก็ตามในหลายงานวิจัยพบว่า เด็กที่เป็นโรคนี้อาจเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพียงแต่ต้องการการดูแลเอาใจใส่หรือกระบวนการการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆ บ่อยครั้งอาจนำไปสู่ความล่าช้าของพัฒนาการทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องการเรียนของเด็ก เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน ซึ่งจากการค้นคว้าและวิจัยถึงพฤติกรรมของเด็กที่เป็นโรคดิสเล็กเซียแล้ว นักวิจัยยุโรปพบว่า หากให้เด็กที่เป็นโรคดิสเล็กเซียอ่านหนังสือแบบที่มีช่องว่างระหว่างอักษรมากขึ้น จะช่วยให้เด็กที่มีปัญหาด้านการเขียนเช่นนี้อ่านได้เร็วขึ้นและเก่งขึ้นได้

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa