»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดเพื่อแจ้งเหตุ/ขอรับการช่วยเหลือ
Apr 13th, 2012 by supaporn 49 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

ในช่วงมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. โดยการสนับ สนุนของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (เพื่อคนหูหนวก) ขึ้นโดย ได้เปิดบริการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือคนหูหนวก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม การช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ และการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยศูนย์ช่วยเหลือคนหูหนวกฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ล่ามภาษามือ) จำนวน 8 คน ประจำใน 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 – 15.30 น. และช่วงที่ 2 เวลา 15.30 – 21.00 น. พร้อมทั้งมีทีมประชาสัมพันธ์ ทีมติดต่อประสานงานทีมลงพื้นที่ ทีมงานกลาง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือคนหูหนวกที่ประสบอุทกภัยบริการของศูนย์ฯ ประกอบด้วย

1. บริการรับแจ้งเหตุด่วน การขอความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในภาวะน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
2. ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่คนหูหนวกตามที่ร้องขอ
3. ประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีคนหูหนวกต้องการอพยพโดยจัดหารถหรือเรือเข้าไป รับพร้อมเจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ รวมทั้งการจัดหาศูนย์พักพิงสำหรับคนหูหนวก
4. บริการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมให้กับคนหูหนวก
5. ประสานกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารของสมาชิกคนหูหนวกและ การปักหมุดที่อยู่บนแผนที่ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือคนหูหนวกได้ทันท่วงที

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
STKS ร่วมกับ REAT/NECTEC พัฒนาครูโรงเรียนคนหูหนวกสร้าง e-Book
Feb 1st, 2009 by Courseware2u 628 views

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ STKS ร่วมกับทีมสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก NECTEC ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ Multimedia e-Book ให้กับครูอาจารย์โรงเรียนโสตศึกศึกษาและการศึกษาพิเศษในเขตพื้นที่ภาพเหนือ ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้ครูอาจารย์สามารถสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Multimedia e-Book สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนอีกรูปแบบ

Multimedia e-Book สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนี้ จะต้องมีการออกแบบการนำเสนอโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับรู้ และการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการใช้เนื้อหาที่อธิบายจากง่ายไปเนื้อหาที่ซับซ้อน พร้อมภาษามือประกอบทั้งท่ามือ และแบบสะกดนิ้วมือ

ตัวอย่างผลงานที่ครูพัฒนาและนำเสนอ ผลงานของครู

Share
อบรมการพัฒนา Multimedia e-Book สำหรับคนหูหนวก
Sep 10th, 2008 by Courseware2u 1,049 views

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา่มบรมราชกุมารี  โดยการดำเนินงานของสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เนื้อหาเป็นการอบรมครูที่สอนโรงเรียนโสตศึกษา่จำนวน 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ให้มีความรู้ในการพัฒนา Multimedia e-Book ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนหูหนวก โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro โปรแกรมสร้าง 3D-Flip e-Book รุ่นล่าสุด Read the rest of this entry »

Share
สื่อสำหรับคนหูหนวก
Sep 9th, 2008 by Courseware2u 1,258 views

การพัฒนาเว็บไซต์ที่สะดวกในการเข้าถึง (Web Accessibility) และสื่อต่างๆ สำหรับคนหูหนวก จำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะการรับรู้ และการเรียนรู้ของคนหูหนวกเป็นสำคัญ โดยปกติคนหูหนวกจะมีสภาวะการอ่านเข้าใจต่ำกว่าคนปกติในระดับเดียวกัน คือ อ่านหนังสือไม่แตก ไม่เข้าใจความหมายของคำเฉพาะหลายๆ คำในประโยค ดังนั้นการสื่อสารหลักของคนหูหนวกคือภาษามือซึ่งประกอบด้วยท่ามือและการสะกดนิ้วมือ ดังนั้นการพัฒนาสื่อสำหรับคนหูหนวกควร

  • สรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากสื่อ และ ใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย สั้นๆ
  • คำเฉพาะ ควรมีการอธิบายความหมายแยกเป็นตอนๆ โดยอาจจะต้องใช้วิธีการอธิบายแบบอุปมาอุปนัยประกอบในบางคำ
  • ข้อความที่ใช้ ไม่ควรใส่ Effect ลูกเล่นและสีสันมากเกินไป เพราะคนหูหนวกจะมีความไวในการรับรู้สีและแสงที่เร็วมาก และมีผลต่อสายตาของคนหูหนวก (หูหนวก แต่สายตาไวมาก)
  • ไม่ควรใส่เสียงประกอบ ไม่ว่าจะเสียงใด เพราะคนหูหนวกบางกลุ่มจะเป็นกลุ่มหูตึง ซึ่งเสียงประกอบอาจจะไปรบกวนการรับรู้ได้ (ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่ามีเสียงมากวน)
  • หากสามารถบันทึกท่าภาษามือ หรือใช้การสะกดนิ้วมือประำกอบได้บ้างก็จะดีมาก

ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์ เนื้อหา หรือสื่อใดๆ ให้คนพิการ ควรจะต้องแยกให้ชัดเจน ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ที่ผ่าน WAI Validator จะสนับสนุนการเข้าถึงหรือเรียนรู้ของคนพิการทุกกลุ่ม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa