»
S
I
D
E
B
A
R
«
พัฒนางานวิจัยเป็นสินค้าลุยตลาด “เนคเทค”ดันเครื่องช่วยฟังดิจิทัลไทยทำสู้ของนอก
Aug 20th, 2012 by pensiri 203 views

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทคมีนโยบายวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีไปช่วยเหลือคนพิการมากว่า 10 ปี เพราะพบว่าอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่มักนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งเป้าหมายในการสร้างงานวิจัยของเนคเทคคือต้องนำไปใช้ได้จริง จึงต้องคำนึงถึงการสร้างงานให้ถูกใจทั้งคนใช้และคนให้ทุน จึงมีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ มาช่วยคิด ล่าสุด ร่วมกับเอกชนในโครงการการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการเปิดตัวอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังดิจิทัล รุ่น P02
Read the rest of this entry »

Share
ใช้ลูกตาเขียนแทนมือ
Aug 7th, 2012 by wanutwira 48 views

ปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันแบบคนปกติได้ หลายคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พยายามนำอวัยวะส่วนอื่นที่สามารถนำมาใช้ทดแทนอวัยวะส่วนที่เสียไปได้ เช่น ไม่มีมือ ก็สามารถใช้เท้าแทนได้ แต่ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ที่จะเข้ามาช่วยคนพิการมากขึ้นโดยดร.ฌอน โลรองโซ ผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยปิแอร์ เอต์ มารี คูรี-ปารีส ในฝรั่งเศส เผยนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สูญเสียการเคลื่อนไหวของแขนและพูดไม่ได้ให้สื่อสารได้อีกครั้งด้วยการใช้ดวงตาเขียนหนังสือแทนมือ

Read the rest of this entry »

Share
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปราศรัย เวอร์ชั่น 3 ทางเลือกสำหรับผู้พิการ
Mar 30th, 2012 by pensiri 176 views

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปราศรัย ได้รับแนวคิดมาจากการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น (Augmentative and Alternative Communication)

เพื่อมาทดแทนเสียงของผู้ใช้งานที่สูญเสียไปหรือมีความบกพร่องทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจได้ โปรแกรมนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการสนทนาไว้อย่างไม่จำกัดจำนวน

จุดเด่น

  • เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูดให้ สามารถสื่อสารกับบุคคลรอบข้างผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาพแทนการสื่อความหมาย
  • เพิ่มช่องทางการศึกษาที่ทันสมัย และสามารถพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับคนพิการ
  • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการออกเสียงสามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับ (Single Switch) สำหรับคนพิการ
Mar 25th, 2012 by pensiri 429 views

สวิตช์เดี่ยวเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนปุ่ม เปิด-ปิด  แต่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ  ซึ่งออกแบบสำหรับคนที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถใช้มือกดปุ่มเปิด-ปิดที่มีขนาดเล็กได้ เช่น กลุ่มคนสมองพิการ (Cerebral Palsy)  หรือกลุ่มคนที่ไม่มีมือหรือเท้าที่จะกดปุ่ม  ซึ่งจำเป็นต้องใช้อวัยวะอื่นทำหน้าที่เพื่อกดปุ่มแทน   ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้พิการดังกล่าว

จุดเด่น

  • สามารถนำสวิตช์ไปใช้ร่วมอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างอื่นได้ อาทิ ของเล่นสำหรับเด็กพิการ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ เกมส์ เป็นต้น
  • มีขนาดใหญ่ ใช้งานสะดวก

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549- 2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
การทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Implementing Accessible Websites: WCAG2.0)
Nov 15th, 2010 by pensiri 52 views

คนพิการ (people with disability) หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการมีส่วนร่วมทางสังคม อันเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด รวมถึงผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมของอวัยวะตามวัยด้วย บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเว็บได้ จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งเว็บไซต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตราฐานนี้

แหล่งที่มา:  สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (NECTEC)

Share
Start small, succeed well, then expand
May 9th, 2009 by supaporn 508 views

ขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปาฐกถานำ เรื่อง ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) ครั้งที่ 12 การประชุมโต๊ะกลมระดับสูง หัวข้อที่ 5: การนำความรู้ไปใช้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนา วันที่ 24 เมษายน 2551 ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา แอฟริกา Read the rest of this entry »

Share
STKS ร่วมกับ REAT/NECTEC พัฒนาครูโรงเรียนคนหูหนวกสร้าง e-Book
Feb 1st, 2009 by Courseware2u 628 views

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ STKS ร่วมกับทีมสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก NECTEC ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ Multimedia e-Book ให้กับครูอาจารย์โรงเรียนโสตศึกศึกษาและการศึกษาพิเศษในเขตพื้นที่ภาพเหนือ ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้ครูอาจารย์สามารถสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Multimedia e-Book สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนอีกรูปแบบ

Multimedia e-Book สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนี้ จะต้องมีการออกแบบการนำเสนอโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับรู้ และการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการใช้เนื้อหาที่อธิบายจากง่ายไปเนื้อหาที่ซับซ้อน พร้อมภาษามือประกอบทั้งท่ามือ และแบบสะกดนิ้วมือ

ตัวอย่างผลงานที่ครูพัฒนาและนำเสนอ ผลงานของครู

Share
รศ. นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ รางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประำจำปี 2551
Oct 18th, 2008 by supaporn 752 views

เป็นบทพิสูจน์ความเพียรพยายามและอุทิศตนให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ของนายแพทย์วัย 68 ปี กับการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาเทียม โดยมีต้นทุนต่ำ ผลิตง่าย ใช้งานได้ดี Read the rest of this entry »

Share
อบรมการพัฒนา Multimedia e-Book สำหรับคนหูหนวก
Sep 10th, 2008 by Courseware2u 1,049 views

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา่มบรมราชกุมารี  โดยการดำเนินงานของสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เนื้อหาเป็นการอบรมครูที่สอนโรงเรียนโสตศึกษา่จำนวน 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ให้มีความรู้ในการพัฒนา Multimedia e-Book ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนหูหนวก โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro โปรแกรมสร้าง 3D-Flip e-Book รุ่นล่าสุด Read the rest of this entry »

Share
สื่อสำหรับคนหูหนวก
Sep 9th, 2008 by Courseware2u 1,258 views

การพัฒนาเว็บไซต์ที่สะดวกในการเข้าถึง (Web Accessibility) และสื่อต่างๆ สำหรับคนหูหนวก จำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะการรับรู้ และการเรียนรู้ของคนหูหนวกเป็นสำคัญ โดยปกติคนหูหนวกจะมีสภาวะการอ่านเข้าใจต่ำกว่าคนปกติในระดับเดียวกัน คือ อ่านหนังสือไม่แตก ไม่เข้าใจความหมายของคำเฉพาะหลายๆ คำในประโยค ดังนั้นการสื่อสารหลักของคนหูหนวกคือภาษามือซึ่งประกอบด้วยท่ามือและการสะกดนิ้วมือ ดังนั้นการพัฒนาสื่อสำหรับคนหูหนวกควร

  • สรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากสื่อ และ ใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย สั้นๆ
  • คำเฉพาะ ควรมีการอธิบายความหมายแยกเป็นตอนๆ โดยอาจจะต้องใช้วิธีการอธิบายแบบอุปมาอุปนัยประกอบในบางคำ
  • ข้อความที่ใช้ ไม่ควรใส่ Effect ลูกเล่นและสีสันมากเกินไป เพราะคนหูหนวกจะมีความไวในการรับรู้สีและแสงที่เร็วมาก และมีผลต่อสายตาของคนหูหนวก (หูหนวก แต่สายตาไวมาก)
  • ไม่ควรใส่เสียงประกอบ ไม่ว่าจะเสียงใด เพราะคนหูหนวกบางกลุ่มจะเป็นกลุ่มหูตึง ซึ่งเสียงประกอบอาจจะไปรบกวนการรับรู้ได้ (ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่ามีเสียงมากวน)
  • หากสามารถบันทึกท่าภาษามือ หรือใช้การสะกดนิ้วมือประำกอบได้บ้างก็จะดีมาก

ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์ เนื้อหา หรือสื่อใดๆ ให้คนพิการ ควรจะต้องแยกให้ชัดเจน ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ที่ผ่าน WAI Validator จะสนับสนุนการเข้าถึงหรือเรียนรู้ของคนพิการทุกกลุ่ม

Share
การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก
Mar 8th, 2008 by Courseware2u 469 views

การพัฒนาเว็บไซต์หรือสื่อดิจิทัล จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเข้าถึงที่สะดวก โดยคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้งาน เทคโนโลยี Search Engine และความสะดวกรวดเร็วของผู้พัฒนา แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่สะดวกในการเข้าถึงตามประเด็นดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa