»
S
I
D
E
B
A
R
«
ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม
Apr 13th, 2012 by supaporn 110 views

เป็นนวัตกรรมในกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม  พัฒนาโดย: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสายพันธุ์ที่ทนอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ 15-21 วัน โดยที่ต้นข้าวไม่ตาย ทนน้ำท่วมฉับพลันได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันจุดเด่นของเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน คือ ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยในแต่ละปี นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (เครื่องหมายพันธุกรรม) ในการปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือก ลดระยะเวลาในการดำเนินการ อีกทั้งประหยัดงบประมาณโดยสามารถทดแทนการทดสอบในสภาพจริง

ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ข้าวเหนียว “ธัญสิริน”
Apr 7th, 2011 by supaporn 172 views

CPM e-News ประจำเดือน มีนาคม 2554 ฉบับนี้ มีหลายเรื่องความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยภายใต้โปรแกรมวิจัยต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  อาทิ เช่น

  • ข้าวเหนียว “ธัญสิริน”

เป็นข้าวเหนียวที่ต้านทานโรคไหม้ และเป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ร่วมกันระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรมข้าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

  • ซอฟต์แวร์การออกแบบลายผ้า

โปรแกรมออกแบบลายผ้า “JK Weave” ซึ่งพัฒนาโดย อ.จักรภพ ใหม่เสน และทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายับ โดยศึกษารูปแบบของลายทอผ้าโบราณสำหรับนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาลายทอแบบใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์แล้ว

  • สิ่งมีชีวิตพยากรณ์ เตือนภัยธรรมชาติ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program – BRT) ภายใต้โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำเสนอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่แม้แต่พืชและสัตว์ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย เช่น การอพยพย้ายถิ่นของไส้เดือนดิน เนื่องจากความชื้นในดินหายไป และบริเวณดังกล่าวจะเผชิญกับภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นการเตือนให้รู้ว่าภัยแห่งกำลังใกล้เข้ามา และเสนอผลการศึกษาการใช้สิ่งมีชีวิตเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การตรวจปริมาณสัตว์พื้นใต้น้ำในกลุ่มหนอนปล้องและกลุ่มแอมฟิฟอด (คล้ายกุ้ง) ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของทะเลสาบสงขลา ความผิดปกติของการผลัดใบและการแตกตายอดของต้นประ ต่อสภาพการขาดน้ำในบรรยากาศ รวมทั้งการใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น พบว่า ความสูงของต้นไม้ ความกว้างของอาณาเขตป่าชายเลน เป็นปราการธรรมชาติที่ช่วยต้านแรงสึนามิให้เบาลงได้

  • สมุทรศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัญหาปะการังฟอกขาว เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังสร้างวิกฤตให้กับแนวปะการัง นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program – BRT) ภายใต้โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ศึกษาการขยายพันธุ์และเสริมสร้างความแข็งแรงของตัวอ่อนปะการังก่อนปล่อยสู่ทะเล รวมไปถึงการศึกษาไหลเวียนของน้ำในบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จ. นครศรีธรรมราช ที่จะนำไปสู่การวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณนี้ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแถบหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ มากถึง 719 ชนิด

  • ยุงยุคโลกร้อน

ยุงเพิ่มจำนวนได้เร็วขึ้นในภาวะโลกร้อน ทำให้เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะได้ นอกจากนี้ยุงสามารถปรับตัวตามวิวัฒนาการ เช่น จากการออกหากินในเวลากลางวันเป็นการออกหากินในเวลากลางคืนที่มีอากาศอุ่นขึ้น การป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงนั้น นักวิทยาศาสตร์หาวิธีการใหม่ๆ เช่น การตัดต่อพันธุกรรมของยุงหรือยุงจีเอ็ม ทำให้ยุงมีชีวิตสั้นลง เป็นต้น โดยประเทศมาเลเซียพยายามทดลองการให้ยุงจีเอ็มที่หมู่เกาะเคย์แมน

  • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์และรับมือกับการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009

โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาการพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์การระบาดของโรค พบว่า การระบาดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เกิดอย่างมีแบบแผน โดยมีปัจจัย 3 ประการ คือ เชื้อโรค พาหะนำโรค และสิ่งแวดล้มอ ซึ่งหากทราบรูปแบบการถ่ายทอดโรค และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของทั้ง 3 ปัจจัยแล้ว ก็จะสามารถทำนายการระบาดของโรคและป้องกันการเจ็บป่วยและตายได้ สำหรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทยนั้น หลังจากผ่านพ้นการระบาดทั้ง 3 ระลอก ประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อประมาณ 50% ในประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจหมายถึง หากเกิดการระบาดระลอกต่อไป การระบาดจะมีขนาดเล็กลง เนื่องจากประชากรไทยมีภูมิคุ้มกันกว่าครึ่งแล้ว นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการทำนายพบว่า การปิดโรงเรียนควรปิดทั้งโรงเรียนจะให้ผลดีกว่าการปิดเฉพาะบางชั้นเรียน และจะให้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มปิดในวันที่ 24 หลังจากที่พบการระบาด และควรเป็นปิดเป็นเวลา 5 วันทำการ ร่วมกับวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงต้นและช่วงท้ายอีก 4 วัน รวมทั้งสิ้น 9 วัน และแบบจำลองยังช่วยวางแผนการใช้วัคซีนจำนวน 2 ล้านโดสที่มีปริมาณจำกัดว่า การฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กอายุ 5-6 ปี กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้สูงอายุจะสามารถลดการระบาดและอัตราการตายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • 1 ทศวรรษหลังโครงการจีโนมมนุษย์ การแพทย์ไปถึงไหนแล้ว

การศึกษาวิจัยทางด้านจีโนม ตั้งแต่ยุคเริ่มโครงการจีโนมมนุษย์ จนกระทั่งหลังการประกาศความสำเร็จของโครงการจีโนมมนุษย์ในปี 2001 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์ อาทิ การใช้เทคนิค exome sequencing เพื่อจำแนกการกลายพันธุ์เฉพาะที่ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยากต่างๆ การใช้ความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ในการช่วยทำนายอาการไม่พึงประสงค์หรือการเกิดภาวะเป็นพิษจากการใช้ยา ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากชีวสารสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรไทย ที่จะนำไปสู่การตามรอยเส้นทางการอพยพของประชากรในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีค้นพบแล้วว่า ประชากรเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบรรพชนร่วมกัน และได้อพยพเข้าสู่ทวีปเอเชียเพียงครั้งเดียว ด้วยเส้นทางด้านใต้หรือประเทศอินเดียในปัจจุบัน เมื่อ 60,000 ปีก่อน

  • ข้าวทนน้ำท่วม ทางรอดของชาวนาไทย

ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ เป็นสายพันธุ์ที่ทนน้ำท่วม จมอยู่ใต้น้ำนานถึง 12 วัน หลังน้ำลด สามารถฟื้นตัวได้เร็วและเจริญเติบโตจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

  • จากเชื้อพันธุกรรมสู่ความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน

เชื้อพันธุกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์และการสร้างพันธุ์พืชใหม่ โดยเชื้อพันธุกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องมีการประเมินเพื่อให้ทราบลักษณะดีเด่นในแต่ละพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2549 โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ ได้สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการและประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชในกลุ่มพริก มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง และข้าวโพด จึงได้จัดเสวนาเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ความก้าวหน้าและแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต โดยตัวอย่างพันธุ์พืชใหม่ที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ เช่น พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวฝักเล็กพันธุ์ใหม่ พันธุ์พริกต้านทานโรคต่างๆ พันธุ์พริกที่มีความเผ็ดสูง พันธุ์มะเขือเทศที่มีเบต้าแคโรทีนสูง พันธุ์แตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้างและไวรัส เป็นต้น

  • แนวทางการควบคุม ป้องกัน และกำจัดเพลี้ยแป้งของมันสำปะหลัง

เพลี้ยแป้ง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศลดลงกว่าร้อยละ 26 การควบคุมเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลังโดยชีววิธีจึงนับว่าเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ที่ช่วยสร้างความต้านทานในประชากรของแมลงที่เป็นศัตรูของเพลี้ยแป้ง

บรรณานุกรม:

CPM e-News. เดือนมีนาคม 2554.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa