»
S
I
D
E
B
A
R
«
Biorefinery
Sep 21st, 2012 by wanutwira 146 views

Biorefinery เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ เช่น เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไม้โตเร็ว หรือของเสียจาก อุตสาหกรรม มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ผ่านกระบวนการที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเพื่อเปลี่ยน วัตถุดิบเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมีการเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการหนึ่งเป็นสารตั้งต้นของอีก กระบวนการหนึ่งจนสุดท้ายไม่มีของเหลือทิ้งเลย (zero waste)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.8)
Sep 3rd, 2012 by wanutwira 137 views

 รณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

โครงการ Green NSTDA ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกๆ คน ร่วมกันรณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ รวมทั้งลดปริมาณขยะลงได้ ทุกครั้งที่ซื้อกาแฟให้นาแก้วส่วนตัวติดตัวไปด้วย อีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.3)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 28 views

 รู้หรือไม่?

ขยะขวดพลาสติกใสที่เราทิ้งกันทุกครั้งหลังดื่ม ถ้านามารวมๆ กัน 1 กิโลกรัม ขายได้ถึง 11.50 บาทเชียวนะ หรืออย่างกระป๋องน้าอัดลม ราคาสูงมาก ตกกิโลกรัมละ 31.50 บาทเลยทีเดียว เห็นแบบนี้แล้ว เรามาร่วมกันนาขยะที่มักทิ้งเสมอๆ จากที่บ้าน เข้าร่วม “โครงการขยะรีไซเคิล” ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกันดีกว่า… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

    

Share
มจธ.วิจัย“ดินไบโอ” ฮีโร่สิ่งแวดล้อม บล็อกสารพิษในดิน เก็บอาหารให้พืช
Apr 19th, 2012 by suthiwan 77 views

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งเป็นเหตุให้ผลิตผลมีการปนเปื้อนสารเคมีรวมถึงสารเคมีตกค้างในดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช ทำให้ดินเสื่อมสภาพลงและมากที่สุดคือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่บางพื้นที่ของประ เทศไทยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งมากขึ้นเช่นนี้ โอกาสในการแพร่กระจายของสารเคมีในดิน และน้ำยิ่งเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องการการป้องกัน และแก้ไขปัจ จุบันจึงมีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว มีการนำเทคโนโลยีใหม่ เข้าจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่ปัญหาดินเสื่อมโทรมจาการเกษตร ล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) คิดค้นนวัตกรรมในการกักเก็บสารพิษไว้ที่เดิม ในผลงาน “ดินไบโอ” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีคุณ สมบัติสามารถบล็อกสารพิษไว้ในดินอีกทั้งยังสามารถกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการปลูกพืชได้อีกด้วย
Read the rest of this entry »

Share
ขยะ สิ่งที่ไม่อาจมองข้าม
Sep 4th, 2011 by kusa 57 views

ขยะ คือ สิ่งที่เหลือใช้จากการอุปโภคบริโภคซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น ขยะสด ขยะมีพิษ เศษไม้ กระดาษ แก้ว ยาง หนัง โลหะ พลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่พลาสติกถือได้ว่าเป็นขยะที่มีความน่ากลัวและร้ายแรงที่สุด เนื่องจากพลาสติกต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายประมาณ 450-650 ปี พลาสติกส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมี Read the rest of this entry »

Share
รู้จัก “ขยะ” ใครว่าไม่มีประโยชน์!!!
Aug 18th, 2011 by pensiri 100 views

ขยะ คือ สิ่งที่เหลือใช้ ในชีวิตประจำวัน… ในบ้าน… ในโรงเรียน… ในสถานที่ทำงาน… ในโรงอาหาร… ในห้างสรรพสินค้า… ในโรงงานอุตสาหกรรม…
แค่นี้ก็พอจะนึกออกไดว่า แต่ละวันจะมีปริมาณขยะมากน้อยมหาศาลขนาดไหน…
มาเป็นนักสำรวจ “ถังขยะ” กันดีกว่า ว่าขยะมีกี่ชนิด
1. ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่เน่าเสียได้ง่ายและสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้กิ่งไม้ ปริมาณ 46% เป็นต้น
2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ กล่องนม อลูมิเนียม ยางรถยนตร์ ปริมาณ 42% เป็นต้น
3. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าต่อกานำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกใส่นม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กล่องโฟมบรรจุอาหาร พลาสติกห่อลูกอม ปริมาณ 9% เป็นต้น
4. ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนวัตถุอันตราย เช่น แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ประป๋องสเปร์บรรจุสี ถ่านไฟฉาย ปริมาณ 3% เป็นต้น

ที่มา: นิทรรศการขุมทรัพย์จากขยะ, งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,  2554, วันที่ 6-21 สิงหาคม 2554, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
7Rs เปลี่ยนความคิด ปรับพฤติกรรม เพื่อปรับปริมาณขยะจะได้ลงลด
Aug 17th, 2011 by pensiri 646 views

7Rs หลักการเปลี่ยนความคิดและปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ได้แก่
1. Reduce (ลดการใช้) ลดการใช้ทรัพยากร ให้เหลือเท่าที่จำเป็น หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดการบริโภคเพื่อให้เกิดขยะหรือของเสียให้น้อยลง
2. Reuse (ใช้ช้ำ) เป็นการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ช้ำ มาใช้ก่อนนำไปรีไซเคิล
3. Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เป็นการนำวัสดุที่หมดสภาพแล้วหรือที่ใช้แล้ว มาแปรสภาพด้วยกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่นั่นเอง
4. Repair (ซ่อมแซม) ซ่มอแซมและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
5. Reject/Refuse (ปฏิเสธ) ปฏิเสธการใช้ทรัพยาการแบบครั้งเดียวและนำเข้าจากต่างประเทศ
6. Retune (ตอบแทน) การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นโลก
7. Rethink (คิดใหม่) เปลี่ยนความคิดและทัศนคติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

Share
“แค่เราปรับ… โลกก็เปลี่ยน”
Jan 14th, 2011 by pensiri 86 views

1. “ใกล้-ไกล ใช้โทรศัพท์ได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น คืนความสดใสให้ท้องฟ้า”
- ส่งเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต ลดการใช้กระดาษ จำกัดการเผยแพร่กระจายของก๊าซกรีนเฮาส์ปีละ 1.9 ล้านตัน
- ใช้โทรศัพท์บ้านในการติดต่อทางไกล แทนการเดินทางลดการเผาผลาญน้ำมัน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ ให้สิ่งมีชีวิตได้รับอากาศบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa