»
S
I
D
E
B
A
R
«
พฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ใช้ E-book และ E-reader
Jun 1st, 2012 by wanutwira 209 views

Infographic ที่จะนำมาเสนอนี้ เป็นเรื่องพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ใช้ E-book และ E-reader ซึ่งเป็นผลสำรวจข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา Infographic นี้จะแสดงถึงรายละเอียด ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
ไบรท์ไซต์ ซอฟต์แวร์เพื่อผู้พิการทางสายตา
Sep 10th, 2010 by tipparat 138 views

เมื่อพูดถึงผู้พิการทางสายตาคนก็จะนึกถึงผู้หมดโอกาสในการอ่านหนังสือ ดังนั้นจึงได้มีความพยายามจากหลายฝ่ายในการผลิตสิ่งที่จะช่วยให้คนพิการทางสายตาได้อ่านหนังสือ ที่รู้จักกันทั่วๆไปคือการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์และการผลิตหนังสือเสียงที่ใช้อาสาสมัครในการอ่าน คงจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้พิการทางสายตาที่จะอ่านหนังสือได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นในปัจจุบันนอกจาก 2 วิธีข้างต้นได้มีคนไทยคิดพัฒนาโปรแกรมที่มีชื่อว่า ไบรท์ไซต์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถแปลงตัวอักษรในหนังสือเป็นเสียงได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อาสาสมัครอ่านอีกต่อไป ไบรท์ไซต์ทำงานโดยรับตัวอักษรทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบรู้จำตัวอักษรหรือ Optical Character Recognition (OCR) เพื่อเปลี่ยนตัวอักษรที่มองเห็นเป็นข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร หลังจากนั้นโปรแกรมจะส่งผ่านข้อมูลตัวอักษรสู่โปรแกรมสังเคราะห์เสียงจากข้อความ ซึ่งแสดงผลได้ทั้งข้อความและเสียงพร้อมกันเหมือนคาราโอเกะ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นได้เลือนรางอีกด้วย

ที่มา: “ไบรท์ไซต์ หนังสือพูดได้ ซอฟต์แวร์พันธุ์ไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา.” ใน ปั้นฝันนักวิจัย. หน้า 32-37. มรกต ตันติเจริญ และวัชราภรณ์ สนทนา, บรรณาธิการ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553.

Share
การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
Jul 3rd, 2009 by predee 2,735 views

รัฐบาลให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้เด็กไทยรักการอ่าน โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ

รายงานจากสำนักสถิติแห่งชาติพบว่า การอ่านหนังสือของเด็กไทยจากเดิม 52 นาทีต่อวัน เหลือเพียง 39 นาที เนื่องจากเด็กและเยาวชน   ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการเล่นคอมพิวเตอร์และดูโทรทัศน์มากขึ้น

โดยจะต้องสร้างแรงจูงใจให้เด็กไทยรักการอ่านมากขึ้น เช่น การให้ความสำคัญกับการอ่านและการเขียนภาษาไทย ซึ่งนำไปสู่การให้คะแนนในการเรียนการสอน ในหลักสูตรใหม่ก็ได้กำหนดให้มีชั่วโมงส่งเสริมการอ่านและการเขียนไทย

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดทำโครงการห้องสมุด 3 D ขึ้น ประกอบด้วย หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี โดยจะเริ่มในโรงเรียนทุกระดับ และสถาบันอาชีวศึกษา

อีกทั้งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และรู้หนังสือ ภายในปี 2555
โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ ให้คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95 รวมถึงให้ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ 5 เล่ม เป็น 10 เล่ม ขณะเดียวกัน ให้เพิ่มแหล่งการอ่านครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อปลูกฝังการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง ยั่งยืนทุกรูปแบบ

ที่มา: “เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลงแค่ 39 นาที.” ไทยรัฐ (18 มิถุนายน 2552): 15.

“รณรงค์รักการอ่าน.” ไทยรัฐ (20 มิถุนายน 2552): 12.

ทีมข่าวการศึกษา.  “มีมติให้ปี 52-61 เป็นทศวรรษการอ่านของประเทศ.” [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:
http://www.thairath.co.th/content/edu/24503 2552.  สืบค้น 6 สิงหาคม 2552.

เรื่องน่ารู้

2 เมษายน 2552  วันรักการอ่าน
คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย เป็น “วันรักการอ่าน”

สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย
เป็นสมาชิกของสมาคมการอ่านนานาชาติ จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอ่านและส่งเสริมการอ่านทุกระดับ
- เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาการอ่านและการสร้างสรรค์
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในกลุ่มนักวิชาการ นักอ่าน นักเขียน และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน

เว็บไซต์สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย http://www.thailandreading.com/index.html

ศูนย์ให้คำปรึำกษาภาษาไทย http://thaiqa.swu.ac.th/index2.php

Share
บันได 9 ขั้น อ่านให้เก่ง
Jul 28th, 2008 by titima 2,949 views

นั่งอ่านตั้งนานก็ยังไม่เข้าใจ จำก็ไม่ได้…จะทำอย่างไรดี? Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa