»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
Sep 7th, 2012 by wanutwira 182 views

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

หลังจากมีข่าวเรื่องการเดินหน้าขยายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนอีก 100 แห่งในปี 2556 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เนื่องจากพบว่าศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ เพื่อยกระดับชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้จักว่า “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” คือศูนย์เกี่ยวกับอะไร มีความเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อย่างไร และมีวัตถุประสงค์อย่างไร ตามรายละเอียดดังนี้

 

Read the rest of this entry »

Share
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
Jul 3rd, 2012 by wanutwira 295 views

ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) เป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อแก้ไข และเติมเต็มการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการความรู้และข้อมูลแก่เกี่ยวกับงานเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากความตกลงเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558

Read the rest of this entry »

Share
อุปกรณ์สื่อสารแห่งอนาคตชิ้นใหม่ช่วยให้คุยกับโลมารู้เรื่องได้
Jun 1st, 2012 by wanutwira 51 views

งานวิจัยหลายชิ้นได้ชี้ให้เห็นว่า ปลาโลมานั้นมีความสามารถแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในคลื่นความถี่หรือระดับเสียงของคลื่นเสียง และสามารถยินและสร้างเสียงที่มีคลื่นความถี่ต่ำมากกว่า 20 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่มนุษย์สามารถทำได้  และยังสามารถสร้างเสียงคลื่นความถี่สูงกว่า 150 เฮิรตซ์ที่เกินขอบเขตของเสียงที่เราสามารถได้ยินได้ด้วย ปลาโลมาไม่เพียงแค่สามารถสร้างโทนเสียงเหมือนที่มนุษย์ทำได้เท่านั้น แต่พวกมันสามารถสื่อสารหลายๆ คลื่นความถี่พร้อมกันได้ด้วยการผิวปาก เปล่งเสียง และทำเสียงเหมือนกระเดาะลิ้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนั้น ใช้เพียงเพื่อสื่อสารและสำรวจสิ่งรอบๆ ตัว รวมทั้งเหยื่อในพื้นที่ใต้น้ำที่มืดมิดด้วยเช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
Apr 23rd, 2012 by ratana 50 views

บทสรุปจากการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการใช้ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร” โดย รศ. ยืน ภู่วรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ในช่วงที่ผ่านมา คงไม่มีใครไม่รู้จักวลี “เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่” นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน Social Media และเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารในสังคมยุคใหม่ของเด็กๆ

“เมื่อสังคมเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน สื่อก็เปลี่ยน”  เมื่อสังคมเปลี่ยน ความสัมพันธ์ระหว่างคนก็เปลี่ยนไป จากความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าสู่ความสัมพันธ์แบบการมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม ซึ่งก่อให้เกิดสังคมแบบใหม่

จากครูอังคณา ตัวแทนของคุณครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลทุกๆ อย่างตามที่เด็กๆต้องการ มาสู่ครูของคนรุ่นใหม่ “อากู้(Google) น้องวิกกี้(Wikipedia) และอีตูป(YouTube)” ทำให้การสื่อสารในโลกสมัยใหม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นไร้ทิศทางมากขึ้น การที่จะสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องหาแนวทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น   สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/22900

ที่มา  BIOTEC Newsletter 1– 15 April 2012

Share
การสื่อสารของมด
Sep 4th, 2011 by kusa 643 views

คนเราติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยคำพูดที่มีอยู่หลากหลายภาษา มดตัวน้อยสื่อสารกันด้วยการสัมผัสปล่อยสารเคมีและแสดงท่าทางต่างๆ ซึ่งเราสามารถแบ่งการสื่อสารของมดออกได้ 3 แบบคือ Read the rest of this entry »

Share
NSTDA Knowledge sharing ครั้งที่ 58
Jun 6th, 2011 by waree 70 views

NSTDA Knowledge sharing ครั้งที่ 58 หัวข้อ “Effective Communication สื่อสารอย่างไรให้ดี…และโดนใจ?  ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. อาคารสำนักงานกลาง  ห้อง  113 Auditorium โดยวิทยากร อาจารย์จิตติมา รักนาค

การสื่อสารจัดเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน ทั้งการทำงานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม และระหว่างหน่วยงาน รวมถึงระหว่างองค์กร การสื่อสารยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและองค์กรเกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ขาดความร่วมมือและขาดการประสานงาน การทำงานเป็นทีมจึงเกิดการล้มเหลวได้ บางครั้งก็เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง จึงต้องมีการดูคุณลักษณะของผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี คือ
1. มีการเปิดเผยตนเองกับคู่สื่อสาร
2. มีการแสดงปฏิกิริยาป้อนกลับที่ตรงไปตรงมา
3. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
4. มีทัศนะคติทางบวก

การสื่อสารที่ดีจึงมีความสำคัญในองค์กร คือ
1. เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
2. ช่วยให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงาน
3. ช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
4. เป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญและกำลังใจ
5. การสื่อสารที่ดีต้องใช้ถ้อยคำภาษาที่ดีใช้น้ำเสียงที่ดี ไม่ใช้แต่อารมณ์และต้องมีภาษาท่าทางที่ดี
Read the rest of this entry »

Share
สแควก! (Squawk!) บทเรียนความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ฉบับผู้จัดการนกนางนวล
Mar 4th, 2010 by supaporn 633 views

20100303-squawkผู้เขียนเขียนถึงการบริหารงานผ่านนกนางนวลที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝูง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสมาชิก ล้วนแล้วแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ไม่ดีของผู้จัดการนกนางนวล แต่ก็ยังคิดได้และยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำที่ยิ่ง ใหญ่ด้วยคุณธรรม ๓ ประการ Read the rest of this entry »

Share
5 วิธี จัดการงานกับชีวิตได้ลงตัว
Apr 15th, 2009 by supaporn 736 views

บทความนี้ เ็ป็นตอนแรก ขอบอกก่อนค่ะ ว่า ไม่ได้เป็นกูรู ที่จะมีเทคนิคมากมายมาแนะนำคนอื่นๆ ได้ แต่เป็นการตัดเก็บและรวบรวมจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร เป็นส่วนใหญ่ มีมากพอสมควรแล้วค่ะ เลยอยากเอาแบ่งปันให้อ่านค่ะ เพราะดูเหมือนว่า lesson learnt เหล่านี้ มีประโยชน์ทีเดียวค่ะ ส่วนใหญ่ขอขอบคุณ “แพรว” (ชื่อวารสารค่ะ) ที่เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่

ตอนแรก สำหรับหัวหน้าที่ทุ่มเทให้กับงานจนเกินไป ขาดสมดุลในชีวิตไปซะแล้ว มาดู 5 วิธีนี้นะคะ (จากบทสัมภาษณ์คุณปาริฉัตร ไหลสาธิต กรรมการผู้จัดการบริษัทกาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด)

  • มีลูกน้องดี + มีความสามารถ ถ้ามีลูกน้องดี และมีความสามารถ นับว่าเป็นโชคดีของเรา และขององค์กร เหลืออีกนิดนึง หาคนที่เราไว้ใจได้ มอบหมายให้ทำแทน อาจใช้วิธีคุยหรือสั่งงานทางโทรศัพท์แทนบ้าง เราแค่ติดตามผลงานให้มีความคืบหน้าและมีประสิทธิภาพ
  • ปรับการทำงานให้เข้ากับชีวิต จัดลำดับความสำคัญของงาน โดยเขียนลงในตาราง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ และเป็นยังเป็นหัวใจสำคัญในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้น
  • รู้จักบริหารเวลา ต้องรู้จักบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเป็นไปตามต้องการ
  • ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นประโยชน์  เพียงแค่ใช้อีเมลคุยกันระหว่างวัน หรือส่งข้อความเล็กๆ น้อยๆ เืพื่อแสดงกำลังใจและห่วงใยต่อคนที่คุณรัก จะเป็นการช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
  • ให้เวลากับตัวเอง อย่าทำงานหนักจนลืมดูแลตัวเอง หากิจกรรมที่ทำให้ตัวเองพอใจและมีความสุข เช่น การออกกำลังกาย อ่านหนังสือ นวด ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว พักผ่อน เพื่อชาร์จพลังในการทำงานต่อไป
Share
ใช้ IM ในห้องสมุด
Mar 7th, 2009 by supaporn 929 views

คิดว่าเกือบทุกคนคงเคยใช้ IM ในการพูดคุยกับเพื่อนๆ ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมใดก็ตาม ถ้าห้องสมุดจะนำ IM มาต่อยอดการให้บริการของห้องสมุด น่าจะดีไม่น้อย  ห้องสมุดในต่างประเทศมีการใช้ IM ในการตอบคำถามกับผู้ใช้ห้องสมุดกันอย่างแพร่หลาย ดูได้จาก http://www.libsuccess.org/index.php?title=Online_Reference

Read the rest of this entry »

Share
APIN : Objectives
Nov 30th, 2008 by supaporn 571 views

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายสารสนเทศเอเชีย – แปซิฟิก หรือ Asia – Pacific Information Network – APIN ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างประเทศและการทำงานร่วมกันระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคที่มุ่งการพัฒนาสารสนเทศเพื่อมวลชน สนับสนุนใหุ้ทุกประเทศดำเนินนโยบาย กลยุทธ์ในทำนองเดียวกัน เพื่อนำไปสู่สังคมสารสนเทศทีุ่ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศอย่างเสรีและเป็นธรรม วัตถุประสงค์จำแนกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

Share
นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า
Sep 1st, 2008 by titima 1,970 views

โลกยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ ICT  ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ต่างๆ มีจำหน่ายในราคาถูกลง ง่ายต่อการเป็นเจ้าของ บวกกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวางและมีความเร็วสูง ฯลฯ ส่งผลให้สารสนเทศ และความรู้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีทำให้มีการสร้าง จัดเก็บ ค้นคืน เผยแพร่ และเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว Read the rest of this entry »

Share
พูดได้ใช่พูดเป็น
Jan 4th, 2008 by titima 809 views

การพูดเป็นทักษะการสื่อสารหนึ่งที่สำคัญ  โดยเฉพาะการพูดในที่ชุมชน  ผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการพูดจะสามารถส่งสาร  สร้างความเข้าใจ  และความประทับใจแก่ผู้ฟัง  ทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ  แต่ใช่ว่าทุกคนที่พูดได้ จะพูดเป็นเสมอไป

1.   คุณสมบัติการเป็นนักพูดที่ดี   การเป็นนักพูดที่ดีได้นั้น จะต้องมีความกล้า   มั่นค้นคว้าหาข้อมูลทั้งจากการอ่านและการฟัง   การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่พบเพื่อเป็นวัตถุดิบ   การเป็นตัวของตัวเอง  มีความสุขในการถ่ายทอดให้ผู้อื่น  รวมถึงการยอมรับฟังคำวิจารณ์ 

2.   การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการพูด   องค์ประกอบที่ทำให้การพูดมีประสิทธิภาพนั้น นอกเหนือจากถ้อยคำ สำนวน และเนื้อหาที่จะพูดแล้ว บุคลิกภาพของผู้พูดก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ  เริ่มจากการแต่งกาย การปรากฎตัว กิริยา ท่าทาง สายตา   และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อต้องพูดในที่ชุมชน

3.   การเตรียมการพูด   การพูดที่ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมและการเตรียมตัวที่ดี   เริ่มตั้งแต่การกำหนดจุดมุ่งหมาย จำกัดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด  การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ลำดับเหตุการณ์ สถานการณ์  ผู้ฟัง กลุ่มเป้าหมาย และโอกาส  การกำหนดโครงเรื่อง  การเตรียมข้อมูลหรือหาข้อมูล  และการฝึกซ้อม

4.   การนำเสนอ   การนำเสนอ แบ่งเป็น ส่วนนำเพื่อสร้างความสนใจ และความเร้าใจ  ส่วนสาระเพื่อสร้างความเข้าใจ  และส่วนสรุปเพื่อสร้างความประทับใจ  ซึ่งต้องมีการลำดับเนื้อหาในแต่ละส่วนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa