»
S
I
D
E
B
A
R
«
“Nanopore Sequencing” การวิเคราะห์ลำดับเบสของสาย DNA
Sep 21st, 2012 by wanutwira 197 views

Nanopore Sequencing เป็นการวิเคราะห์ลำดับเบสของสาย DNA ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำทางกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีเบสผ่านเข้าในรูที่มีขนาดระดับนาโนเมตรโดย Nanopore Sequencer ในปัจจุบันมีโพรงนาโนจำนวนมากจึงสามารถวิเคราะห์ลำดับเบสทั้งจีโนมได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าวิธีการวิเคราะห์แบบเดิม เทคโนโลยีนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์เฉพาะบุคคล การตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร รวมถึงการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ด้วย

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa