»
S
I
D
E
B
A
R
«
Cataloging & Cataloger วันนี้มาถูกทางแล้วหรือ?
Oct 21st, 2009 by titima 429 views

แม้ว่าการวิเคราะห์และลงรายการสารสนเทศสำหรับห้องสมุดจะมีเป้าหมายหลักที่สำคัญหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นหาและเข้าถึง สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ โดยมุ่งที่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก แต่สิ่งนี้เป็นเพียง “ความคิด” หรือ คือ  “ความจริง” อ่านเรื่องนี้ทั้งหมดที่ http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2792&Itemid=132

Share
การลงรายการหนังสือ/การทำบัตรรายการ
May 25th, 2009 by supaporn 2,734 views

การลงรายการหนังสือ การจัดทำบรรณานุกรมของหนังสือ หรือ การทำบัตรรายการ ก็คือ การลงข้อมูลของหนังสือไว้ในฐานข้อมูลห้องสมุดไม่ว่าจะใช้ระบบใดก็ตาม หรือลงในกระดาษขนาด 3×5 นิ้ว เพื่อเป็นการบันทึกรายการหนังสือทั้งหมดของห้องสมุด เพราะบรรณารักษ์คงจำไม่ได้หมดแน่ว่า มีหนังสือชื่ออะไรบ้างในห้องสมุด ต้องอาศัยบัตรรายการหรือข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือในฐานข้อมูล เป็นการช่วยสืบค้นหนังสือนั่นเอง Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa