»
S
I
D
E
B
A
R
«
หนังสือคงค้าง (Backlog)
Feb 13th, 2011 by supaporn 100 views

ถึงแม้ว่า นันทพร แก้วบูชา ได้ศึกษา เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย ตั้งแต่เมื่อปีการศึกษา 2531 ก็ตาม แต่ปัญหาหรือหนังสือค้าง ยังคงมีอยู่ในห้องสมุด ซึ่งดูเหมือนเป็นของคู่กันกับห้องสมุด คงไม่มีห้องสมุดไหน ไม่มีหนังสือที่เป็น backlog อยู่เป็นแน่

ผลของการศึกษาของคุณนันทพร พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ (73.01%) มีหนังสือค้างดำเนินการ ปริมาณหนังสือค้างของห้องสมุดมีตั้งแต่ 30-6,000 เล่ม หรือคิดเป็น 0.1-81.91% ของจำนวนหนังสือทั้งหมดของห้องสมุด และเป็นหนังสือค้างมานานประมาณ 2-4 ปี ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากบุคลากรที่ทำหน้าที่ทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือมีจำนวนไม่เพียงพอ และบุคลากรดังกล่าวมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุดได้รับหนังสือบริจาคจำนวนมาก ห้องสมุดมีหนังสือค้างสะสมมาตั้งแต่ระยะแรกตั้งห้องสมุด และปริมาณการจัดหาหนังสือของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Prompt Cat กับ Copy Cataloger กับคนไทย
Nov 28th, 2010 by supaporn 59 views

Mr. John Hickok Librarian/Instructor จาก California State University, Fullerton campus มาบรรยายพิเศษ เรื่อง New Technology and Best Practice in Library Services ซึ่งศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก Information Resource Center (IRC), U.S. Embassy in Thailand โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 พ.ย. 2553 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

ประเด็นหนึ่งที่ John พูดถึงก็คือ Prompt Cat ที่เป็นตัวช่วยให้บรรณารักษ์ใช้ช่องทางนี้ในการลดเวลาการ Catalog ทำให้มีส่วนในการลดจำนวนบรรณารักษ์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ต่างประเทศ) จาก 20 ปีที่ผ่านมามากเลยทีเดียว มีข้อสังเกต ก็คือ เรื่องการมี Prompt Cat นี้ ที่เป็นช่องทางช่วยในการลงรายการและวิเคราะห์เลขหมู่นั้น สำหรับเมืองไทย อย่างไรก็คงตัดขาดหรือลดจำนวนบรรณารักษ์ลงไม่ได้เหมือนต่างประเทศ เพราะเรายังมีหนังสือภาษาไทย ที่ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีสหบรรณานุกรมแห่งชาติที่จะให้ดาวน์โหลดได้เหมือนต่างประเทศ  หรือจะมีหน่วยงานที่ทำเพื่อเชิงพาณิชย์ก็ได้ และอีกประการหนึ่ง ผู้เขียนได้ยินมาขนาดที่ว่า ไม่ต้องเรียนแล้ว วิชาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และวิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพราะมีระบบเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ขอโทษนะคะ ถ้าบรรณารักษ์ไม่เรียนทั้งสองวิชา จะรู้หรือว่า ที่ไปลอกหรือ copy หรือดาวน์โหลดมาน่ะ ลงรายการผิดหรือถูกน่ะ รายการแต่ละรายการคืออะไร  งงเหมือนกันที่ได้ยินค่ะ ว่าคิดได้อย่างไร โดยเฉพาะคนที่พูดเป็นอาจารย์ซะด้วย ระบบ Prompt Cat คงเป็นช่องทางที่ช่วยเหลือเท่านั้นเองค่ะ ตอนที่ผู้เขียนไปฝึกงาน ที่ Akron University รัฐโอไฮโอ มีตำแหน่ง Copy Cataloger อยู่ คนที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนี้ ไม่ได้เป็นบรรณารักษ์ แต่มีหน้าที่ในการสืบค้นจากระบบ Prompt Cat ของ OCLC หรือ OhioLink พิจารณาทุกอย่างว่าเหมือนกับเล่มที่กำลังรายการ จึงดาวน์โหลดมาเข้าระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดค่ะ ซึ่งหนังสือภาษาต่างประเทศ มีมาตรฐานที่จะพิจารณารายการต่างๆ ทุกอย่างได้อย่างดี แต่หนังสือภาษาไทย ไม่มีมาตรฐานในการจัดทำ บางทีก็ไม่มี ISBN ไม่มีหน้า Copyright ไม่มีการลงข้อมูลอย่างสมบูรณ์พอ ต้องให้บรรณารักษ์ใช้วิทยายุทธในการหาข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในหน้า Chief source of information  แต่ก็ถือว่า หนังสือภาษาไทยเป็นตำรานอกเวลาเรียนที่ให้บรรณารักษ์ฝึกหัดการลงรายการได้เป็นอย่างดี

Share
Cataloging & Cataloger วันนี้มาถูกทางแล้วหรือ?
Oct 21st, 2009 by titima 429 views

แม้ว่าการวิเคราะห์และลงรายการสารสนเทศสำหรับห้องสมุดจะมีเป้าหมายหลักที่สำคัญหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นหาและเข้าถึง สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ โดยมุ่งที่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก แต่สิ่งนี้เป็นเพียง “ความคิด” หรือ คือ  “ความจริง” อ่านเรื่องนี้ทั้งหมดที่ http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2792&Itemid=132

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa