»
S
I
D
E
B
A
R
«
Koha มีความสมบูรณ์มากแค่ไหน เมื่อเทียบกับระบบแพงๆ
Feb 15th, 2009 by supaporn 877 views

ถ้าจะพูดถึงความสมบูรณ์ คงต้องบอกว่า ขึ้นอยู่กับบรรณารักษ์ที่เป็นผู้ดูแลมากกว่า ที่จะต้องการให้โปรแกรมการทำงานของห้องสมุดมีความครอบคลุมทุกประเด็นแค่ไหน เพราะการพัฒนาโปรแกรม Koha ต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่มีความชำนาญมากในเรื่องฟังก์ชั่นการทำงานของห้องสมุด ซึ่งสามารถร่วมวิจัยและพัฒนาไปกับทีมพัฒนาได้ ผิดกับโปรแกรมที่ซื้อมาด้วยราคาแพง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือให้พัฒนาอะไร ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบางครั้งก็ได้แบบไม่ตรงใจนัก

Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุด ศวท. กับห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Koha
Sep 5th, 2008 by supaporn 1,648 views

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นแห่งแรกที่นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเป็นโอเพนซอร์สต์ซอฟต์แวร์ของระบบนี้มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบการทำงานของ ศวท. Read the rest of this entry »

Share
2D Barcode กับงานยืม-คืนหนังสือ
Aug 28th, 2008 by supaporn 1,466 views

ห้องสมุดส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะใช้บาร์โคดหรืออาร์เอฟไอดีในการบริการยืม-คืนหนังสือของห้องสมุด การใช้บาร์โคดในห้องสมุดจะมีข้อจำกัดในแง่ที่ว่า บาร์โคดไม่สามารถบรรจุข้อมูลของหนังสือหรือข้อมูลการยืมได้ ส่วนการใช้อาร์เอฟไอดี แม้ว่าจะสามารถเก็บข้อมูลหนังสือ ข้อมูลการยืมได้ และเอื้อประโยชน์ในการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง แต่อาร์เอฟไอดี จะมีราคาต่อป้าย (tag) อยู่ในราคาที่ยังต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมาก Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa