»
S
I
D
E
B
A
R
«
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด
Oct 26th, 2009 by supaporn 666 views

ผักและผลไม้สดที่เสื่อมสภาพง่าย สร้างความสูญเสียให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดหลังเก็บเกี่ยวให้คงความสดนานขึ้น Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa