»
S
I
D
E
B
A
R
«
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management)สำหรับห้องสมุด
Jul 11th, 2012 by waree 218 views

หัวข้อการบรรยาย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management) สำหรับห้องสมุด โดย ดร.บรรจง หะรังษี บริษัท ที-เน็ต จำกัด

ดร.บรรจง ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมห้องสมุดที่สำคัญ คือ บริการยืม คืน ซึ่งมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น   ไฟฟ้าดับ  พนักงานที่ทำหน้าที่บริการหยุดงาน ภัยพิบัติต่างๆ  ฯลฯ การเตรียมการที่สำคัญ คือ การสำรองพื้นที่ การสำรองระบบห้องสมุด ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูง ต้องการให้ที่ประชุมนี้มีการทำ workshop  ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ Business Strategy ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อน ได้จัดทำทางเลือก ไว้ให้ 4 ทางเลือก คือ

 1. สถานที่ – ต้องจัดเตรียมสถานที่แห่งที่ 2 เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่อง หากสถานที่เดิมไม่สามารถจัดบริการได้
 2. บุคลากร – เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
 3. ระบบงานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง – จัดเตรียมทำระบบสำรอง มีรายชื่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 4. ข้อมูล – การสแกนข้อมูลความถี่ในการจัดทำ

การจัดทำ BCP จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาที่สามารถกลับมาให้บริการได้ก่อน (Recovery Time Objective, RTO) และต้องประเมินว่าจะมีผลเสียหายในด้านต่างๆอย่างไร เช่น ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินการทางธุรกิจ และด้านกฎหมาย

 • เหตุการณ์ที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ
 • ระดับที่ 1  การหยุดชะงักระยะสั้นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ไฟฟ้าดับระยะเวลาหนึ่ง  ไม่จำเป็นต้องใช้แผน BCP
 • ระดับที่ 2 เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ต้องมีการจัดทำแผน BCP
 • ระดับที่ 3 เป็นความรุนแรงสูงสุด (ไฟไหม้)

Read the rest of this entry »

Share
ถอดรหัส SCG Model
Jul 11th, 2012 by waree 161 views

หัวข้อการบรรยายเรื่อง ถอดรหัส SCG Model โดย คุณฉวีวรรณ วิชชุภานันท์  ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาเครือข่ายทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท SCG จำกัด สรุปใจความได้ดังนี้

From Big Bags to Big Ideas เดิมเคยมีประสบการณ์จัดการความรู้จากห้องสมุดเฉพาะทางมาบ้าง ธุรกิจของ SCG มี 5 ประเภทหลัก (กระดาษ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี จัดจำหน่าย) บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผน BCP แล้ว และมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุ SCG เน้นธุรกิจต้องเดินหน้าให้ได้ตลอดเวลา ได้ทำหน้าที่เป็น Rescue Center ซึ่งมีกรอบการดำเนินการคือ จัดทำกรอบโครงสร้างฟังก์ชันงาน  จัดทำแผนการเตรียมการ  แผนการป้องกัน  การแจ้งข่าวแก่ผู้เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วมในงาน การเตรียมแผนวิกฤตในอนาคต ฯลฯ บริษัทฯได้อพยพพนักงานไปที่ ชลบุรี เมื่อช่วงมหาอุทกภัย SCG ได้พัฒนานวัตกรรมในช่วงมหาอุทกภัย ตัวอย่างเช่น ส้วมลอยน้ำที่ทำจากกระดาษ บ้านลอยน้ำ  บ้านที่คงทนภัยพิบัติต่างๆ Heim  Cement Bunker ปูนซีเมนต์กันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ (Hygiene plastering mortar)

ในส่วนภารกิจของห้องสมุด  ควรทำหน้าที่เป็น Content Expert ด้วยปัจจุบันผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมาก  ช่วยตัวเองได้มากขึ้นจากสื่อ DIY และปัจจุบันมี new tool มากมาย ห้องสมุดควรเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ควรแปลงสื่อให้เป็นฟอร์แมทอื่นๆให้หลากหลาย  ควรมีวอร์รูมในการดูแลเครือข่าย   ควรสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ควรนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆให้แก่ลูกค้า ควรลดค่าปรับให้แก่ลูกค้า  ขณะนี้ SCG กำลังพัฒนานวัตกรรมกระดาษ ให้เป็น Disposable paper cup, Waterproof รวมถึงนวัตกรรมกระดาษเปียกน้ำที่ทนหมึก ราคายังสูงมากอยู่

Share
Service Science for Library
Jul 10th, 2012 by waree 221 views

หัวข้อการเสวนา เรื่อง Service Science for Library โดย วิทยาการ 2 ท่าน คือ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยการ สวทช.  ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา หัวหน้าสาขา วิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมีผู้ดำเนินรายการ ว่าที่ร้อยตรี พรพรหม อธิตนันท์ สถาบันวิทยาการ สวทช.

หัวข้อเรื่องนี้ เป็นเรื่องการยกระดับการให้บริการ (Service Science) วิวัฒนาการของระบบ IT เป็นดังนี้ -Mainframe (ยุค70s) Micro PC (ยุค 80s) Network & Laptops (ยุค90s) Tablet SmartPhone (00s) Sensor Actuators (10s) Bio device (20s)

ห้องสมุดสามารถ นำเสนอบริการต่าง ๆ ผ่านระบบไอทีสื่อสมัยใหม่ที่ลูกค้ามีใช้อยู่แล้ว วิทยาการบริการ (Service Science) มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ วิสัยทัศน์ สิ่งที่เสนอ(Offering) บริการ และนวัตกรรม
Innovation แบ่งเป็น 4 แบบ คือ

 1. Product/Service Offering Innovation เพิ่มบริการหลังการขายสินค้า
 2. Process Innovation
 3. Delivery, Interactional & Interface Innovation
 4. Organizational/Business Model Innovation

Read the rest of this entry »

Share
Applications of Cloud Computing Services
Jul 10th, 2012 by waree 200 views

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 มีการบรรยายในหัวเรื่อง Applications of Cloud Computing Services. โดย ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ เนคเทค สวทช.

Cloud Computing คือ การบริการการแบ่งปันระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ตัวอย่าง Cloud เช่น Gmail, YouTube, Facebook, Google Docs, Amazon Web Services, Pfizer (คำนวณยา), SEGA (Games Server), Second Life, Ericsson (Backup Systems)  Dropbox ฯลฯ ฉะนั้นปัจจุบันนี้มีระบบ Cloud อยู่รอบตัวเรา

เทคโนโลยี  Cloud ได้รับการจัดอันดับ เป็นเทคโนโลยีหลักของโลกเมื่อปี 2009 สามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งออกเป็นตามลักษณะได้ 3 หมวดหลัก คือ
- Infrasfructure-as-a Service (IaaS) บริการโครงสร้างพื้นฐานของ Computer
- Platform-as-a Service (PaaS) บริการเครื่องมือให้แก่นักพัฒนา
- Software-as-a Service (SaaS) บริการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
ธรรมชาติของ Cloud  ต้องไม่ยุ่งยากในการเข้าใช้ ไม่จำเป็นต้องรู้อย่างลึกซึ้ง  ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น
Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 (ตอนที่ 2)
Jul 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 54 views

การบรรยายพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภัยพิบัติล่าสุดของโลก คือ แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประเทศอินโดนีเซีย พายุฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา เฉพาะในปี 2554 เหตุการณ์ภัยพิบัติทั่วโลกมีมากกว่า 11 ครั้ง ทุกภูมิภาคของโลก มีการสรุปว่าจะมีความถี่ในการเกิดมากขึ้น (พายุไซโคลน พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว อุทกภัย สึนามิ) หากจัดลำดับตามความเสียหายเป็นมูลค่าสูงสุด คือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่่นในปี 2554  35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับประเทศไทยได้มีการบันทึกตั้งแต่ปี 2505 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกเรื่อยมาจนถึงมหาอุทกภัยในปี 2554

การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป็นกระบวนการอย่างที่เป็นระบบใช้แนวทางในการบริหารจัดการ ทักษะทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่กลไกหลัก แต่เป็นส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลไกการจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยาศาสตร์มีบทบาทช่วยได้ทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตัวอย่างเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวางผังสิ่งปลูกสร้าง การติดเซ็นเซอร์ระบบก๊าซในอาคาร เทคโนโลยี smart building social network (ส่งข่าวแจ้งเตือน)

ตัวอย่างในต่างประเทศเช่น ประเทศไต้หวัน มีการตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ทำแผนงาน ประสานงานกับ 12 กระทรวง มีผลงาน เช่น

 • การปรับปรุงความถูกต้องการพยากรณ์
 • การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับพื้นที่อันตราย
 • ฯลฯ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจากผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เช่น

 • แผนที่น้ำท่วม โดย AIT
 • ระบบประเมินความเสี่ยงต่อน้ำท่วม (ออนไลน์) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. (ติดตั้งที่สถานีต่างๆ 200 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่)
 • ถุงทราย n-Sack และมุ้งนาโน โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
 • สาร nCA เพื่อช่วยให้น้ำใส น้ำมีออกซิเจนสูง โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
 • พันธุ์ข้าวขาวมะลิทนน้ำท่วม โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
 • กางเกงแก้ว โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. มีคุณลักษณะเด่นคือ คงทน เบา และป้องกันเชื้อโรค
 • ไม้ตรวจไฟฟ้ารั่ว โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • ฯลฯ

ในปัจจุบันหัวข้อการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) ในประเทศเริ่มให้ความสำคัญและมีการให้ทุนวิจัยในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

Share
การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 (ตอนที่ 1)
Jul 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 52 views

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เป็นวันแรกของงานประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้อง Hall C โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมวิชาการฯ คือ “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน :  มุมมองของห้องสมุด”

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ คือ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย 3 หน่วยงาน

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย
ประกอบด้วย (จากซ้าย) ผศ.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa