»
S
I
D
E
B
A
R
«
ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
Apr 6th, 2012 by satapon 88 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
บทบาทของ Cloud Computing กับ งานบริการในศตวรรษ 21
Apr 6th, 2012 by satapon 200 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing  กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดย ดร.อัจฉริยา  อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Share
การบริหารความเสี่ยงสำหรับ Climate Change มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบ
Apr 5th, 2012 by satapon 78 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารความเสี่ยงสำหรับ Climate Change  มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบ โดย ผศ.ดร สานนท์ ฉิมมณีย์  รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

Share
การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)
Apr 4th, 2012 by satapon 317 views
การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)

การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)

Crisis management เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจในงาน NAC2012 ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับพิบัติภัยทางธรรมชาติและวิกฤตการณ์หลายครั้ง อาทิ สึนามิ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มหาอุทกภัย 2554 เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ ล้วนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นหากไม่มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือ อาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
การจัดการในภาวะวิกฤต เป็นการบริหารจัดการในภาวะที่ยากต่อการคาดการณ์ ย่อมมีความซับซ้อน แตกต่างจากภาวะปกติอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารและคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐ หน่วยงาน และภาคเอกชน ต่างจำเป็นต้องมีการวางกรอบยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่รอบคอบ เด็ดขาด และทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในเวทีสัมมนาครั้งนี้ได้มีการหยิบยกเครื่องมือในการจัดการในภาวะวิกฤตสองประเด็นหลักๆ ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมขอบเขตของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น นั่นคือ “การสื่อสาร” และ “แผนการช่วยเหลือ”

การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร.เสรี วงษ์มณฑา (นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด และอดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล (นักสื่อสารมวลชน )และอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร) ดำเนินรายการโดย คุณดาริน คล่องอักขระ (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
Read the rest of this entry »

Share
แผนพลังงานทดแทน ความท้าทายของชาติ
Apr 4th, 2012 by wilailuck 239 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ แผนพลังงานทดแทน ความท้าทายของชาติ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัวข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม BT-122 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

การที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่ามีการนำเข้าน้ำมันสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดของประเทศ และยังจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะเป็นหนทางที่ช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น ๆ และช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเดิมต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดยพลังงานทดแทนถือเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงเป้าหมาย ที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ทดแทนก๊าซธรรมชาติได้ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ หากเทคโนโลยีด้านการผลิตพลังงานทดแทนเหล่านี้มีต้นทุนถูกลงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ก็อาจจะพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าสำหรับประเทศในอนาคตได้

Read the rest of this entry »

Share
การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย
Mar 27th, 2012 by ratana 111 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ  การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัว ข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CC – 309 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การสัมมนาในหัวข้อนี้ เริ่มด้วยการถอดบทเรียนว่าด้วยความจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ข้อเท็จจริง ลำดับเหตุการณ์ และกระบวนการจัดการที่เกิดขึ้น  รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับแผนการจัดการและแนวทางการับมือของภาครัฐ  โดยเป็นการแลกเปลี่นยความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ และชี้แนะแนวทางการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนแผนการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนตัดสินใจเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้ โดยมีวิทยากร อันประกอบด้วย Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 1)
Jul 21st, 2011 by Valaiporn Changkid 118 views

วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาว STKS ด้วยเป็นวันประชุมวิชาการ  STKS ประจำปี 2554 ภายใต้ในหัวข้อ Library Goes Green through ICT เพื่อช่วยสนับสนุนการลดโลกร้อนโดยเน้นวิธีการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในห้องสมุด เช่นการจัดทำเอกสารดิจิทัลด้วยวิธีดิจิไทซ์ ในงานยังมีการบรรยาย การเสวนา รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมากกว่า 10 ท่าน ที่กรุณามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ เริ่มต้นด้วยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ในปี 2554 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและร่วมมือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงานบริหารจัดการของห้องสมุด เช่น ซอฟต์แวร์เปิดสำหรับงานห้องสมุด

ภาพ : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่าย
(จากซ้าย) ดร.วีระชัย ณ นคร อุปนายกสมาคม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ทวีศักดิ์ิิ  กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผศ. สุวัฒนา สุกระ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Share
บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย
Mar 16th, 2011 by titima 98 views

“แผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์ และสึนามิ 11 มีนาคม 2011 – บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย”

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่น ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกต่างหวาดกลัวกับภัยธรรมชาติและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แล้วเราควรจะรับมือกับภัยพิบัตินั้นอย่างไร?

วันที่ 24-26 มี.ค. 2554 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. หรือ NAC 2011 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” โดยได้มีการแถลงข่าวจัดงานเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2554 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในงานแถลงข่าวร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.

ตัวอย่างหัวข้อการจัดประชุมของ สวทช. ในปีนี้

 • เทคโนโลยีในการจัดการปัญหาหมอกควัน ภัยใกล้ตัวชุมชนเมือง
 • Facing Climate Change Impact with Science & Technology: From Urban Flood to Forest Fire
 • ปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
 • สิ่งมีชีวิตพยากรณ์…เตือนภัยสิ่งแวดล้อม
 • พลังงานแสงอาทิตย์ มีบทบาทอย่างไร กับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
 • นวัตกรรมเตือนภัยและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติ
 • เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับ การเตรียมพร้อม ป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติ
 • รับมือภัยพิบัติ ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย
 • แผ่นดินไหว 8.9 และสึนามิ 11 มีนาคม 2011 บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย
 • ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อสอดรับกับเหตุการณ์ “แผ่นดินไหว สู่คลื่นสึนามิ และส่งผลต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น” ได้เพิ่มหัวข้อสัมมนาพิเศษ “แผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์ และสึนามิ 11 มีนาคม 2011 – บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย” โดยวิทยากรชั้นนำจากหน่วยงานเตรียมการและป้องกันภัยพิบัติระดับประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.nstda.or.th/nac2011

Share
Library Management Innovation in 2010
Mar 19th, 2010 by Valaiporn Changkid 1,344 views

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้กรุณามาเล่าเรื่อง การจัดการห้องสมุด แนวโน้มต่างๆ ที่กำลังจะเปลี่ยนไปให้ฟังแบบเบาสมอง สั้นๆ 4 ประเด็น

 • ประเด็นแรก คือ เรื่องการจัดพื้นที่ การทำหน้าตาของห้องสมุดให้เป็นที่น่าสนใจ
 • ประเด็นที่ 2 คือ บริการออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับห้องสมุด
 • ประเด็นที่ 3 คือ บริการด้านเอกสารและบริการถ่ายเอกสาร โดยการส่งทางอีเมล
 • ประเด็นที่ 4 การค้นหาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Digital Archive ที่จะเกิดขึ้นในห้องสมุดทั่วๆ ไป และบริการออกไปนอกห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
New Trends in Library and Information Management
Mar 16th, 2010 by Valaiporn Changkid 615 views

100208-banner-annualconference-011

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ประชุมวิชาการประจำปี  ศวท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง New Trends in Library and Information Management ในวัน ที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ศวท. ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการห้องสมุด แนวโน้มต่างๆ ที่กำลังจะเปลี่ยนไป และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง ICT Trends 2010 นอกจากนี้ภายในงานท่านจะได้พบกับการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ
Read the rest of this entry »

Share
10 Social Networking in Libraries Trends for 2010
Mar 15th, 2010 by supaporn 478 views

เมื่อศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ศวท. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2553 โดยมีหัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ คือ New Trends in Library and Information Management  จึงได้พยายามรวบรวมเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว เพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจ เรื่องหนึ่งที่ขุดๆ ขึ้นมาได้และน่าสนใจ ก็คือ 10 Social Networking in Libraries Trends for 2010 ที่กล่าวถึง Social network ในปี 2010 ว่ามีแนวโน้มดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
วิกฤตที่ห้องสมุดประชาชนบอสตันต้องเผชิญ
Mar 9th, 2010 by watinee 404 views

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้เขียนเพิ่งได้รับมอบหมายให้ช่วยสืบค้นบทความที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มที่น่าสนใจที่อาจเกิดขึ้นกับวงการห้องสมุดในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชการประจำปีของศวท.ในปีนี้ ระหว่างนั้นผู้เขียนบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากเขียนโดย Daniel Chudnov (Three things to watch for in 2010. Competers in Libraries, 2010, 30(1), 24-26)  ชูสามสิ่งที่ต้องจับตามองในวงการห้องสมุดในปี ๒๕๕๓ นี้ Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาภาควิชาบรรณารักษ์ ม.เชียงใหม่
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 956 views

รศ.อังสนา ธงไชย อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ OSS & Freeware ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เบื้องต้นอาจารย์ได้กล่าวไว้ในงานประชุมวิชาการของ STKS ที่ผ่านมาว่า การจัดการเรียนการสอนหลายวิชา่ของภาคฯ เกิดปัญหาว่าเน้นแต่ทฤษฎี เช่น วิชาการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ การลงรายการ ห้องสมุดดิจิทัล เพราะซอฟต์แวร์ระบบงานจริงของห้องสมุดมีราคาแพงมาก นักศึกษาไม่มีโอกาสได้สัมผัสจนกว่าจะได้เข้าไปทำงานจริง ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่มีประสบการณ์จริง และเบื่อกับการเรียนทฤษฎี

อาจารย์อังสนา ได้ใช้ Online Communites กับเครือข่ายต่างๆ ในต่างประเทศ เป็นช่องทางปรึกษาว่ามีวิธีใดบ้างที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยคำตอบที่ได้รับก็คือ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ OSS มาเป็นเครื่องมือจัดกระบวนการเรียนการสอน แต่เนื่องจากการใช้ OSS เฉพาะสาขานี้ยังไม่มีหรือมีน้อยมากในประเทศไทย รวมทั้งเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ไม่มีเอกสารคู่มือ ทำให้อาจารย์ก็หันมาดูว่าในประเทศไทยมีใครบ้างที่ใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนกระทั่งได้ทราบจาก อ.ประดิษฐา อดีตผู้อำนวยการ TIAC ว่า TIAC (ปัจจุบันคือ STKS) เริ่มจับซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาฯ ผ่านอาจารย์อังสนา และ STKS ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำ OSS & Freeware ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดสัมมนาวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือถึง 2 ครั้งภายใต้ชื่อโครงการ STKS สัญจร นับเป็นภาควิชาแรกที่ร่วมจัดกิจกรรมกับ STKS มากที่สุด รวมทั้งเป็นภาควิชาแรกก็ว่าได้ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย OSS อย่างเป็นรูปธรรม ในรายวิชา ม.บร. 436 โปรแกรมโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

Share
กรณีศึกษา OSS & Freeware บริษัทพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 1,311 views

ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี จากบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนางานประชุมวิชาการของ STKS เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร ทั้งนี้ท่านได้กรุณานำเสนอผลการใช้งาน OSS & Freeware ในกลุ่มบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัดที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นกรณศึกษาสำหรับอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาได้อย่างดี

ดร.สันติพัฒน์ ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทพีทีทีฯ เลือกใช้หลากหลายโปรแกรมในกลุ่ม OSS & Freeware โดยมีรูปแบบการเลือกใช้ทั้งที่เป็นตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายใน เช่น

 • โปรแกรม Alfresco สำหรับงาน ECM (Enterprise Content Management) ที่มีจุดเด่นในการทำ Document Workflow และระบบ Revision ของเอกสาร
 • โปรแกรมจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha
 • โปรแกรม vTiger สำหรับงาน CRM
 • โปรแกรม ProjectOpen เพื่อการจัดการ/บริการโครงการ

รวมทั้งการเลือกใช้ OSS & Freeware เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานใหม่ขององค์กร ได้แก่

 • OCS Inventory สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • Dimdim สำหรับงาน Web Conference
 • ZoneMinder สำหรับงาน CCTV
 • e-Groupware โดยเฉพาะการจองห้องประชุม
 • OpenVPN สำหรับงาน VPN
 • Promox สำหรับงาน Visualization
 • WordPress สำหรับการพัฒนา Blog เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
บทบาทของห้องสมุดกับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยขององค์กร
Sep 18th, 2009 by pornpan 1,403 views

เป็นหนึ่งในหัวข้อการบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2552 ศวท. วิทยากร โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล นักเอกสารสารสนเทศ ชำนาญการ หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากหัวข้อบรรยายดังกล่าว วิทยากรขอปรับเปลี่ยนเป็น บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาผลงานวิจัยขององค์กร ด้วยเหตุผลประการสำคัญคือ ห้องสมุดไม่ได้อยู่ในฐานะ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ใด ๆ ทั้งสิ้น จากประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดมายาวนานและเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ซึ่ง สกอ. ได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยของไทย 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดลรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้บทบาท / หน้าที่ของห้องสมุดแบบเดิม คือ จัดหาและให้บริการวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักวิจัย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa