»
S
I
D
E
B
A
R
«
การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism)
Mar 28th, 2011 by pornpan 271 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2011 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NSTDA Annual Conference 2011 : NAC 2011) หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการรับมือการก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) เป็นอีกหัวข้อหนึ่งของการบรรยายทางวิชาการในงานประชุมวิชาการประจำปีของ สวทช. วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร
1. พล.ท. ม.จ. เฉลิมศึก ยุคล กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก
2. นางฉัตรวดี จินดาวงษ์ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
3. พ.อ.หญิง ดร.ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กระทรวงกลาโหม
4. ร.ต.อ. นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินรายการโดย ภก. ดร.ชลภัทร สุขเกษม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สรุปการบรรยาย ดังนี้

การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) เป็นการนำเอาอาวุธชีวภาพหรือเชื้อโรคที่มีอัตราการระบาดและความรุนแรง ในการเกิดความเจ็บป่วยถึงชีวิต มาทำให้เกิดการแพร่กระจายและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมการกระจายให้อยู่ในวงจำกัด หรือขาดแคลนยาที่ใช้ในการรักษาอย่างเพียงพอ จะเกิดมหันตภัยกับมวลมนุษยชาติได้

Read the rest of this entry »

Share
การส่งเสริม OSS & Freeware ของ STKS
Sep 17th, 2009 by Courseware2u 580 views

วันที่ 17 กันยายน 2552 STKS ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ในประเด็นเครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช่วงหนึ่งของการประชุมวิชาการ คือ การเสวนาโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงแนวคิดของ STKS ในประเด็นการส่งเสริม OSS & Freeware ได้อย่างถูกต้อง ขอโอกาสนี้นำเสนออีกครั้ง

กิจกรรมส่งเสริม OSS & Freeware ของ STKS มีเจตนารมย์เพื่อศึกษาซอฟต์แวร์ OSS & Freeware ที่มีคุณภาพและเหมาะสมทั้งต่อการเรียนการสอน การใช้งานเพื่อให้เป็นซอฟต์แวร์ทางเลือก สำหรับทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่สนใจ ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เลิกการใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มอื่นๆ ออกไป ทั้งนี้หน่วยงานใดที่มีความพร้อมเกี่ยวกับงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือจะเลือกแนวทางการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ผสานกับซอฟต์แวรn OSS & Freeware ในบางงาน ทั้งนี้ควรอยู่บนพื้นฐาน “การไม่ละเิมิดลิขสิทธิ์” ใดๆ ทั้งสิ้น

STKS ได้ศึกษาซอฟต์แวร์ OSS & Freeware ไว้หลากหลายกลุ่มทั้งการใช้เพื่อการเรียนการสอน งานสำนักงาน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเพื่อเด็ก/เยาวชน พร้อมเปรียบเทียบความสามารถและแนวทางการประยุกต์ใช้งาน นำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ http://stks.or.th/wiki

Read the rest of this entry »

Share
การประชุมประจำปี สวทช.
Jan 29th, 2008 by supaporn 572 views

ในช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการประจำปี เป็นประจำทุกปี อยากทราบว่า การจัดประชุมประจำปีนี้เป็นครั้งที่เท่าไร ลองดูในรายการทางบรรณานุกรมของห้องสมุดที่มักจะลงรายการการประชุมว่าเป็นครั้งที่เท่าไร ก็ไม่มีการระุบุ สอบถามเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ใน สวทช. มาก่อนก็ไม่มีใครทราบ ตัวเอง รวมทั้งน้อง และพี่ในศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Science and Technology Knowledge Services ก็เลยช่วยกันสอบถามและรวบรวมข้อมูลหนังสือวิชาการประจำปี เท่าที่มีในห้องสมุด สรุปการจัดงานได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa