»
S
I
D
E
B
A
R
«
พลังงานแหล่งใหม่
Sep 10th, 2012 by pornpan 76 views

พลังงานแหล่งใหม่ : ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำเสีย

วิศวกรจาก Oregon State University (OSU) ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ (microbial fuel cells : MFCs) ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตสำหรับโรงงานบำบัดของเสีย ที่ไม่เพียงแต่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในโรงงานได้เท่านั้น แต่ยังสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่เหลือได้อีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และบำบัดน้ำเสีย (KEEEN-Surface Cleaner/F.O.G Digester)
Apr 14th, 2012 by supaporn 73 views

พัฒนาโดย: ความร่วมมือระหว่างบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอลแอนด์รีเสิรช์ จำกัด กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยจากเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เชน ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป บริเวณที่ทำงานในส่วนการผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน อีกทั้งยังช่วยบำบัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
“การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด”
Oct 14th, 2011 by ilada 194 views

การประชุมวิชาการ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2554” ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และโปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เพื่อให้เป็นการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการ และเพื่อถ่ายทอดความรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีสะอาดอีกทางหนึ่งแก่ผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง จัดขึ้นเมื่อ 27 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในปี 2553 ของเครือข่ายเทคโนโลยีสะอาด ดังนี้

  1. การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยการเจือจางน้ำยาด่าง
  2. การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตของเล่นไม้จากโรงงานแปลนทอยส์
  3. การลดของเสียโดยการหาสภาวะของปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการเป่าขึ้นรูปพลาสติก
  4. การสร้างเคลือบทึบรานอุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสโตนแวร์
  5. การลดของเสียในกระบวนการผลิตบัลลาสต์
  6. การลดการเกิดบะหมี่เกรดซีในกระบวนการผลิตบะหมี่สำเร็จรูป
  7. การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการผลิตอาหารกุ้ง โดยการเพิ่มประสิทธิการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด
  8. การศึกษาการอบแห้งเมล็ดปุ๋ยโดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่น
  9. การปรับปรุงการอบแห้งเม็ดปุ๋ยในเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  10. การจัดสมดุลสายการผลิตเครื่องในไก่

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2554”. วันที่ 27 กันยายน 2554

Share
การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยการเจือจางน้ำยาด่าง
Oct 10th, 2011 by ilada 71 views

การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยการเจือจางน้ำยาด่าง ผลงานจากนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี และการใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง หรือเรียกว่าน้ำยาด่างมาเจือจางด้วยน้ำทิ้งจากระบบรีเวอร์ออสโมซิส แล้วทดสอบด้วยวิธี Jar Test ผลการวิจัยพบว่าระบบจำลองที่ดีที่สุดคือ การสูบน้ำยาด่างลงสู่บ่อพัก และเจือจางด้วยน้ำทิ้งจากระบบรีเวอร์สออสโมซิสในอัตราส่วนน้ำยาด่าง:น้ำทิ้ง คือ 40:60 และพักไว้เป็นเวลา 2 วันเพื่อให้เกิดการตกตะกอน หลังจากนั้นจึงทำการสูบน้ำนั้นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยปิดระบบการเติมปูนขาว ซึ่งจากผลการดำเนินงานทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้มากขึ้น

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2554”. วันที่ 27 กันยายน 2554

Share
น้ำเสีย
Aug 31st, 2011 by kusa 55 views

โลกของเราประกอบด้วยน้ำ 3 ส่วนและพื้นดิน 1 ส่วน ซึ่งเมื่อดูจากสัดส่วนนี้แล้วหลายๆคน อาจคิดว่าน้ำในโลกนี้มีปริมาณมากมาย ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด แต่จริงๆ แล้ว น้ำทั้งหมดในโลกนี้เป็นน้ำเค็มถึง 97 % ส่วนที่เป็นหิมะและน้ำแข็ง 2.25% น้ำใต้ดินที่ลึกเกินไป 0.25% คงเหลือเป็นน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเพียง 0.5 % เท่านั้น ดังนั้น น้ำจึงเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีเมมเบรนเพื่อบำบัดน้ำเสีย
Dec 28th, 2010 by tipparat 765 views

เทคโนโลยีเมมเบรน (membrane technology) เป็นกระบวนการกรองสารหลายๆ ชนิดโดยใช้หลักการเดียวกัน แต่เปลี่ยนชนิดหรือวัสดุแผ่นเมมเบรนเท่านั้น โดยแผ่นเมมเบรนสามารถแยกสารออกจากกันด้วยคุณสมบัติการเลือกผ่าน (semi-permeable) มีแผ่นเมมเบรนอยู่หลายชนิดสามารถเลือกใช้ตามคุณสมบัติของสารดังนี้ ถ้าแยกสารที่มีโมเลกุลใหญ่ซึ่งจะไม่ใช้ความดันในการแยกจะใช้แผ่นเมมเบรนแบบ Microfiltration (MF) หรือ Ultrafiltration (UF) ในขณะที่ถ้าเป็นสารโมเลกุลเล็กและต้องใช้ความดันในการแยกจะใช้เมมเบรนแบบ Nanofiltration (NF) และ Reverse Osmosis (RO) เทคโนโลยีเมมเบรนสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายๆ ด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตยา เครื่องสำอาง หรือด้านพลังงาน อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีเมมเบรนเพื่อบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องที่รู้จักกันทั่วไปอยู่ในขณะนี้เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้สารเคมีเพื่อบำบัดน้ำเสียน้อยมากดังนั้นจึงไม่เกิดสารตกค้าง ในขณะนี้มีตัวอย่างการทำวิจัยที่เด่นๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยชิลีพัฒนาแผ่นเมมเบรนแบบ Microporous จากโพลีโพรไพลีน (polypropylene) สำหรับกระบวนการ MF เพื่อใช้แยกแบคทีเรียและไวรัส เพื่อกรองเบียร์หรือไวน์ เพื่อบำบัดน้ำเสีย ส่วนบริษัท Zenon Membrane Solution ใช้ระบบ Homespring เพื่อดูแลบำบัดน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ และนำกลับมาใช้ภายในประเทศสหรัฐฯ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/385—-22550

Share
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Oct 20th, 2009 by supaporn 514 views

ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีน้ำเสียจำนวนมากที่ต้องบำบัด และต้องใช้พลังงานในกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง ที่สำคัญที่สุด คือ การปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซเรือนกระจก ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ประเทศผู้ส่งออกต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด
Read the rest of this entry »

Share
วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบสำหรับการบำบัดน้ำทางชีวภาพ
Oct 9th, 2009 by supaporn 431 views

งานวิจัย วัสดุรูพรุนสำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ (Porous media for biodegradation) เป็นผลการวิจัยจากทีม “อีโคเซรา (Ecocera) โดยมี ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพต่างๆ เช่น ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำประมง น้ำจากชุมชน การย่อยสลายในบ่อเกรอะ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa