»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย
Apr 14th, 2012 by supaporn 308 views

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย หนังสือซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 (NAC2012) ซึ่งในปีนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “รู้สู้ภัยพิบัติ ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  เนื่องจากการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ การรับมือในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์ของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติจึงได้จัดให้เรื่องนี้เป็น ประเด็นหลักของการประชุมวิชากาช่วยชีวิต และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติล้วนมีความต้องการองค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติจึงได้จัดให้เรื่องนี้เป็น ประเด็นหลักของการประชุมดังกล่าว

หนังสือเรื่องนี้นำเสนอแนวคิด บทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงตัวอย่างของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการภัยพิบัติของต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อการ บริหารจัดการภัยพิบัติ ที่มีการสร้างสรรค์ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนไทย เพื่อเป็นการจุดประกาย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักถึง งานนวัตกรรมดีๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  (สารผู้ำอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : 3-4)

ท่านที่สนใจสามารถติดตามอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่  http://www.nstda.or.th/prs/index.php/all-download/doc_download/172

Share
แผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยร้ายแรง
Apr 12th, 2012 by supaporn 72 views

แผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยร้ายแรง พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)

สสน ก. ได้จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของลักษณะภูมิประเทศเส้นทางน้ำ เขื่อน ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ฯลฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือกับอุทกภัย โดยมีรายการดังนี้

1. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แสดงตำแหนง่ ประตูระบายน้ำ ลุม่ แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
2. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แสดงตำแหนง่ ประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
3. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แสดงตำแหนง่ ประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน
4. แผนที่แสดงถนน ทางน้ำ และตำแหน่งประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกด้านบน
5. แผนที่แสดงถนน ทางน้ำ และตำแหน่งประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกด้านล่าง
6. แผนที่แสดงถนน ทางน้ำ และตำแหน่งประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
7. แผนที่แสดงถนน ทางน้ำ และตำแหน่งประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน
8. แผนที่แสดงระดับความสูง ถนน ทางน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
9. แผนที่แสดงระดับความสูง ถนน ทางน้ำ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน
10. แผนที่แสดงระดับความสูง พื้นที่กรุงเทพมหานคร
11. แผนที่แสดงแนวคันกั้นน้ำ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
12. แผนที่แสดงระดับความสูงและแนวคันกั้นน้ำ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน
13. แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมขังรายวัน 8 บล็อค
14. แผนที่แสดงเขตเสี่ยงภัยน้ำทว่ มระดับตา่ งๆ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
15. แผนที่แสดงเขตปลอดภัยจากน้ำท่วม พื้นที่กรุงเทพมหานคร

แผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยร้ายแรง

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ปัญหาในการบริหารจัดการของ the Australian Synchrotron
Oct 9th, 2010 by tipparat 74 views

ก่อนหน้านี้ the Australian Synchrotron (AS) ประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน แต่พอในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโครงการทั้งหมดก็ประสบปัญหา ผู้อำนวยการของสถาบัน (Mr. Robert Lamb) ก็ถูกให้ออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็ลาออก เจ้าหน้าที่ของ AS เริ่มทำงานแบบเช้าชามเย็นชามและต้องการให้ประธานคณะกรรมการฯ ถูกย้ายไป มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมปัญหาต่างๆ จึงเกิดขึ้นหลังจากนาย Lamb ถูกสั่งย้ายออกไป ผู้สังเกตการณ์บอกว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ AS และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็น Chief Scientist ด้านพลังงานมีความเห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะ “ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม” ระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์กับคณะกรรมการที่ปรึกษา นอกจากนี้รวมถึงการบริหารจัดการในสถาบัน AS ซึ่งได้มีการวางแผนระยะยาวตั้งแต่ต้นปีแต่ไม่มีการจัดการ คณะกรรมการฯ ก็มายุ่งเกี่ยวระบบการบริหารจัดการมากเกินไป ที่สำคัญคณะกรรมการฯ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี และคณะกรรมการที่ปรึกษาหลายคนได้ลงความเห็นว่าสถานการณ์ของ AS อยู่ในสถานะที่อันตราย

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/229—-22553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa