»
S
I
D
E
B
A
R
«
สังคหวัตถุ 4…วิธีผูกใจคน เสริมให้ทีมทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
Jun 21st, 2012 by Valaiporn Changkid 2,589 views

“สังคหวัตถุ” หมายถึง วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ผูกใจคน พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “รถม้าแล่นได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่างๆ ของรถเข้าไว้ด้วยกันฉันใด คนในสังคมย่อมต้องมีกาวใจหรือความสัมพันธ์อันดี ทำหน้าที่เชื่อมประสาน…คนทั้งหลายเข้าด้วยกันฉันนั้น”
หากอยากให้เพื่อนร่วมงานและคนในองค์กรร่วมแรงเทใจทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ควรนำหลักสังคหวัตถุ 4 มาเป็นแนวทางในการ “ผูกใจเพื่อนร่วมงาน”

สังคหวัตถุ 4 มีดังนี้

 • ทาน หมายถึง การให้
  ทุกคนควรรู้จักให้และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การให้นั้นไม่ได้หมายถึงหรือเฉพาะเจาะจงเพียงแค่การให้แต่เพียงสิ่งของอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการให้ซึ่งความรู้ ให้ความช่วยเหลือ และการให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอคือ “การให้อภัย”
 • ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน
  ถ้อยคำที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดมีความสำคัญ เพราะคำพูดมักจะถ่ายทอดออกมาได้ถึงอารมณ์ซึ่งจะทำให้คนรักหรือเกลียดก็ได้ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะและอ่อนหว่านย่อมแสดงถึงวุฒิภาวะทางอารณ์ว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด คำพูดเพียงคำเดียวอาจจะทำให้คนรักหรืออาจจะฆ่าคนได้ก็มี ฉะนั้นจึงควรพูดด้วยถ้อยคำสุภาพ พูดด้วยจิตเมตตา พูดแต่ความจริงให้ถูกกาลเทศะ และพูดในเชิงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มความนุ่มนวลโดยเติมหางเสียง เช่น ค่ะ ครับ เพื่อแสดงการให้เกียรติ ทำให้คนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ และช่วยให้การติดต่อประสานงานทำได้ง่ายขึ้น
 • อัตถจริยา หมายถึง การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  โดยเริ่มจากพัฒนาความรู้และความสามารถในการทำงานของตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมก่อน จากนั้นจึงใช้ความสามารถที่มีทำงานอย่างเต็มที่พร้อมร่วมมือกับทีมงาน และช่วยเหลือกันและกันเมื่อพบอุปสรรค
 • สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับฐานะและบทบาทของตนเอง
  หากเคยวางตนกับผู้อื่นในทางที่ดีอย่างไร ยังคงทำเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อมีตำแหน่งสูงขึ้น ยิ่งต้องวางตนให้ดี แสดงความมีเมตตาให้มาก ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด เมื่อความสัมพันธ์อันดีเชื่อมโยงทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน การงานก็จะก้าวหน้า และยังส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี

รายการอ้างอิง : 4 วิธีผูกใจคน เพิ่มงานดี. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : แหล่งที่มา : facebook.com/นิตยสารชีวิต. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555.

Share
การบริหารงานห้องสมุดแบบมืออาชีพ
Sep 1st, 2011 by supaporn 142 views

เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554 เรื่อง การบริหารงานห้องสมุดแบบมืออาชีพ วันที่ 1-2 กันยายน 2554 โดยประธานเปิดงาน  คือ นายชวน หลีกภัย อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ทรงคุณวุิฒิ และอดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเสริมจากการกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการว่า

ทุกงานต้องทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้งานมีโอกาสผิดพลาดน้อย การเป็นมืออาชีพต้องมียุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงสิ่งที่เป็นจริง ช่วยให้ปัญหาลดลง ท่านได้ยกตัวอย่าง สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เสริมว่าการเอาตัวรอดไม่ใช่มืออาชีพ

Share
Applied ICT for Executive Librarians
Aug 14th, 2010 by supaporn 234 views

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด STKS สัญจร ร่วมกับ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อเรื่อง Applied ICT for Executive Librarians เพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั้งรับทราบทิศทาง แนวโน้ม สำหรับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในอนาคต เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญผู้บริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง

หลักๆ ของงาน คือ การเชิญผู้บริหารจากห้องสมุดหลายแห่ง ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผอ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเสวนาในฐานะผู้บริหาร ที่จะต้องมีการวางแผน มีมุมมอง มีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์อย่างไร

ในช่วงของการเสวนาดังกล่าว ด้วยผู้บริหารแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ รวมกันแล้ว ร่วม ๑๐๐ ปี จึงมีผู้ร่วมฟัง กล่าวว่า เป็นการเรื่องเล่าร้อยปี ตอนแรกนึกว่า อายุของผู้ร่วมเสวนา กลับกลายเป็นว่า ถ้ารวมอายุ น่าจะเกิน ๑๐๐ ปี (เป็นงั้นไป) ผู้บริหารแต่ละท่านได้ร่วมเสวนา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บางท่านก็ทำการบ้านและได้จากแหล่งเดียวกันอีกด้วย เช่น จาก 2010 top ten trends in academic libraries : a review of the current literature โดยเฉพาะ ผอ. สุวคนธ์ ได้ทำสไลด์สรุปเนื้อหาของบทความดังกล่าว ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะขอสรุปจากบทความ สไลด์ และเก็บตกจากการเสวนา รวมๆ ได้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
สแควก! (Squawk!) บทเรียนความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ฉบับผู้จัดการนกนางนวล
Mar 4th, 2010 by supaporn 631 views

20100303-squawkผู้เขียนเขียนถึงการบริหารงานผ่านนกนางนวลที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝูง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสมาชิก ล้วนแล้วแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ไม่ดีของผู้จัดการนกนางนวล แต่ก็ยังคิดได้และยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำที่ยิ่ง ใหญ่ด้วยคุณธรรม ๓ ประการ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa