»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิกิ : เครื่องมือการจัดการความรู้
Nov 22nd, 2009 by supaporn 506 views

ในปัจจุบัน การจัดการความรู้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ทำไมถึงต้องมีการจัดความรู้ และองค์กรของคุณ มีระบบการจัดการความรู้ สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปได้ดีมากน้อยเพียงใด มีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดความรู้หรือไม่ บทความนี้ กล่าวถึง การนำวิกิ การใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.stks.or.th/web

Share
Web 2.0 กับการจัดการความรู้ในองค์กร
Nov 14th, 2009 by supaporn 483 views

American Productivity and Quality Center หรือ APQC พบว่า นายจ้างต้องการหาระบบที่มีลักษณะและหน้าที่การทำงานเหมือนกับระบบเครือข่ายสังคมแบบภายนอกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น Facebook หรือบริการอื่นๆ เช่น Linkedln ให้กับลูกจ้างได้ใช้กันภายในองค์กร  แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่อง  การใช้งานภายในมีเป็นจำนวนมาก ข้อจำกัดของโปรแกรมที่ให้ใช้ รวมทั้ง นโยบายของบริษัทไม่เอื้อต่อการให้เสรีกับลูกจ้างในการใช้เท่าใดนัก  APQC จึงเป็นผู้นำในกลุ่มภาคีในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ  โดยการเข้าเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำที่มีการนำ Web 2.0 มาใช้ ได้แก่ บริษัท Accenture,  Hewlett-Packard,  Royal Dutch Shell plc., Sieman AG และ U.S Department of State บทความสรุปหาอ่านได้ที่http://www.stks.or.th/web

Share
เยี่ยมชม KM สวทช.
Oct 25th, 2009 by Courseware2u 415 views

วันที่ 9 และ 13 ตุลาคม 2552 ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ต้อนรับบุคลากรจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รถไฟฟ้า BTS) ในโอกาสเยี่่ยมชมการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของ สวทช. นับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนหลากหลาย เช่น แนวทางการจัดการความรู้ เป้าหมายที่ต้องชัดเจน สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมบุคลากร บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นร่วมกันในแนวทางการดำเนินการ มีการวัด/ประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นการดำเนินการว่าจะเริ่มจากประเด็นใดก่อน ระหว่างการสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรูื้ การจัดเก็บความรู้ การบริหารจัดการความรู้ ตลอดทั้งกระบวนการจัดทำมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเอกสารดิจิทัลที่มีคุณภาพในอนาคต

Share
ห้องสมุดกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที
Aug 24th, 2009 by Courseware2u 815 views

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย วันที่ 24 สิงหาคม ในหัวข้อ “ห้องสมุดกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที”

Share
Market place for knowledge
Aug 2nd, 2009 by supaporn 544 views

บรรณารักษ์คงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในกรรมวิธีการจัดระเบียบความรู้ เพราะถ้าให้นักวิจัยเสนอเอง (คงยาก) บรรณารักษ์คงต้อง provide บริการต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ ต้องมีอะไรให้เจ้าของความรู้ (นักวิจัย) กลั่นกรองงานออกมาเป็นความรู้ บรรณารักษ์เป็นคนวางกรอบ วาง site map ให้ตามกระบวนที่ผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลนั้นจริงๆ  บรรณารักษ์คงต้องทำหน้าที่ย่อยของสด (ความรู้ของนักวิจัย) กลั่นกรองให้เข้ากับมาตรฐาน

แต่ว่า นักวิจัยมี knowledge หรือสาระมหาศาล กระจัดกระจายมากมายหลายรูปแบบ ประเด็นก็คือ บรรณารักษ์มองออกหรือไม่ว่า อะไร คือ สาระ และจะดึงออกมาให้เป็นประโยชน์้ต่อสังคมได้อย่างไร :D

Share
เก็บตกจาก KM
Jun 1st, 2009 by supaporn 638 views

ช่วงนี้ได้เป็นผู้ต้อนรับผู้ที่สนใจการจัดการความรู้ มาศึกษาดูงานที่ ศวท. บ่อยๆ และได้มีโอกาสไปในฐานะผู้ติดตามและคอยพูดเสริมซึ่งกันและุกัน กับ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ อยู่เนืองๆ  เลยมีข้อมูลที่เก็บตกจากการบรรยาย มานำมาบอกล่าวพอเป็นสังเขป Read the rest of this entry »

Share
วิทยากรบรรยาย KM ให้กับสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
May 18th, 2009 by Courseware2u 1,016 views

บุคลากร ศวท. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และนายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแนะนำพัฒนาระบบจัดการความรู้ โดยเน้นการแนะนำการใช้เครื่องมือในกลุ่ม Open Source Software ที่เหมาะสม ทั้งที่เป็น Social Tools และ Digital Repository ให้กับบุคลากรสำนักบรรณสาร และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 – 16 พ.ค. 2552 ณ ห้องสัมมนาสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 120 คน นับเป็นจุดเิริ่มต้นของความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ระหว่าง STKS กับสำนักบรรณสาร ม.สุรนารีในอนาคต

20090515-km01.jpg

Picture 1 of 5

Share
ลองแวะเว็บไซต์ KM
May 16th, 2009 by supaporn 729 views

ขอเสนอเว็บไซต์ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่น่าสนใจค่ะ ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะคะ Read the rest of this entry »

Share
สังคมยุคใหม่สังคมออนไลน์ (Social networking)
Jul 22nd, 2008 by titima 3,883 views

social network

หลายคนคงจะคุยเคยกับ Flickr hi5 หรือ  MySpace ซึ่งทั้ง 3 เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมสู่สังคมยุคใหม่ที่มาออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ หรือ  Social networking หรืออาจเรียกว่า Virtual community ที่ว่านั้นเป็นมาอย่างไร…

Read the rest of this entry »

Share
CoP
Jun 20th, 2008 by titima 1,020 views

CoP (Commuity of Practice)
เมื่อพูดถึง Knowledge Management (KM) โดยเฉพาะเครื่องมือในการทำให้เกิด KM พบว่ามีหลายตัวด้วยกัน อาจแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ
1.Technical tools และ 2.Non-Technical tools
ตัวอย่างของ Technical tools เช่น Web blog e-Mail ส่วน Non-Technical tools เช่น สภากาแฟ Stroy telling รวมถึง CoP Read the rest of this entry »

Share
วาทะเด็ด KM
Feb 4th, 2008 by supaporn 1,065 views

ขอเสนอวาทะเด็ด ๆ เกี่ยวกับ KM, Information ของกูรู ทั้งหลาย มาเสนอนะคะ น่าสนใจค่ะ แต่ขออนุญาตไม่แปลนะคะ เพราะจะไม่ได้อรรถรส เริ่มจากมหาเศรษฐี Bill Gates

Bill Gates: Knowledge management … is not a software product or a software category. Knowledge management doesn’t even start with technology. It starts with business objectives and processes and a recognition of the need to share information. Read the rest of this entry »

Share
Thief of the Year
Feb 3rd, 2008 by supaporn 720 views

อ่านบทความของ รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนาความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Generation) อาจารย์ได้สรุปแนวทางในการพัฒนาความรู้ที่องค์กรต่าง ๆ ใ้ช้ออกเป็น 4 ประเด็น โดยอ่าจารย์ได้ดัดแปลงจากหนังสือเรื่อง ‘Working Knowledge’ ของ Thomas H. Davenport และ Laurence Prusak อีกทีหนึ่งคะ ซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวค่ะ Read the rest of this entry »

Share
ผู้นำ องค์กร เทคโน เรียนรู้ : ปัจจัย 4 ของความสำเร็จของ KM
Feb 1st, 2008 by supaporn 1,329 views

การจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ถ้าผู้นำองค์กรไม่เห็น หรือไม่สนับสนุน ทุกอย่างก็เป็นอันจบ เหมือนกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรโดยส่วนมาก ณ ขณะนี้ ปัจจัย 4 ที่เป็นเหมือนความจำเป็นพื้นฐานของการจัดการความรู้ ซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะสำเร็จได้ก็คือ Read the rest of this entry »

Share
ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรู้
Feb 1st, 2008 by supaporn 2,237 views

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ ได้นำเสนอแนวความคิดของ Keyser ว่ามีการจัดกลุ่มปัจจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ด้านการประเมินและวัดผลการจัดการความรู้ และด้านกลยุทธ์การจัดการความรู้ Read the rest of this entry »

Share
ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้
Feb 1st, 2008 by supaporn 2,854 views

ได้อ่านบทความของ คุณจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ เรื่อง การสังเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 น่าสนใจทีเดียวค่ะ เพราะมีการสังเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการจากงานจำนวน 14 ชิ้น ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1996-2002 ประกอบด้วยงานของ Wiig, Davenport, De Long and Beers, Davenport and Prusak, Morey, Trussler, Finneran, Liebowitz, Manasco, Bassi, Choi, Skyrme and Amidson, Steele แล Heising โดยเน้นว่าปัจจัยเหล่่านี้ คือ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa