»
S
I
D
E
B
A
R
«
Graphene Composite วัสดุมหัศจรรย์
Sep 21st, 2012 by wanutwira 196 views

Graphene Composite คือวัสดุมหัศจรรย์ ที่มีความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง 200 เท่า และสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง อีกทั้งยังโปร่งแสงอีกด้วย จากคุณสมบัติดังกล่าว เมื่อนำกราฟีนมาผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเป็นวัสดุผสมที่เรียกว่า Composite จะได้วัสดุที่มีความแข็งแรงมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมา อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างมากมาย เช่น การนำมาผลิตเป็นวัสดุกระจายความร้อนในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

Share
10 Technologies to Watch
Sep 22nd, 2011 by ilada 75 views

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้กล่าวถึง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) ในงาน NSTDA Investors’ Day วันที่ 22 กันยายน 2554 โดยแบ่งเป็น 4 หมวด เริ่มจากอันดับที่ 10 ดังนี้

Health

  • อวัยวะซ่อมเสริมเติมสร้าง (Artifical Organ)
  • ระบบส่งยานำวิถีด้วยนาโน (Drug Delivery Systems)
  • จีโนมิกซ์ส่วนบุคคล (Personal Genomics)

Green Energy

  • ก้าวใหม่ของพลังงานชีวภาพ (Cellulosic biofuel)
  • เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Solar Cell)

Material

  • พลาสติกฐานชีวภาพแห่งอนาคต (Fuel Bio-based Plastics)
  • จีโอพอลิเมอร์ (Geo-Polymer)
  • กราฟีน : วัสดุแห่งอนาคต  (Graphene)

IT

  • จอแสดงภาพ 3 มิติ (3D Display)
  • จากเว็บไซต์สู่เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)

ติดตามรายละเอียดของทั้ง 10 เทคโนโลยีนี้ได้ที่ http://www.nstdainvestorsday.com/download/file01.pdf และสามารถติดตามสื่อนำเสนอประกอบ ได้ที่ http://www.nstdainvestorsday.com/download/file02.pdf

Share
วัสดุนาโนคาร์บอนรูปแบบใหม่ที่ใช้เป็นสารกึ่งตัวนำ
Dec 1st, 2010 by tipparat 35 views

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างแถบริบบอนคาร์บอนที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า 10 นาโนเมตร และมีความหนาเพียง 1 อะตอม สารดังกล่าวเรียกว่า แถบนาโนริบบอนกราฟีน มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ ในอนาคตอาจนำไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทีมวิจัยทำการทดลองโดยนำแกรไฟท์ (Graphite) มาสกัดออกเป็นชั้นๆ โดยการอาบด้วยแก๊สอาร์กอนที่มีก๊าซไฮโดรเจนอยู่ 3 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วินาที ผลที่ได้จะเป็นกราฟีน หลังจากนั้นจะฉีกกราฟีนเป็นชิ้นๆ โดยใช้เสียงสั่นสะเทือนด้วยเสียงอุลตราซาวน์ในสารละลาย วิธีนี้ทำให้ได้แถบริบบอนกราฟีนที่เส้นเล็กกว่า ตลอดจนมีปลายที่เรียบกว่า และมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าเป็นทรานซิสเตอร์ที่ดีในการประยุกต์ใช้ในวงจรต่างๆ และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ นอกจากนี้หากแถบริบบอนกราฟีนที่ผลิตได้มีความกว้างน้อยกว่า 10 นาโนเมตรจะกลายเป็นสารกึ่งตัวนำ อย่างไรก็ตามการทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ของริบบอนกราฟีนยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/340—-22551

Share
การผลิตแผ่นนาโนคาร์บอนจำนวนมากเพื่อใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้จะประสบผลสำเร็จ
Oct 7th, 2010 by duangkamol 48 views

ซิลิกอนนับว่าเป็นสารที่เปลี่ยนโฉมโลกดิจิตอลในยุคปัจจุบัน แต่นักวิจัยยังคงศึกษากันต่อไปเพื่อหาสารชนิดใหม่ที่สามารถนำมาผลิตวงจรรวม (Intrgrated Circuits) ให้มีขนาดเล็กลง เร็วขึ้น และถูกลง ซึ่งสารที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ ได้แก่ กราฟีน (Graphene) กราฟีนเป็นสารที่มีโครงสร้างเป็นรูปตาข่ายรวงผึ้งของอะตอมคาร์บอนและมีความหนาเพียงหนึ่งอะตอมเท่านั้น กราฟีนจัดว่าเป็นวัสดุนาโนที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ได้แก่ ความแข็งแรงทนทาน โปร่งแสง และเป็นตัวนำไฟฟ้าที่รวดเร็ว จึงคาดว่าจะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในจอแสดงผลแบบยืดหยุ่น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง  ทั้งนี้การศึกษากราฟีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาอันสั้น แต่ปัจจุบันพบว่ามีการนำกราฟีนไปใช้ในต้นแบบของอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์(Prototype Transistors) อุปกรณ์ความจำ(Memories) และอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว
แหล่งที่มา : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/265—-32552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa