»
S
I
D
E
B
A
R
«
“Mulberry” กินดี ประโยชน์เพียบ
Aug 28th, 2012 by wanutwira 1,501 views

ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่กำลังเป็นที่นิยมนำมาบริโภคมากในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการบริโภคผลไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อสมองและร่างกาย ถ้ากล่าวถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แล้วนั้น คงหนีไม่พ้นตระกูลเบอร์รี่จากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าหลายร้อยล้านบาทต่อปี แต่หากลองหันกลับมามองผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่เป็นของไทย หลายๆ คนคงพอจะคิดออก นั่นคือ ”ผลหม่อน” หรือ “มัลเบอร์รี่” ซึ่งพบว่า ผลหม่อนมีกรดโฟลิกสูงกว่าบลูเบอร์รี่ถึง 1-2 เท่า ไม่แพ้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อื่นๆ เลย

Read the rest of this entry »

Share
กรมหม่อนไหมพบเส้นไหมธรรมชาติจากต้นดาหลาครั้งแรกของโลก
Aug 26th, 2012 by suthiwan 62 views

กรมหม่อนไหม  โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคายได้คิดค้นพัฒนาผ้าไหมจากหนอนไหมดาหลาและทอเป็นผืนผ้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก
เผยเป็นเส้นใยพืชที่เหนียวที่สุดในโลก โดยผ้าที่ได้จากเส้นใยนี้จะมีลวดลายสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสีของเส้นไหมที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ของใบดาหลาที่หนอนไหมกิน

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ โดย คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ central leb ยังพบว่า  เส้นไหมดาหลาที่ได้ยังเป็นเส้นใยธรรมชาติ
ที่เหนียวที่สุดในโลก  และมีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบถึง 15 ชนิด อาทิ Alanine, Arginine, Lycine และ Serine เป็นต้น  ซึ่งจากคุณสมบัติเหล่านี้คาดว่าจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ต่อไปในอนาคต และในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 กรมหม่อนไหมได้เตรียมนำผ้าไหมดาหลาที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทอขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษ ซึ่งออกแบบการทอโดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

Read the rest of this entry »

Share
พัฒนาดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคอัลไซเมอร์
Jun 25th, 2012 by suthiwan 51 views

กรมหม่อนไหมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อยอดงานวิจัยเพื่อสุขภาพ โดยนำผลหม่อนและดักแด้ไหมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพงจากต่างประเทศ พร้อมจดอนุสิทธิบัตรและผลิตเพื่อการแพทย์ทางเลือก

กรมหม่อนไหม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตกลงความร่วมมือในเรื่องการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหม่อนไหม ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการและห้องปฏิบัติการทั้งสองหน่วยงาน ที่จะนำไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์แก่เกษตรกร ทำการวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การต่อยอดผลงานวิจัย รวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์องค์รวมต่อประเทศ ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งถึงผู้บริโภค ตลอดจนทดสอบมาตรฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรม และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรและนักวิจัยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้โดยง่าย
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa