»
S
I
D
E
B
A
R
«
นักสำรวจทรงเครื่อง
Jul 6th, 2012 by pensiri 93 views

การขุดลอกคลองสาย หลักและสายย่อยรอบเมือง ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ ณ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวใกล้แล้วเสร็จ ด้วยความช่วยเหลือของหุ่นยนต์นักสำรวจ

ความพยายามขุดลอกคูคลองในกรุงเทพฯ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก เป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาและรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากในเขตเมือง และปิดโอกาสประวัติศาสตร์น้ำท่วมกรุง แต่การขุดลอกคลองสายหลักและสายย่อย ซึ่งมีความยาวรวมกว่า 3 พันกิโลเมตรคดเคี้ยวรอบเมือง ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ ณ ปัจจุบันโครงการสำรวจคูคลองดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะใช้เวลาอีกเพียง 3 เดือน ด้วยความช่วยเหลือของหุ่นยนต์นักสำรวจ
Read the rest of this entry »

Share
เครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชน
Apr 13th, 2012 by supaporn 223 views

พัฒนาโดย: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นนวัตกรรมในกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม

เครื่องกรองน้ำระดับชุมชน

เทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชน ที่มีกำลังการผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง สำหรับการผลิตน้ำดื่มในชุมชน โดยเครื่องกรองน้ำดื่ม ดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนน้ำของผู้ประสบภัยได้ ลักษณะเครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชนนี้สามารถนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง บ่อ หรือน้ำจากบาดาลมาผ่านระบบกรอง 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการกำจัดสารแขวนลอย การทำให้น้ำใส การฆ่าเชื้อโรค และขั้นตอนการปรับคุณภาพน้ำให้เป็นน้ำอ่อน

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
nCA :- “น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง”
Apr 13th, 2012 by supaporn 244 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

เป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสียให้กลายเป็นน้ำดี ระบบดังกล่าวประกอบด้วย สารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใส และเครื่องเติมอากาศด้วยปั๊มที่ออกแบบการใช้งานที่ง่าย ราคาประหยัด ทั้งนี้ “สารจับตะกอนเพื่อใหน้ำใส”นั้น ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติและผงถ่าน ไม่มีอะลูมิเนียมหรือโลหะหนักผสมอยู่ สามารถจับตะกอนในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถย่อยสลายได้เ้องตามธรรมชาติ ฉะนั้นจึงมีความปลอดภัยในการนำไปใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำที่ได้หลังจากตกตะกอนและกรองตะกอนออก จะเป็นน้ำใส กลิ่นไม่เหม็น ดังนั้นหากต้องการนำน้ำนี้ไปใช้อุปโภค หรือบริโภคจำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้อง เช่น การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยการต้มหรือการผสมสารคลอรีนเจือจาง
เป็นต้น

ืn-CA : น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
วัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหารว่าง
Oct 17th, 2009 by supaporn 590 views

20091017-journalวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหารว่าง โดย ปรานต์ ปิ่นทอง ปัจจุบันมีการใส่วัตถุเจือปนลงในอาหารว่าง เพื่อให้เก็บไว้ได้นาน แต่การใช้วัตถุเจือปนในอาหารในด้านข้อจำกัดในการใช้มีไม่เหมือนกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บทความนี้จึงเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องของวัตถุเจือปนอาหาร

กรดซิตริก : สารเคมีใกล้ตัวที่ควรรู้ โดย อภิษฐา ช่างสุพรรณ  กรดซิตริก เป็นกรดที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา รักษาผิวสัมผัสของผัก ผลไม้ ปรุงแต่งรสชาติ ฯลฯ การบริโภคอาหารที่มีกรดซิตริกมากไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย ข้อมูลเกี่ยวกับกรดซิตริกนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค

ความสำเร็จของการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล่าถึงความสำเร็จนี้โดย สำรวล ดำแดง

อีกหนึ่งบทความที่น่าสนใจ คือ แนวทางการพิจารณาสารเคมีในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย REACH โดย วันดี ลือสายวงศ์

ความไม่แน่นอนของการวัดจากกราฟมาตรฐาน โดย อนุสิทธิ์ สุขม่วง บทความนี้กล่าวถึงกราฟมาตรฐานที่เป็นเส้นตรง

ติดตามมาด้วยบทความของ นีระนารถ แจ้งทอง เรื่อง ความใช้ได้ของการวัดค่าความเป็นกรด-เบส ในตัวอย่างน้ำ

ปัจจุบันความต้องการเยื่อกระดาษในประเทศไทยมีปริมาณสูงอย่างรวดเร็ว ต้องนำเข้าเยื่อบางส่วนจากต่างประเทศ การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นกระถินยักษ์ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อไป เก็บมาเล่าโดย เกียรติสุดา  ปูอุตรี

อีกงานวิจัยหนึ่ง คือ การพัฒนาภาชนะเซรามิกเนื้อคอร์เดียไรต์ เก็บความโดย วรรณา ต. แสงจันทร์ และ ปราณี จันทร์ลา ทั้งนี้ภาชนะเซรามิกที่ใช้ปรุงอาหาร สามารถตั้งเตาได้โดยตรงจะต้องทำจากวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำ การนำคอร์เดียไรต์เป็นส่วนผสมหลัก สามารถใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิก และศักยภาพการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการสามารถทำให้ตลาดเซรามิกขยายตัวมากขึ้น

สามารถติดตามอ่านบทความทั้งหมดเหล่านี้ได้จากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 52 ฉบับที่ 180 เดือนพฤษภาคม 2552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa