»
S
I
D
E
B
A
R
«
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
Jun 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 120 views

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

“ข้าวทุกคำ จำให้ขึ้นใจ กว่าชาวนาจะปลูกได้ เหงื่อไหลท่วมแผ่นดิน” วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” งานนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติชาวนาไทยที่มีอยู่กว่า 16 ล้านคน ในฐานะผู้ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ในการผลิตข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย เป็นทั้งอาหารหลักของคนทั้งชาติและยังเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศอีกปีะละนับแสนล้านบาท

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2555 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 6 มิถุนายน 2555

รายการอ้างอิง : กรมการข้าว. วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.ricethailand.go.th/rice%20web/Index.html. (วันที่ค้นข้อมูล : 5 มิถุนายน 2555).

Share
ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม
Apr 13th, 2012 by supaporn 110 views

เป็นนวัตกรรมในกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม  พัฒนาโดย: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสายพันธุ์ที่ทนอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ 15-21 วัน โดยที่ต้นข้าวไม่ตาย ทนน้ำท่วมฉับพลันได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันจุดเด่นของเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน คือ ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยในแต่ละปี นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (เครื่องหมายพันธุกรรม) ในการปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือก ลดระยะเวลาในการดำเนินการ อีกทั้งประหยัดงบประมาณโดยสามารถทดแทนการทดสอบในสภาพจริง

ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa