»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการความรู้ : กรณีศึกษาของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Sep 6th, 2010 by titima 2,906 views

กรณีศึกษาการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณพรเทพ จรัสศรี KM Manager SCG

Read the rest of this entry »

Share
พลังงานแห่งลม
Oct 29th, 2009 by ilada 368 views

ในช่วงที่ราคาน้ำมันผันผวนและกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มโหมประชาสัมพันธ์มากขึ้นโดยหวังให้ประชาชนลดกิจกรรมที่ทำลายต่อสภาวะแวดล้อม พลังงานทางเลือกจึงได้รับความสนใจให้มีการนำมาใช้มากขึ้น และหนึ่งในนั้นคือ พลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบของพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ และไม่มีวันหมดสิ้น
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa