»
S
I
D
E
B
A
R
«
KM กรณี ธนาคาร Negara Malaysia
February 8th, 2011 by titima 99 views

เรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ของ ธนาคาร Negara Malaysia ธนาคารซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1959 อะไรคือตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการประยุกต์ใช้ KM การกล่าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้ หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997 การเดินทางสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้ KM Roadmap ความสามารถที่สำคัญสำหรับการจัดการความรู้ รวมถึงผลลัพธ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน KM อ่านรายละเอียด

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa