»
S
I
D
E
B
A
R
«
การวิจัยของบริษัทอินเทล
February 7th, 2011 by rungsima 50 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์    ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ   Intel research
บริษัทอินเทลได้ลงทุนงบประมาณเพื่อทำการวิจัยราว 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในช่วงระยะเวลามากกว่า 5 ปี ด้วยการเปิดศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ราว 6-8 ศูนย์ ที่วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดในปี 2011 นี้

นี้เป็นคำประกาศเมือวันที่ 26 มกราคม 2554 โดยศูนย์วิจัยแห่งแรกของบริษัทอินเทลจะเป็นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ทำการวิจัยเรื่อง visual computing

แหล่งที่มา :
Intel research. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 470 (7332), 10 – 11.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa