»
S
I
D
E
B
A
R
«
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
February 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เมื่อพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554″ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ตลอดจนเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ที่มีความสามารถ ซึ่งรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2553 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554

รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2553 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ดร.หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค จากผลงาน เรื่อง การพัฒนาการแสดงออกและหน้าที่ของ Microlitis demolitor Bracovirus IkB-LIKE Gene Family

ดร.ปิติ อ่ำพายัพ นักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ไบโอเทค จากผลงาน เรื่อง การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อเขตร้อน Haliotis asinina ในประเทศไทย

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2554 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค พร้อมทีมวิจัย ได้แก่ นายไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์ ดร.จรัสพร มงคลขจิต และนส.สุดา วรรณกิตติ จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับจุลภาคของวัสดุแบบฉับพลันด้วยแท่นควบคุมอุณหภูมิคู่

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2554 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการยาง เอ็มเทค ร้อมทีมวิจัย ได้แก่ นางฉวีวรรณ คงแก้ว นส.วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และนายสุริยกมล มณฑา จากผลงานเรื่อง สารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยางประสิทธิภาพสูง

ตัวอย่างผลงานวิจัยของผู้ได้รับรางวัล
ที่มาข้อมูล http://nstda.or.th/thairesearch
อัญชลี ทัศนาขจร

 • Genomic Researches for Increasing Culture Efficiency of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Phase II: Large-scale cDNA sequencing, database analysis and cDNA microarray fabrication ปี 2550
 • การค้นหาโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ : การโคลนและแสดงออกของยีนจากห้องสมุด cDNA ที่เตรียมจากเม็ดเลือด ปี 2546
 • งานวิจัยด้านจีโนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฟสที่ 1 ปี 2547

ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์

 • การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตโฟมอลูมิเนียมจากน้ำโลหะ ปี 2551

ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์

 • การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น ปี 2549
 • การครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้ N,O-Carboxymethy1 Chitosan ปี 2547
 • การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร ปี 2550
 • การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น ปี 2549
 • การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด ปี 2549
 • การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ ปี 2549
 • การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก ปี 2548
 • การศึกษาการดูดซับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจของผักผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุที่มีรูพรุน ปี 2549
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง ปี 2550
 • การสังเคราะห์อนุพันธ์ไคโตซานเพื่อเป็นสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ ปี 2546
 • ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์ ปี 2547
Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa