»
S
I
D
E
B
A
R
«
ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?
January 17th, 2011 by satapon 343 views

กิจกรรม NSTDA Knowledge Sharing ครั้งที่ 55 หัวข้อ “ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?” ในวันที่ 13 มกราคม 2554  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค โดยวิทยากร ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

LO และ KM เป็นประเด็นที่ได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร ผลอันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

วิทยากรเริ่มสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงนิยามอันหลากหลายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และกล่าวถึง Peter M Senge บุคคลผู้เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงจัดการความรู้ ผู้ปลุกกระแส LO เจ้าของหนังสือที่โด่งดังช่วงปี 1990 The Fifth Discipline ซึ่งผมคิดว่าคงเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับจึงไม่ขอลงรายละเอียด ประเด็นที่น่าสนใจคือ Mapping “LO” ประกอบ Wording หลัก 4 คำ คือ LO (Learning Organization),  OL (Organizational Learning),  KM (Knowledge Management) และ OK (Organizational Knowledge) ซึ่งการจัดการที่ประสบความสำเร็จและสัมฤทธิ์ผลควรเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตร การก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้นจำเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร เน้นวงจรการเรียนรู้จากบุคคลไปสู่กลุ่มบุคคลโดยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ข้ามกลุ่มและขยายสู่การเรียนรู้ในระดับองค์กรและที่สุดคือการเรียนรู้ข้ามองค์กร

ระหว่างกิจกรรมมีการให้รวมกลุ่มกันทำแบบทดสอบระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 ข้อ ดังนี้

  1. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive learning environment)
  2. กระบวนการและการดำเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Learning Processes and Practices)
  3. พฤติกรรมของผู้นำที่กระตุ้นการเรียนรู้ (Leadership That Reinforcing Learning)

สามารถศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารประกอบการบรรยาย “ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?”

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa