»
S
I
D
E
B
A
R
«
ก่อนใช้ยาอย่าลืม…
January 13th, 2011 by pensiri 26 views

หากมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น มีไข้สูงมาก หรือท้องเสียเล็กน้อย อาจไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาล สามารถซื้อยามารับประทานเองได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการซื้อยามารับประทานเองหรือไปพบแพทย์ ควรคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังนี้
1. ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งก่อนเริ่มใช้ยา  รวมถึงวิธีปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเวลา ขนาด และวิธีการใช้ยา
หากมีข้อสงสัยใดๆ ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยใช้มาก่อน รวมทั้งบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตนเองให้มากที่สุด เช่น ประวัติการแพ้ยา ข้อจำกัดในการใช้ยา (ระหว่างตั้งครรภ์)

2. แจ้งรายการยาที่ใช้ประจำและหรือประวัติการแพ้ยาแก่แพทย์และเภสัชกร

ที่มา: แพรว นิตยสารรายปักษ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2553

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa