»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการความรู้ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
December 17th, 2010 by satapon 1,701 views

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ STKS จัดกิจกรรม STKS Talk ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานกลาง สวทช. เป็นรูปแบบการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ของ บริษัท ที.โอ.ที” โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยศ โกยกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ที.โอ.ที. บริษัท ที.โอ.ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ โดยแปลงสภาพมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า ๕๖ ปีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทีโอที มีพัฒนาการและรูปแบบการจัดการความรู้อย่างไร? วิทยากรเริ่มด้วยการนำเสนอ  TOT KM Roadmap ก้าวแรกของการจัดการความรู้ของทีโอทีเริ่มต้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๖
tot km roadmap

การจัดการความรู้ของทีโอที ใช้เทคโนโลยีนำจัดทำระบบจัดการความรู้กลางและเน้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในองค์กร โดยการสื่อสารไปยังคนในองค์กรหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าการจัดการความรู้ หรือง่ายๆ ก็คือไม่ขายคำว่า KM ในทีโอทีแต่เน้นขายประโยชน์จากความรู้ เรียนเพื่อรู้ วิทายากรกล่าว

ตัวอย่างเครื่องมือและกิจกรรมในการจัดการความรู้

  • เว็บไซต์  TOT Knowledge-Based Society (TOT KBS) สนับสนุนงาน KM
  • มุม Learning Corner เพื่อการศึกษาทบทวนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
  • Mascot สำหรับเว็บไซต์ TOT KBS และมี Logo ของเว็บไซต์ เป็นรูปนกฮูก ชื่อ ตาโตและตาหวาน
  • กำหนด Web-based CoP บนเว็บไซต์ TOT KBS
  • การจัดเก็บความรู้จากพนักงานที่เกษียณอายุ (ประจำปี) หรือ หอมรดกทีโอที โดยผู้บริหารคัดเลือกและฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการสัมภาษณ์
  • การจัดการแข่งขันสุดยอดทักษะฝีมือ ทีโอที (ประจำปี)
  • ฐานข้อมูลเพื่อเชี่ยวชาญ
  • การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  • การนำเสนอโครงการปรับปรุงคุณภาพ
  • การนำเสนอ Success Stories รายไตรมาส

ทิ้งท้ายด้วยคำถามน่าคิดจาก ผอ.ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเด็น Knowledeg Management กับการเพิ่ม Productivity ขององค์กร แง่คิดจากการสัมนาและคำถามส่งท้ายทำให้ฉุกคิดได้ว่า “ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เรารู้อะไร แต่อยู่ที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรารู้หรือไม่
ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่องค์กรรู้อะไร แต่อยู่ที่องค์กรใช้ประโยชน์จากสิ่งที่องค์กรรู้หรือไม่”

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง ทีโอที กับ การจัดการความรู้ นายยงยศ โกยกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ที.โอ.ที.ครับ

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa