»
S
I
D
E
B
A
R
«
Digitized Thailand ตอนที่ 1
November 4th, 2010 by kusa 78 views

ปัจจุบันการรับส่งข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ในประเทศไทยข้อมูลดิจทัลในรูปแบบเอกสาร(Document) ภาพนิ่ง(Image) วิดิโอดิจิทัล(Video) โตขึ้น30%ต่อปี  ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ได้เล็งเห็นความสำคัญข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดเก็บและประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ ภายใต้โครงการ Digitized Thailand การดำเนินงานแบ่งเป็น

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล
  • การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) เชื่อมโยงและกำกับข้อมูลที่เข้าใจได้
  • พัฒนาและสร้างความสามารถในการใช้องค์ความรู้
  • ระบบสามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

ในระยะแรกเนคเทคได้พัฒนาข้อมูลดิจิทัล เช่น โครงการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โครงการคลังข้อมูลภาษาของชนกลุ่มน้อย โครงการคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการฐานข้อมูลสมุนไพรไทย และโครงการสร้างข้อมูลดิจิทัลสำหรับหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ

แหล่งที่มา : Digitized Thailand ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa