»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ
September 9th, 2010 by ratana 148 views

ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ มี ๒ ประเด็น
๑. ห้องสมุดในฐานะกรอบการดำเนินการสร้างความเป็นเลิศให้กับผลงานของนักศึกษาและนักวิจัย
๒. ความเป็นเลิศของการให้บริการของห้องสมุด

ดร.ไรน์เนอร์  เคลเลนเบอร์น ผู้อำนวยการห้องสมุด Technische Universitat Munchen ประเทศเยอรมณี  นำเสนอนโยบายห้องสมุดและแผนการพัฒนาโครงสร้างของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิค เป้าหมายของความเป็นเลิศของการให้บริการของห้องสมุด เช่นเดียวกับ การดำน้ำลึกที่ระดับ ๔๐ หรือ ๖๐ เมตร นั่นคือ ความปรารถนาความสำเร็จและรอบคอบในการดำน่้ำลึก  เมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งท้าท้ายใหม่ ๆ ขึ้นมา สูตรในการปฏิบัติมีเพียง

หยุด (Stop) - ผ่อนคลาย (Relax) - วางแผน (Plan)ปฏิบัติและตรวจสอบ (Act & Check)

 • หยุด (Stop)
  ไม่ดำเนินการใดๆ ตามอำเภอใจโดยไม่คำนึงผลที่จะตามมาในงานห้องสมุดยังรวมถึงการขาดความรับผิดชอบในพันธกิจของตน การไม่มีเวลาหรือไม่มีทรัพยากรเพียงพอ
 • ผ่อนคลาย (Relax)
  พึงตระหนักไว้ว่าเราอยู่ ณ ที่ใดและต้องการก้าวไปสู่แห่งหนใด   เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า ตอบสนองความต้องการได้
 • วางแผน (Plan)
  พัฒนาหนทางสร้างทักษะ เพื่อให้บรรลุขั้นตอนที่กำหนดไว้ก่อนภายในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นมืออาชีพ
 • ปฏิบัติและตรวจสอบ (Act & Check)
  ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง
  ปรับเปลี่ยนแนวทางขณะที่ก้าวไปข้างหน้า
  แลกเปลี่ยนความรู้และความรับผิดชอบ

ด้วยเหตุนี้จงหยุดและดูว่าเราอยู่ ณ ที่ใด เราเป็นส่วหนึ่งในสังคมแห่งความรู้และวัตถุประสงค์ของเราคือ

 • ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแห่งความรู้และช่วยนำทางลูกค้าให้ท่องไปในโลกไซเบอร์สเปซเพื่อไปยังที่ที่ต้องการอย่างปลอดภัย
 • บรรณารักษ์ทำหน้าที่ชี้นำและต้องนำผลิตภัณฑ์ออกไปเสนอให้กับลูกค้า ไม่ว่าข้อมูลนั้นตื้นหรือลึกในอินเทอร์เน็ตก็นับเป็นแหล่งข้อมูลและขุมความรู้ของทุกวันนี้
 • งานบริการและความรู้ของเราครอบคลุมในทุกด้าน
 • เรามีทรัพยากรสารสนเทศครบทุกวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและให้บริการสื่อทุกประเภท
 • ให้คำปรึกษา
 • ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

วางแผนที่ต้องการไปให้ถึง

 • ต้องการให้ห้องสมุดเรามีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลและอื่นๆ ครบถ้วน
 • เรา(ในเยอรมณี) ต้องการให้มีการสำรองหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น
 • เราต้องการมีพื้นที่ในการทำงานให้เพียงพอ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีครบครัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดกลาง สวทช.

เรียบเรียงจาก :
ไรน์เนอร์  เคลเลนเบอร์น “ห้องสุมด กรอบการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ ส่วนผสมในการพัฒนางานบริการของห้องสมุด: หลักสูตรการปรุงฉบับย่อ   ”การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๓ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนาห้องสมุดสู่ความสำเร็จ (Paradigm of Library Development for Success) วันที่ ๒-๓ ก.ย. ๒๕๕๓ ณ ห้องราชา โรงแรมปรินซ์พาเลซ

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa